ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ : 50110000-3324

สำนักงานเขตบางกะปิ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายบรรเจิด สุวรรณชาตรี/5767

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการป้องกันน้ำท่วมและการระบายน้ำ โดยการลอกทำความสะอาดท่อระบายน้ำ

50110300/50110300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการป้องกันน้ำท่วมและการระบายน้ำ โดยการลอกทำความสะอาดท่อระบายน้ำที่จ้างเหมาหน่วยงานภายนอกดำเนินการ

เป้าหมายของโครงการ

ลอกท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตบางกะปิ จำนวน 36 ซอย ตามรายการดังต่อไปนี้ 1. ซอยลาดพร้าว 101 แยก 38 (สันติสุข) จำนวน 2,243 ม. 2. ซอยลาดพร้าว 101 แยก 50 (อยู่แล้วรวย) จำนวน 1,393 ม. 3. ซอยลาดพร้าว 113 จำนวน 1,441 ม. 4. หมู่บ้านสินธร จำนวน 8,978 ม. 5. ซอยลาดพร้าว 115 จำนวน 4,186 ม. 6. ซอยลาดพร้าว 119 จำนวน 1,000 ม. 7. ซอยลาดพร้าว 121 จำนวน 1,000 ม. 8. ซอยลาดพร้าว 101 ซอย 56 แยก 1-13 จำนวน 3,903 ม. 9. ซอยลาดพร้าว 101 ซอย 47 (รัชธานี) 2,688 ม. 10. ซอยลาดพร้าว 87 และแยก 23-29 จำนวน 2,046 ม. 11. ซอยลาดพร้าว 101 ซอย 48 (บ่อปลา) จำนวน 3,628 ม. 12. ซอยลาดพร้าว 134 จำนวน 1,907 ม. 13. ซอยโยธินพัฒนา 11 แยก 7-9-11 จำนวน 720 ม. 14. ซอยโพธิ์แก้ว 3 (จากโยธินพัฒนา 3 ถึงถนนโพธิ์แก้ว) จำนวน 5,130 ม. 15. ซอยโพธิ์แก้ว 3 แยก 19 จำนวน 518 ม. 16. ซอยโพธิ์แก้ว 3 แยก 20 (ซอยน้อมสุข 1) จำนวน 905 ม. 17. ซอยลาดพร้าว 132 จำนวน 3,514 ม. 18. ซอยโพธิ์แก้ว 1 แยก 1 จำนวน 506 ม. 19. ซอยโพธิ์แก้ว 1 แยก 2 (และซอยเชื่อมซอยโพธิ์แก้ว 3 แยก 1) จำนวน 473 ม. 20. ซอยโพธิ์แก้ว 3 แยก 7 จำนวน 709 ม. 21. ซอยรามคำแหง 8 จำนวน 2,974 ม. 22. ซอยรามคำแหง 24 แยก 6 (สงวนสิน) จำนวน 1,640 ม. 23. ซอยรามคำแหง 24 แยก 12 (พูนสิน) จำนวน 465 ม. 24. ซอยรามคำแหง 24 แยก 14 (รื่นรมย์) จำนวน 1,355 ม. 25. ซอยรามคำแหง 24 แยก 24 (ศิริถาวร) จำนวน 1,640 ม. 26. ซอยรามคำแหง 24 แยก 28 (ม.เสรี 4) จำนวน 2,369 ม. 27. ซอยรามคำแหง 26 จำนวน 1,400 ม. 28. ซอยรามคำแหง 26/1 และ 26/2 จำนวน 2,596 ม. 29. ซอยรามคำแหง 42 จำนวน 2,030 ม. 30. ซอยรามคำแหง 44 จำนวน 3,050 ม. 31. ซอยรามคำแหง 60 แยก 1-9 จำนวน 6,238 ม. 32. ซอยหัวหมาก 5 จำนวน 534 ม. 33. ซอยหัวหมาก 27 จำนวน 1,282 ม. 34. ซอยรามคำแหง 68 (จากถนนรามคำแหง-คลองหัวหมากน้อย) จำนวน 254 ม. 35. ซอยรามคำแหง 76 (สายเมน) จำนวน 1,120 ม. แยก 1 - 8 จำนวน 603 ม. แยก 2 จำนวน 525 ม. 36. ซอยกรุงเทพกรีฑา 8 จำนวน 2,056 ม. รวมจำนวนทั้งสิ้น 79,019 ม.

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-07-24)

100.00

24/7/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-06-30)

90.00

30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน ยอดเงิน 1,777,676.- บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-28)

70.00

28/5/2563 : ส่งมอบงานแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจรับงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 62.00 (2020-04-28)

62.00

28/4/2563 : อยู่ระหว่างการดำเนินการของผู้รับจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ดำเนินการล่าช้าเนื่องจากสถาณการณ์โควิท 19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-29)

60.00

29/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการลอกท่อระบายน้ำแล้ว ผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้า และมีหนังสือเร่งรัดผู้รับจ้างแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-02-28)

55.00

28/2/2563 : ลงนามสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-01-29)

50.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำร่างสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2019-12-23)

45.00

23/12/2562 : คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ดำเนินการพิจารณาผล พร้อมความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ วันที่ 9 ธ.ค. 62, หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอำนาจอนุมัติจ้างเห็นชอบผลการพิจารณา วันที่ 11 ธ.ค. 62, ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาพร้อมแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ วันที่ 12 ธ.ค. 62, เว้นระยะการอุทธรณ์ก่อนลงนามสัญญา วันที่ 20 ธ.ค. 62

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-11-25)

40.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2019-10-24)

35.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเสนอราคาของผู้รับจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนการปฏิบัติการ เตรียมการ
:10%
เริ่มต้น :2019-09-01
สิ้นสุด :2019-09-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการร่างขอบเขตงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-09-15
สิ้นสุด :2019-09-15
ขั้นตอน 3
:ขอความเห็นชอบ E-BIDDING
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:กำหนดวันเสนอราคา
:10%
เริ่มต้น :2019-10-15
สิ้นสุด :2019-10-15
ขั้นตอน 5
:อนุมัติจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 6
:ร่างสัญญา, ลงนามสัญญา
:10%
เริ่มต้น :2019-11-15
สิ้นสุด :2019-11-15
ขั้นตอน 7
:ลงนามถึงสิ้นสุดสัญญา
:40%
เริ่มต้น :2020-12-01
สิ้นสุด :2020-12-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50110000-3324

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50110000-3324

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5011-0937

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **