ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการคัดแยกมูลฝอยอันตรายที่แหล่งกำเนิด : 50110000-3336

สำนักงานเขตบางกะปิ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายจิรศักดิ์ ทองเกลี้ยง โทร 5777

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตบางกะปิ มีพื้นที่ประมาณ 28.523 ตารางกิโลเมตร จากการตรวจสอบ ตามข้อมูลทะเบียนราษฎร์พบว่ามีประชากรประมาณ 150,000 คน และยังคงมีประชากรแฝงจำนวนมาก สำนักงานเขตบางกะปิตระหนักในปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการคัดแยกมูลฝอยอันตรายที่แหล่งกำเนิด เพื่อรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนในพื้นที่ ให้เกิดขบวนการคัดแยกมูลฝอยอันตรายก่อนนำไปทิ้ง ให้สอดคล้องกับโครงการรณรงค์คัดแยกมูลฝอยอันตรายจากอาคาร บ้านพักอาศัยและชุมชนในเขต ที่สำนักสิ่งแวดล้อมดำเนินการตามนโนบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ก่อนนำไปกำจัดขั้นสุดท้าย โดยขบวนการเผาแบบถูกสุขลักษณะต่อไป

50110600/50110600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อลดการเสี่ยงของพนักงานเก็บขนมูลฝอย ที่อาจได้รับอันตรายจากสารพิษหรือขยะอันตราย ที่อาจจะปนเปื้อนมากกับขยะทั่วไป 2.1 เพื่อลดการเสี่ยงต่อสุขภาพของประชาชน และปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จะได้รับผลกระทบจากสารพิษมูลฝอยอันตรายในพื้นที่เขตบางกะปิ 2.2 เพื่อให้การจัดเก็บมูลฝอยอันตรายมีประสิทธิภาพ และลดปริมาณมูลฝอย โดยขอความร่วมมือประชาชนให้มีการคัดแยกมูลฝอยอันตรายจากมูลฝอยทั่วไปก่อนนำทิ้ง 2.4 เพื่อให้ประชาชนเกิดจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการรักษาสภาพแวดล้อม

เป้าหมายของโครงการ

3.1 รณรงค์ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกมูลฝอยอันตราย ณ แหล่งกำเนิดก่อนนำไปทิ้ง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ 3.2 ดำเนินการคัดแยกขยะอันตรายในชุมชน บริษัทห้างร้านและหมู่บ้านจัดสรร 3.3 จัดกิจกรรมจัดขยะอันตรายจากชุมชน เก็บรวบรวมขนส่งไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-29)

100.00

29/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-31)

95.00

31/8/2563 : ดำเนินการตามโครงการอยา่งสม่ำเสมอ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-07-30)

85.00

30/7/2563 : กำลังดำเนินการตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-30)

75.00

30/6/2563 : ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-21)

70.00

21/5/2563 : ดำเนินการตามโครงการอย่างต่อเนื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-29)

60.00

29/4/2563 : ดำเนินการคัดแยกมูลฝอยอย่างต่อเนื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-03-24)

55.00

24/3/2563 : ดำเนินการตามโครงการอย่างต่อเนื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-25)

50.00

25/2/2563 : ดำเนินการตามโครงการอย่างต่อเนื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-22)

40.00

22/1/2563 : ดำเนินการตามโครงการที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-26)

30.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-29)

20.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-24)

5.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สำรวจข้อมูล เขียนโครงการ นำเสนอโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำแผน มอบหมายภารกิจ ประสานงาน เตรียมเอกสาร
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามโครงการ
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการดำเนินกิจกรรม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50110000-3336

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50110000-3336

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5011-0926

ตัวชี้วัด : 2. การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด 2.2 ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (993 ตันต่อปี)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 10.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 10.1500

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
10.00

100 / 100
3
12.00

100 / 100
4
10.15

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **