ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด : 50110000-3331

สำนักงานเขตบางกะปิ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายสุวิทย์ สิงห์กระโจม 0 2377 5494 ต่อ 5796

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

รัฐบาลให้ความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยบูรณาการการทำงานจากทุกหน่วยงาน ได้แก่่ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน กรุงเทพมหานครจึงได้จัดตั้งอาสามัครเฝ้าระวังภัยและยาเพติดขึ้น เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านยาเสพติด การแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เป็นภัย การค้นหาติดตามดูแลช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติด เพื่อให้ประชาชนในชุมชนที่อยู่ในชุมชนได้รับทราบข้อมูลและไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

50110100/50110100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตบางกะปิ ให้มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 2. เพื่อเพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังปัญหาอาชญากรรมและปัญหายาเสพติดของชุมชนในพื้นที่เขตบางกะปิ

เป้าหมายของโครงการ

1. จัดกิจกรรมพัฒนาอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตบางกะปิ จำนวน 1 ครั้ง 2. จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อป้องกันและต่อต้านยาเสพติด ของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตบางกะปิ จำนวน 1 ครั้ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
เป้าหมายที่ ๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๒.๑ เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังยาเสพติด

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-29)

100.00

29/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-27)

90.00

27/8/2563 : อยู่ขั้นตอนดำเนินการเป็นไปตามแผน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-07-29)

85.00

29/7/2563 : ได้ดำเนินการจัดประชุม ศป.ปส.เขตบางกะปิ ครั้งที่ 2 เรียบร้อยแล้ว วันที่ 15 ก.ค. 63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-26)

75.00

26/6/2563 : ดำเนินการทำเบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 19,200 บาท เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-25)

65.00

25/5/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการทำเบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 19,200 บาท ในส่วนการจัดกิจกรรมต่างๆ ได้ชะลอเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 แพร่ระบาดทำให้ไม่สามารถรวมมวลชนได้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-27)

60.00

27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการทำเบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 19,200 บาท ในส่วนการจัดกิจกรรมต่างๆ ได้ชะลอเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 แพร่ระบาดทำให้ไม่สามารถรวมมวลชนได้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-25)

50.00

25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน ดำเนินการทำเบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 19,200 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-24)

40.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้สำหรับดำเนินโครงการ จำนวนเงิน 19,200 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-23)

30.00

23/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และประสานอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตบางกะปิเพื่อดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ /

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-20)

20.00

20/12/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการติดต่อร้านค้า

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-29)

15.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างเตรียมการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-24)

10.00

24/10/2562 : ได้รับอนุม้ติโครงการแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำรายละเอียดการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:เสนอขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 4
:จัดกิจกรรมตามโครงการ
:60%
เริ่มต้น :2020-02-01
สิ้นสุด :2020-02-01
ขั้นตอน 5
:สรุปผลการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-08-01
สิ้นสุด :2020-08-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50110000-3331

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50110000-3331

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5011-0939

ตัวชี้วัด : 12. อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในชุมชนมีการดำเนินกิจกรรมเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดตามภารกิจ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 60.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **