ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการบำรุงรักษาคลองสายรองและย่อย หรือแหล่งน้ำธรรมชาติ : 50110000-3326

สำนักงานเขตบางกะปิ : (2563)

80.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 80.00

วงศกร 5790-1

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100.0000

หลักการและเหตุผล

แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม หมายถึง การจัดทำแผนการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วมในพื้นที่สำนักงานเขตบางกะปิ โดยการปรับปรุงด้านกายภาพของสำนักงานเขต และการเก็บวัชพืชผักตบชวาในคลองเปิดทางน้ำไหล โดยใช้แรงงานเขตการลอกท่อระบายน้ำ หมายถึง การดำเนินการขุดลอกท่อหรือเศษขยะหรือเซศวัสดุใด ที่อุดตันท่อระบายน้ำ ทำให้สามารถระบายน้ำได้สะดวก

50111000/50111000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อจัดเก็บผักตบชวาให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 2. เพื่อช่วยให้เกิดการระบายน้ำในพื้นที่เขตบางกะปิ และพื้นที่ใกล้เคียงให้ดียิ่งขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

จัดเก็บผักตบชวาทุกเดือน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
มิติที่ ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่
เป้าหมายที่ ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ%
เป้าประสงค์ที่ ๒.๒.๑.๒ อนุรักษ์ ฟื้นฟูและรักษาพื้นที่สีเขียวเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-21)

80.00

21/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนกรกฎาคม 2563 ได้จัดเก็บวัชพืช ผักตบชวา จำนวน 18 ครั้ง ได้แก่ ลำรางสุเหร่าหัวหมากน้อย , คลองจิต (ช่วงหลังเอซี สปอร์ต วิลเลจ) , คลองจิต (ช่วงหลังลุมพินีคอนโด) , คลองลำสาลี (ช่วงชุมชนประชาร่วมใจ) , คลองวัดศรีบุญเรือง (ช่วงข้างหมู่บ้านธารทิพย์) , ลำรางหลังโรงเรียนบ้านบางกะปิ , ลำรางเชื่อมคลองหัวหมาก-บ้านม้า , คลองวัดบึงทองหลาง , ลำรางเลียบซอยลาดพร้าว 130 , ลำรางแยกคลองลำพังพวย 2 , ลำรางแยกคลองจั่น 1 , คลองวัดศรีบุญเรือง , ลำรางแยกคลองลำพังพวย 1 , ลำรางแยกคลองยายเผื่อน , คลองข้าง สน.หัวหมาก (ช่วงข้างสนามยิงปืน กกท.) , คลองข้าง สน.หัวหมาก (ข้างศุภาลัย เวอเรนด้า รามคำแหง) , คลองข้าง สน.หัวหมาก (ข้างสถานีสูบน้ำ กกท.) และลำรางซอยรามคำแหง 7

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 76.00 (2020-06-22)

76.00

22/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนมีนาคม 2563 ได้จัดเก็บวัชพืช ผักตบชวา จำนวน 19 ครั้ง ได้แก่ คลองสะพานสูง , ลำรางแยกคลองลำพังพวย 1 , คลองจิกกานดา , คลองวัดบึงทองหลาง , ลำรางแยกคลองหัวหมาก 3 , ลำรางแยกคลองลำสาลี , ลำรางสุเหร่าหัวหมากน้อย , ลำรางแยกคลองลำสาลี , ลำรางเชื่อมคลองหัวหมาก-บ้านม้า , ลำรางแยกคลองลำพังพวย 2 , ลำรางข้างหมู่บ้านสินธร (ซ.ลาดพร้าว 107 แยก 30-38) , ลำรางข้างหมู่บ้านสินธร (ซ.ลาดพร้าว 107 แยก 26-30) , คลองข้างสน.หัวหมาก , ลำรางซ.รามคำแหง 7 , คลองวัดกลาง , คลองวัดศรีบุญเรือง , ลำรางแยกคลองยายเผื่อน , ลำรางแยกคลองจั่น 2 , ลำรางแยกคลองจั่น 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 68.00 (2020-05-20)

68.00

20/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนพฤษภาคม 2563 ได้จัดเก็บวัชพืช ผักตบชวา จำนวน 10 ครั้ง ได้แก่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-20)

60.00

2020-4-20 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนเมษายน 2563 ได้จัดเก็บวัชพืช ผักตบชวา จำนวน 10 ครั้ง ได้แก่ ลำรางเชื่อมคลองหัวหมาก-บ้านม้า , ลำรางข้างหมู่บ้านสินธร , ลำรางหลังโรงเรียนบ้านบางกะปิ , ลำรางสุเหร่าหัวหมากน้อย , คลองลำสาลี (ช่วงชุมชนลำสาลี) , คลองลำสาลี (ช่วงชุมชนประชาร่วมใจ) , ลำรางแยกคลองหัวหมาก 3 , ลำรางแยกคลองจั่น 1 , ลำรางแยกคลองหัวหมาก 4 , คลองโต๊ะยอ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-20)

50.00

20/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนมีนาคม 2563 ได้จัดเก็บวัชพืช ผักตบชวา จำนวน 19 ครั้ง ได้แก่ คลองสะพานสูง , ลำรางแยกคลองลำพังพวย 1 , คลองจิกกานดา , คลองวัดบึงทองหลาง , ลำรางแยกคลองหัวหมาก 3 , ลำรางแยกคลองลำสาลี , ลำรางสุเหร่าหัวหมากน้อย , ลำรางแยกคลองลำสาลี , ลำรางเชื่อมคลองหัวหมาก-บ้านม้า , ลำรางแยกคลองลำพังพวย 2 , ลำรางข้างหมู่บ้านสินธร (ซ.ลาดพร้าว 107 แยก 30-38) , ลำรางข้างหมู่บ้านสินธร (ซ.ลาดพร้าว 107 แยก 26-30) , คลองข้างสน.หัวหมาก , ลำรางซ.รามคำแหง 7 , คลองวัดกลาง , คลองวัดศรีบุญเรือง , ลำรางแยกคลองยายเผื่อน , ลำรางแยกคลองจั่น 2 , ลำรางแยกคลองจั่น 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 44.00 (2020-02-20)

44.00

20/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ได้จัดเก็บวัชพืช ผักตบชวา จำนวน 9 ครั้ง ได้แก่ ลำรางแยกคลองยายเผื่อน , คลองข้าง สน.หัวหมาก , ลำรางแยกคลองหัวหมาก 2 , คลองสะพานสูง , ลำรางเลียบซอยลาดพร้าว 130 , ลำรางสุเหร่าหัวหมากน้อย , ลำรางเชื่อมคลองหัวหมาก-บ้านม้า , คลองวัดบึงทองหลาง และลำรางหลังโรงเรียนบ้านบางกะปิ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 36.00 (2020-01-20)

36.00

20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนมกราคม 2563 ได้จัดเก็บวัชพืช ผักตบชวา จำนวน 8 ครั้ง ได้แก่ ลำรางแยกคลองจั่น 2 , คลองจิต , คลองลำสาลี , คลองเกรียง , คลองโต๊ะยอ , ลำรางหลังโรงเรียนบ้านบางกะปิ , ลำรางสุเหร่าหัวหมากน้อย และคลองวัดศรีบุญเรือง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 28.00 (2019-12-19)

28.00

2019-12-19 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนธันวาคม 2562 ได้จัดเก็บวัชพืช ผักตบชวา จำนวน 11 ครั้ง ได้แก่ คลองโต๊ะยอ , คลองวัดกลาง , ลำรางข้างหมู่บ้านสินธร , ลำรางแยกคลองหัวหมาก 2 , ลำรางสุเหร่าหัวหมากน้อย , คลองวัดบึงทองหลาง , คลองวัดศรีบุญเรือง , คลองลำสาลี , คลองสะพานสูง , ลำรางแยกคลองยายเผื่อน และลำรางแยกคลองลำสาลี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-19)

20.00

19/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนพฤศจิกายน 2562 ได้จัดเก็บวัชพืช ผักตบชวา จำนวน 10 ครั้ง ได้แก่ คลองวัดกลาง , ลำรางเชื่อมคลองหัวหมาก-บ้านม้า , คลองข้างสน.หัวหมาก , ลำรางเลียบซ.ลาดพร้าว 130 , ลำรางแยกคลองจั่น 1 , ลำรางแยกคลองลำพังพวย 2 , ลำรางสุเหร่าหัวหมากน้อย , ลำรางข้างม.สินธร , ลำรางแยกคลองหัวหมาก 1 และลำรางแยกคลองยายเผื่อน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2019-10-21)

12.00

21/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้จัดเก็บวัชพืช ผักตบชวา เดือนต.ค.2562 จำนวน 12 ครั้ง ได้แก่ ลำรางสุเหร่าหัวหมากน้อย , ลำรางหลังโรงเรียนบ้านบางกะปิ , คลองวัดกลาง , คลองวัดบึงทองหลาง , คลองฉัตรโฉม , ลำรางแยกคลองหัวหมาก 4 , ลำรางแยกคลองหัวหมาก 3 , ลำรางซอยรามคำแหง 7 , ลำรางเชื่อมคลองหัวหมาก-บ้านม้า , ลำรางสุเหร่าหัวหมากน้อย และลำรางแยกคลองลำพังพวย 1

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนรักษาความสะอาดคลอง
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการจัดเก็บขยะ วัชพืช ผักตบชวา แต่ละคลอง
:90%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:รายงานผลการดำเนินการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50110000-3326

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50110000-3326

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5011-0938

ตัวชี้วัด : 11. ร้อยละความสำเร็จในการบำรุงรักษา คลองสายรองและย่อยในพื้นที่รับผิดชอบ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 76.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
28.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
76.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **