ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ปรับปรุงซอยเสรีไทย 7 เชื่อมซอยศรีบูรพา 22 จากถนนเสรีไทยถึงสุดระยะที่กำหนด : 50110000-3327

สำนักงานเขตบางกะปิ : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายดนุ ศุภรักษ์เกียรติ/5765

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

เป็นการปรับปรุง ถนน ตรอก ซอย สะพาน ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดียิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์ในการสัญจรของประชาชน

50110300/50110300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อประโยชน์ใการสัญจรของประชาชน

เป้าหมายของโครงการ

- ตัดทุบรื้อผิวจราจรกว้าง 2.50 ม. ลึก 0.30 ม.พร้อมขนทิ้ง เนื้อที่ประมาณ 3,102 ตร.ม. - รื้อพื้นทางเท้า ค.ส.ล. เดิม พร้อมขนทิ้ง เนื้อที่ประมาณ 3,312 ตร.ม. - สร้างท่อระบายน้ำชนิดกลมในผิวจราจร ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 240 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ บป.05/2561 พร้อมฝาเรียบ ค.ส.ล. จำนวน 16 บ่อ - สร้างท่อระบายน้ำชนิดกลมในทางเท้า ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-02 ยาวประมาณ 241 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำในทางเท้า ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ บป.02/2561 พร้อมฝาเรียบ จำนวน 16 บ่อ - สร้างท่อระบายน้ำชนิดกลมในผิวจราจร ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 988 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม. ตามแบบ บป.07/2561 พร้อมฝาเรียบ ค.ส.ล. จำนวน 75 บ่อ - สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 150 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำในทางเท้า ค.ส.ล. ตามแบบ ขบป.09/2560 จำนวน 75 บ่อ - สร้างคันหินสำเร็จรูป ตามแบบ มท.-05 ความหนา 0.15 ม. ยาวประมาณ 1,225 ม. - สร้างช่องรับน้ำหน้าคันหิน แบบ B ตามแบบ มท.-07 จำนวน 91 ช่อง - สร้างพื้นทางเท้าด้วยกระเบื้องซีเมนต์ ขนาด 0.40 x 0.40 x 0.035 เมตร แบบที่ 6 ตามแบบ มท-13 เนื้อที่ประมาณ 3,518 ตร.ม. - สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 3,162 ตร.ม. - สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.05 ม. พร้อม PRIME COAT ตามแบบ มท.-04 กว้างประมาณ 12.00 ม. หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 9,645 ตร.ม.

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย
๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดจากอุบัติภัยจาก สิ่งปลูกส%
๑.๕.๑.๒ ลดจำนวนอุบัติภัยจากสิ่งก่อสร้างประเภทโครงสร้างพื้นฐาน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-06-30)

100.00

30/6/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-05-28)

90.00

28/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการของผู้รับจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-04-28)

80.00

28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการของผู้รับจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-03-30)

70.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการของผู้รับจ้าง ติดอุปสรรคสาธารณูปโภค ประปา ไฟฟ้า ขออขยายสัญญาถึงวันที่ 23 มี.ค. 63

** ปัญหาของโครงการ :ติดอุปสรรคสาธารณูปโภค ประปา ไฟฟ้า

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-02-28)

65.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการของผู้รับจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-01-29)

60.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการของผู้รับจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 57.00 (2019-12-24)

57.00

24/12/2562 : เบิกจ่ายงวดที่ 3 แล้ว การดำเนินการปรับปรุงติดอุปสรรคสาธารณูปโภค (ท่อประปา) อยู่ระหว่างขอขยายสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :อุปสรรคสาธารณูปโภค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2019-11-25)

55.00

25/11/2562 : ส่งมอบงานงวดที่ 3 ตรวจรับงานแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน และผู้รับจ้างกำลังดำเนินการปรับปรุง

** ปัญหาของโครงการ :อุปสรรคสาธารณูปโภค (ท่อประปา)

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-10-24)

50.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการของผู้รับจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนการปฏิบัติการ เตรียมการ
:10%
เริ่มต้น :2019-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-09-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการร่างขอบเขตงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ขอความเห็นชอบ E-BIDDING
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:กำหนดวันเสนอราคา
:10%
เริ่มต้น :2019-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:อนุมัติจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2020-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ร่างสัญญา, ลงนามสัญญา
:10%
เริ่มต้น :2020-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ลงนามถึงสิ้นสุดสัญญา
:40%
เริ่มต้น :2020-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-03-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50110000-3327

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50110000-3327

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5011-0940

ตัวชี้วัด : 13. ร้อยละของความสำเร็จในการปรับปรุง/ขยายถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
27.00

100 / 100
2
53.00

100 / 100
3
76.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **