ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

การสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน : 50110000-3333

สำนักงานเขตบางกะปิ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายชัยชนะ แก้วแสงอ่อน เบอร์โทร. 0 2377 5494 ต่อ 5796

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

การดำเนินกิจการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของสำนักงานเขตเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจหน้าที่โดยตรง เพื่อช่วยให้การดำเนินการป้องกันและช่วยเหลือเกิดความสะดวกรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ ช่วยลดความสูญเสียหรือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัย โดยอาสาสมัครฯ จะไม่มีเงินเดือนหรือค่าตอบแทนรายเดือน กรุงเทพมหานครจึงได้จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ในการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ วัสดุอุปกรณ์ และการบริหารจัดการ ให้มีความพร้อมอยู่ตลอดเวลา

50110100/50110100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยุ อปพร.เขตบางกะปิ และศูนย์ อปพร.เขตบางกะปิ มีการดำเนินงานที่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 2. การแจ้งเหตุสาธารณภัยต่างๆ มีความพร้อมต่อการเข้าเผชิญเหตุและป้องกันภัยของสถานการณ์มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น 3. อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนมีประสบการณ์ ความชำนาญ และความพร้อมในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการประสานงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

1. สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตบางกะปิ มีการประชุมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง มีวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. มีสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนปฏิบัติหน้าที่เวรวิทยุ ประจำศูนย์วิทยุ อปพร.เขตบางกะปิทุกวัน ๆ ละ 2 ผลัด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๓ เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือในการจัดการสาธารณภัย โดยเฉพาะอัคคีภัย

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-29)

100.00

29/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์ อพปร.ของเดือนสิงหาคม ยอดเงิน 24,800 บาท และ กันยายน ยอดเงิน 24,000 บาท เรียบร้อยแล้ว รวม 48,800 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-27)

95.00

27/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์ อพปร.ของเดือนกรกฎาคม เรียบร้อยแล้ว ยอดเงิน 24,800 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-07-29)

85.00

29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์ อพปร.ของเดือนมิถุนายน เรียบร้อยแล้ว ยอดเงิน 24,000 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-26)

80.00

26/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์ อพปร.ของเดือนพฤษภาคม เรียบร้อยแล้ว ยอดเงิน 24,800 บาท และค่าอาหารว่างการประชุม 4,310 รวม 29,110 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-27)

70.00

27/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์ อพปร.ของเดือนเมษายน เรียบร้อยแล้ว ยอดเงิน 24,000 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-27)

60.00

27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์ อพปร. ของเดือนมีนาคมเรียบร้อยแล้ว ยอดเงิน 24,800 บาท ในส่วนการจัดกิจกรรมต่างๆ ได้ชะลอเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 แพร่ระบาดทำให้ไม่สามารถรวมมวลชนได้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-25)

50.00

25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์ อพปร. ของเดือนมีนาคมยังไม่แล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-24)

40.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์ อพปร. จำนวน 25,975 บาท (ค่าเวร 23,200 บาท และค่าอาหารว่างการประชุม 2,775 บาท)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-22)

25.00

22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์ อพปร.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-20)

20.00

20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน การดำเนินการปรับปรุงห้องศูนย์ อพปร. ใกล้แล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-29)

15.00

29/11/2562 : ดำเนินการปรับปรุงห้องศูนย์ อพปร.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-24)

10.00

24/10/2562 : ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุม้ติโครงการและค่าใช้จ่าย
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำคำสั่งศูนย์ฯ แต่งตั้งสมาชิก อปพร. ปฏิบัติหน้าที่เวรวิทยุ
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50110000-3333

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50110000-3333

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5011-0937

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **