ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น : 50110000-3340

สำนักงานเขตบางกะปิ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายธานินทร์ ศรีมณี โทร 5777

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตบางกะปิเป็นพื้นที่สำนักงานเขตชั้นนอกของกรุงเทพมหานครมีพื้นที่ความรับผิดชอบ ๒8.523 ตารางกิโลเมตร มีจำนวนประชากร ๑๔7,800 คน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งประชากรตามฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรและอัตราประชากรแฝง สืบเนื่องจากความเจริญเติบโตตามศักยภาพของพื้นที่ จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียว การบำรุงรักษาพื้นที่สีเขียวที่มีอยู่ให้มีความร่มรื่นสวยงามสอดคล้องกับจำนวนประชากรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสากล สำนักงานเขตบางกะปิได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 เพื่อเป็นไปตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานครและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสำนักงานเขตบางกะปิ “เขตบางกะปิเป็นแหล่งพักอาศัยที่มีสภาพแวดล้อมที่ดีที่สุดของกลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก”

50110600/50110600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร 2.2 เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ของพื้นที่ให้สวยงามและร่มรื่น 2.3 เพื่อลดมลภาวะเป็นพิษทางอากาศ และช่วยบรรเทาภาวะโลกร้อน 2.๔ เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึก และการมีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชน และประชาชน ๒.5 เพื่อเพิ่มปริมาณพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตบางกะปิให้เหมาะสมสอดคล้องกับสัดส่วนของจำนวนประชากรให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนหัวหมาก ทั้งเกาะกลางถนน และทางเท้าตลอดเส้นทางในพื้นที่สำนักงานเขตบางกะปิ ความยาวประมาณ 800 เมตร ขนาดพื้นที่จะดำเนินการ 4,400 ตารางเมตร ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 1,374,410.-บาท (หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสี่ร้อยสิบบาทถ้วน)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
มิติที่ ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่
เป้าหมายที่ ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ%
เป้าประสงค์ที่ ๒.๒.๑.๑ พัฒนาพื้นที่สีเขียวสำหรับพักผ่อนหย่อนใจและสร้างความร่มรื่นเพิ่มขึ้นกระจาย ทั่วในพื้นที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-06-30)

100.00

30/6/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-21)

70.00

21/5/2563 : ตรวจรับวัสดุและต้นไม้แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการปลูกตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-29)

60.00

29/4/2563 : รอส่งของเพื่อดำเนินการตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-24)

50.00

24/3/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-25)

50.00

25/2/2563 : อยู่่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคา วันที่ 2 มีค. 63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-22)

40.00

22/1/2563 : ดำเนินการขออนุญาตใช้พื้นที่จากฝ่ายโยธา ฝ่ายโยธายืนยันพื้นที่แล้ว อยู่ระหว่างเสนอผอ.เขต เห็นชอบการใช้พื้นที่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2019-12-26)

35.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-29)

20.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการสำรวจพื้นที่แล้ว ได้พื้นที่ 4 กิจกรรม อยู่ระหว่างการจัดทำหนังสือเพื่อขอรับรองพื้นที่สาธารณะ จากฝา่ยโยธา เขตบางกะปิ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-24)

5.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สำรวจข้อมูล เขียนโครงการ นำเสนอโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำแผน มอบหมายภารกิจ ประสานงาน เตรียมเอกสาร
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามโครงการ เบิกจ่ายงบประมาณ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการดำเนินกิจกรรม
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50110000-3340

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50110000-3340

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5011-0929

ตัวชี้วัด : 5. บำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
35.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **