ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ปรับปรุงซอยรามคำแหง 24/5 : 50110000-3318

สำนักงานเขตบางกะปิ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายดนุ ศุภรักษ์เกียรติ/5765

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

เป็นการปรับปรุง ถนน ตรอก ซอย สะพาน ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดียิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์ในการสัญจรของประชาชน

50110300/50110300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อประโยชน์ใการสัญจรของประชาชน

เป้าหมายของโครงการ

- ตัดผิวทาง ค.ส.ล. เดิมพร้อมรื้อและขนทิ้ง กว้าง 1.50 ม. ลึก 0.30 ม. เนื้อที่ประมาณ 1,941 ตร.ม. - สร้างท่อระบายน้ำชนิดกลมในผิวจราจร ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 587 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. พร้อมฝารางวี ตามแบบ บป.-01/2562 จำนวน 43 บ่อ - สร้างท่อลอด ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 312 ม. - สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. พร้อมฝารางวี ตามแบบ บป.-02/2562 จำนวน 43 บ่อ - สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 1,171 ม. - สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 5,667 ตร.ม. - สร้างผิวทาง ค.ส.ล.หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 กว้างประมาณ 8 ม. หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 4,529 ตร.ม. (ระยะเวลาดำเนินการ 200 วัน)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดจากอุบัติภัยจาก สิ่งปลูกส%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๕.๑.๒ ลดจำนวนอุบัติภัยจากสิ่งก่อสร้างประเภทโครงสร้างพื้นฐาน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-09-30)

70.00

30/9/2563 : กันเหลื่อมปีงบประมาณแล้ว ได้เร่งรัดผู้รับจ้างดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนขุดวางท่อ

** ปัญหาของโครงการ :อุปสรรคสาธารณูปโภค

** อุปสรรคของโครงการ :อุปสรรคสาธารณูปโภค

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 68.00 (2020-08-27)

68.00

27/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการขุดวางท่อ

** ปัญหาของโครงการ :อุปสรรคสาธารณูปโภค ท่อประปา

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-07-24)

65.00

24/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการของผู้รับจ้างและกันเงินเหลื่อมปีงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-30)

60.00

30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการของผู้รับจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :อุปสรรคสาธารณูปโภค ท่อประปา

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-05-25)

50.00

25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการของผู้รับจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-04-28)

45.00

28/4/2563 : ลงนามสัญญาแล้ว สัญญาเลขที่19/2563 ลว. 27 มี.ค. 63 อยู่ระหว่างการดำเนินการของผู้รับจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-30)

40.00

2020-3-30 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-28)

30.00

28/2/2563 : บจก. วิวัฒพลประมูลงานได้ อยู่ระหว่างจัดทำร่างสัญญา และขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-29)

25.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประมูลงานจ้างเหมา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-23)

20.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขอความเห็นชอบราคากลางและรับฟังคำวิจารณ์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2019-11-22)

16.00

22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขายแบบประกวดราคา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-10-24)

15.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนร่าง TOR

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนการปฏิบัติการ เตรียมการ
:0%
เริ่มต้น :2019-09-01
สิ้นสุด :2019-09-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการร่างขอบเขตงาน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ขอความเห็นชอบ E-BIDDING
:0%
เริ่มต้น :2019-10-15
สิ้นสุด :2019-10-15
ขั้นตอน 4
:กำหนดวันเสนอราคา
:0%
เริ่มต้น :2019-11-15
สิ้นสุด :2019-11-15
ขั้นตอน 5
:อนุมัติจ้าง
:0%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 6
:ร่างสัญญา, ลงนามสัญญา
:0%
เริ่มต้น :2019-12-15
สิ้นสุด :2019-12-15
ขั้นตอน 7
:ลงนามถึงสิ้นสุดสัญญา
:0%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50110000-3318

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50110000-3318

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5011-0940

ตัวชี้วัด : 13. ร้อยละของความสำเร็จในการปรับปรุง/ขยายถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
27.00

100 / 100
2
53.00

100 / 100
3
76.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **