ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน : 50110000-3334

สำนักงานเขตบางกะปิ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายจิรศักดิ์ ทองเกลี้ยง โทร 5777

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตบางกะปิ ได้จัดทำโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐและชุมชนในการมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาด โดยว่าจ้างอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนเพื่อทำการชักลากมูลฝอยออกมาไว้ที่พักหรือจุดรวบรวมมูลฝอย เพื่อให้สามารถจัดเก็บมูลฝอยได้ และจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลาก 50% เนื่องจากมีการปฏิบัติงานแบบวันเว้นวัน และให้การสนับสนุนงบประมาณด้านวัสดุ เพื่อซ่อมแซมหรือปรับปรุงจุดพักหรือจุดรวบรวมมูลฝอย วัสดุอุปกรณ์ในการทำความสะอาด และวัสดุในการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมให้โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนประสบความสำเร็จ

50110600/50110600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อให้ประชาชนและชุมชนเกิดจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบเรื่องการรักษาสะอาดในชุมชน 2.2 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนช่วยกันลดและคัดแยกมูลฝอยก่อนทิ้ง มีหน้าที่ในการเตรียม มูลฝอย เพื่อรอการจัดเก็บในจุดที่รถเก็บมูลฝอยสามารถเข้าทำการเก็บขนได้ 2.3 เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐและชุมชนในด้านการรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการรักษาสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายของโครงการ

ชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าไปเก็บขนมูลฝอยได้ จำนวน 10 ชุมชน จำนวนอาสาสมัคร ชุมชนละ 1 คน ดังนี้ 1. ชุมชนลำสาลี 2. ชุมชนโครงการร่วมกันสร้าง 3. ชุมชนวัดกลาง 4. ชุมชนริมคลองกะจะ 5. ชุมชนสามัคคีพัฒนา 6. ชุมชนวังใหญ่ 7. ชุมชนลำสาลีพัฒนา 8. ชุมชนประชาร่วมใจ 9. ชุมชนมัจฉา 10. ชุมชนริมคลองหัวหมากน้อย

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-29)

100.00

29/9/2563 :ดำเนินการตามโครงการและเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลาก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-31)

95.00

31/8/2563 : ดำเนินการตามโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-07-30)

85.00

30/7/2563 : ดำเนินการตามโ่ครงการ

** ปัญหาของโครงการ :่ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-30)

75.00

30/6/2563 : ดำเนินการตามโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณค่าตอบแทนทุกเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-21)

70.00

21/5/2563 : ดำเนินกิจกรรมตามโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณค่าตอบแทนทุกเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-29)

60.00

29/4/2563 : ดำเนินการตามโครงการและเบิกจ่ายค่าตอบแทนทุกเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-24)

50.00

24/3/2563 : ดำเนินการตามโครงการและเบิกจ่ายค่าตอบแทน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-02-28)

45.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-01-22)

35.00

22/1/2563 : ดำเนินการตามโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณทุกเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-26)

30.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-29)

20.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-24)

5.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำโครงการ และเบิกจ่ายค่าวัสดุงานชักลาก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สำรวจข้อมูล เขียนโครงการ นำเสนอโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำแผน มอบหมายภารกิจ ประสานงาน เตรียมเอกสาร
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามโครงการ เบิกจ่ายงบประมาณทุกกเดือน
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:สรุป รายงานผลโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50110000-3334

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50110000-3334

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5011-0925

ตัวชี้วัด : 2. การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด 2.1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 15.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 15.9100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
10.00

100 / 100
3
15.00

100 / 100
4
15.91

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **