ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน : 50110000-3349

สำนักงานเขตบางกะปิ

20.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 20.00

นายจิโรจ เทียนโชติ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันพื้นที่เขตบากงะปิมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคมและการศึกษารวมทั้งการขยายตัวของประชาชน เนื่องจากพื้นที่ของเขตยบางกะปิมีสถานศึกษาขนาดใหญ่หลายแห่ง รวมทั้งยังเป็นแหล่งศูนย์รวมของห้างสรรพสินค้า สำนักงานเขตบางกะปิจึงได้ทำโครงการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรพย์สินของประชาชน (จุดตรวจตู้เขียว) ขึ้น

50110900/50110900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง การป้องกันดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน - เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจ อบอุ่นใจให้กับประชาชน เมื่อพบเห็นการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่เทศกิจ - เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักกถึงภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา - เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของเจ้าหน้าที่เทศกิจ

เป้าหมายของโครงการ

- จำนวนครั้งของการออกตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม อย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-26)

20.00

26/12/2562 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม จำนวน 2 ครั้ง/วัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-29)

15.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม จำนวน 2 ครั้ง/วัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-29)

10.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจุดเสี่ยงจำนวน 5 จุด วันละ 3 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สำรวจและทำข้อมูลจุดเสี่ยงภัย
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำโครงการเสนอขออนุมัติ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:เจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติหน้าที่
:65%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:สำรวจความพึงพอใจของประชาชน
:5%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 7
:รายงานผลการดำเนินการ
:5%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 8
:สรุปและประเมินผล
:5%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50110000-3349

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50110000-3349

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5011-0927

ตัวชี้วัด : 3. พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 20.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **