ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน : 50110000-3323

สำนักงานเขตบางกะปิ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายดนุ ศุภรักษ์เกียรติ/5765

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

เป็นการปรับปรุง ถนน ตรอก ซอย สะพาน ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดียิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์ในการสัญจรของประชาชน

50110300/50110300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อประโยชน์ใการสัญจรของประชาชน

เป้าหมายของโครงการ

ซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย สะพาน สิ่งสาธารณประโยชน์ในพื้นที่เขตบางกะปิ ตามรายการดังต่อไปนี้ 1. ซ่อมแซมบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำ และท่อระบายน้ำ ซอยเสรีไทย 7 งบประมาณ 499,000.00 บาท 2. ซ่อมแซมซอยรามคำแหง 21 จากซอยหัวหมาก 21 ถึงสุดระยะที่กำหนด งบประมาณ 274,000.00 บาท 3. ซ่อมแซมอาคารสำนักงาน อาคาร 2, 3 และ 4 งบประมาณ 498,000.00 บาท 4. ซ่อมแซมซอยกรุงเทพกรีฑา 7 แยก 5 จากซอยกรุงเทพกรีฑา 7 ถึงสุดระยะที่กำหนด งบประมาณ 499,000.00 บาท 5. ซ่อมแซมซอยลาดพร้าว 121 จากซอยลาดพร้าว 121 ถึงสุดระยะที่กำหนด งบประมาณ 149,000.00 บาท

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดจากอุบัติภัยจาก สิ่งปลูกส%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๕.๑.๒ ลดจำนวนอุบัติภัยจากสิ่งก่อสร้างประเภทโครงสร้างพื้นฐาน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-07-24)

100.00

24/7/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-06-30)

90.00

30/6/2563 : 1. ซ่อมแซมบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำ และท่อระบายน้ำ ซอยเสรีไทย 7 ส่งมอบงาน ตรวจรับงานแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย 2. ซ่อมแซมซอยรามคำแหง 21 จากซอยหัวหมาก 21 ถึงสุดระยะที่กำหนด งบประมาณ 274,000.00 บาท ส่งมอบงาน ตรวจรับงานแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย 3. ซ่อมแซมอาคารสำนักงาน อาคาร 2, 3 และ 4 อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจ ประมาณการ งบประมาณ 497,225.00 บาท ส่งมอบงาน ตรวจรับงานแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-28)

60.00

28/5/2563 : 1. ซ่อมแซมบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำ และท่อระบายน้ำ ซอยเสรีไทย 7 อยู่ระหว่างการดำเนินการของผู้รับจ้าง 2. ซ่อมแซมซอยรามคำแหง 21 จากซอยหัวหมาก 21 ถึงสุดระยะที่กำหนด งบประมาณ 274,000.00 บาท อยู่ระหว่างการดำเนินการของผู้รับจ้าง 3. ซ่อมแซมอาคารสำนักงาน อาคาร 2, 3 และ 4 อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจ ประมาณการ งบประมาณ 497,225.00 บาท อยู่ระหว่างการดำเนินการของผู้รับจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-28)

50.00

28/4/2563 : 1. ซ่อมแซมบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำ และท่อระบายน้ำ ซอยเสรีไทย 7 อยู่ระหว่างการดำเนินการของผู้รับจ้าง 2. ซ่อมแซมซอยรามคำแหง 21 จากซอยหัวหมาก 21 ถึงสุดระยะที่กำหนด งบประมาณ 274,000.00 บาท อยู่ระหว่างการดำเนินการของผู้รับจ้าง 3. ซ่อมแซมอาคารสำนักงาน อาคาร 2, 3 และ 4 อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจ ประมาณการ งบประมาณ 497,225.00 บาท อยู่ระหว่างการดำเนินการของผู้รับจ้าง 4. ซ่อมแซมซอยกรุงเทพกรีฑา 7 แยก 5 จากซอยกรุงเทพกรีฑา 7 ถึงสุดระยะที่กำหนด ถูกตัดงบประมาณ 5. ซ่อมแซมซอยลาดพร้าว 121 จากซอยลาดพร้าว 121 ถึงสุดระยะที่กำหนด งบประมาณ 149,000.00 บาท ถูกตัดงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-30)

40.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ ตามรายการดังต่อไปนี้ 1. ซ่อมแซมบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำ และท่อระบายน้ำ ซอยเสรีไทย 7 ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว คือ บจก.ชื่นสุวรรณ ลงนามสัญญาวันที่ 7 ก.พ. 63 เริ่มดำเนินการวันที่ 8 ก.พ. 63 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 7 เม.ย. 63 ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน อยู่ระหว่างการดำเนินการของผู้รับจ้าง งบประมาณ 498,890.00 บาท อยู่ระหว่างการดำเนินการของผู้รับจ้าง 2. ซ่อมแซมซอยรามคำแหง 21 จากซอยหัวหมาก 21 ถึงสุดระยะที่กำหนด งบประมาณ 274,000.00 บาท อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจ ประมาณการ 3. ซ่อมแซมอาคารสำนักงาน อาคาร 2, 3 และ 4 อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจ ประมาณการ งบประมาณ 497,225.00 บาท ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว คือ บจก. โซลิด ซีวิล เลขที่สัญญา 18/2563 ลงนามสัญญาวันที่ 24 มี.ค. 63 เริ่มดำเนินการวันที่ 25 มี.ค. 63 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 23 พ.ค. 63 ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน อยู่ระหว่างการเตรียมสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ของผู้รับจ้าง 4. ซ่อมแซมซอยกรุงเทพกรีฑา 7 แยก 5 จากซอยกรุงเทพกรีฑา 7 ถึงสุดระยะที่กำหนด อยู่ระหว่างสำรวจ ประมาณการ 5. ซ่อมแซมซอยลาดพร้าว 121 จากซอยลาดพร้าว 121 ถึงสุดระยะที่กำหนด งบประมาณ 149,000.00 บาท อยู่ระหว่างสำรวจ ประมาณการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-28)

30.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ ตามรายการดังต่อไปนี้ 1. ซ่อมแซมบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำ และท่อระบายน้ำ ซอยเสรีไทย 7 ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว คือ บจก.ชื่นสุวรรณ ลงนามสัญญาวันที่ 7 ก.พ. 63 เริ่มดำเนินการวันที่ 8 ก.พ. 63 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 7 เม.ย. 63 ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน อยู่ระหว่างการดำเนินการของผู้รับจ้าง งบประมาณ 498,890.00 บาท 2. ซ่อมแซมซอยรามคำแหง 21 จากซอยหัวหมาก 21 ถึงสุดระยะที่กำหนด งบประมาณ 274,000.00 บาท อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจ ประมาณการ 3. ซ่อมแซมอาคารสำนักงาน อาคาร 2, 3 และ 4 อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจ ประมาณการ งบประมาณ 497,225.00 บาท 4. ซ่อมแซมซอยกรุงเทพกรีฑา 7 แยก 5 จากซอยกรุงเทพกรีฑา 7 ถึงสุดระยะที่กำหนด อยู่ระหว่างสำรวจ ประมาณการ 5. ซ่อมแซมซอยลาดพร้าว 121 จากซอยลาดพร้าว 121 ถึงสุดระยะที่กำหนด งบประมาณ 149,000.00 บาท อยู่ระหว่างสำรวจ ประมาณการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-29)

20.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประมาณการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-24)

15.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจประมาณการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-22)

10.00

22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจประมาณการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-24)

5.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจพื้นที่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนการปฏิบัติการ เตรียมการ
:10%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการร่างขอบเขตงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-04-01
สิ้นสุด :2020-04-01
ขั้นตอน 3
:ขอความเห็นชอบ
:10%
เริ่มต้น :2020-04-01
สิ้นสุด :2020-04-01
ขั้นตอน 4
:อนุมัติจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2020-04-01
สิ้นสุด :2020-04-01
ขั้นตอน 5
:ร่างสัญญา, ลงนามสัญญา
:10%
เริ่มต้น :2020-05-01
สิ้นสุด :2020-05-01
ขั้นตอน 6
:ลงนามถึงสิ้นสุดสัญญา
:50%
เริ่มต้น :2019-05-15
สิ้นสุด :2019-05-15

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50110000-3323

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50110000-3323

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5011-0940

ตัวชี้วัด : 13. ร้อยละของความสำเร็จในการปรับปรุง/ขยายถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
27.00

100 / 100
2
53.00

100 / 100
3
76.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **