ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

การเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร : 50110000-3350

สำนักงานเขตบางกะปิ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวดุษณี มีมูซอ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

จากผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา ๒๕61 พบว่า ผลคะแนนส่วนใหญ่มีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศทุกระดับชั้น ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเร่งดำเนินการช่วยเหลือ และพัฒนาให้โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามสภาพปัญหาของสถานศึกษาและผู้เรียน สำนักงานเขตบางกะปิ ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว ได้กำหนดเป้าหมายและมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้ผู้เรียนเป็นผลผลิตทางด้านการจัดการศึกษา สามารถนำความรู้ไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี และมีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสากล ดังนั้น เพื่อเป็นการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ปีการศึกษา ๒๕๖3 ให้สูงขึ้น จึงได้จัดทำโครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครขึ้น

50110700/50110700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑ เพื่อเสริมสร้างความพร้อมในรายวิชาหลักที่ใช้ในการทดสอบทางการศึกษาชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางกะปิ ๒ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ให้สูงขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

ด้านปริมาณ 1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ทุกคนของปีการศึกษา 2562 ได้เรียนเสริมแบบเข้มใน ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ทุกคนของปีการศึกษา 2562 ได้เรียนเสริมแบบเข้มข้นใน ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านคุณภาพ 1 จำนวนโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O - NET) ปีการศึกษา 2562 เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2561 ร้อยละ 5 2 จำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2561 ร้อยละ 5

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-03-30)

100.00

30/3/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ฝ่ายการศึกษาและโรงเรียนในสังกัดฯ จัดการเรียนการสอนพิเศษอย่างเข้มเรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณเสร็จสิ้นแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-02-24)

70.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายการศึกษาและโรงเรียนในสังกัดฯ จัดการเรียนการสอนพิเศษอย่างเข้มเรียบร้อยแล้ว การเบิกจ่ายอยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสาร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-01-28)

65.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนอยู่ระหว่างดำเนินการสอนพิเศษอย่างเข้ม จำนวน 11 โรงเรียน ฝ่ายการศึกษาดำเนินการตรวจติดตามให้การเรียนการสอนเป็นไปตามแผนที่วางไว้ โดยมีกำหนดการสอบ O-NET ในวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-12-25)

60.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนอยู่ระหว่างดำเนินการสอนพิเศษอย่างเข้ม จำนวน 11 โรงเรียน ฝ่ายการศึกษาดำเนินการตรวจติดตามให้การเรียนการสอนเป็นไปตามแผนที่วางไว้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-11-30)

40.00

30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนอยู่ระหว่างจัดการเรียนการสอนอย่างเข้ม ฝ่ายการศึกษาดำเนินการรวบรวมเอกสารประกอบการเบิกจ่ายงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-10-30)

30.00

2019-10-30 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายการศึกษาได้ขออนุมัติโครงและขออมุัติเงินประจำงวดสำหรับจัดสรรให้โรงเรียนดำเนินการสอนพิเศษอย่างเข้มข้น โดยเริ่มสอนในพฤศจิกายน 2562 ถึงเดือนมกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียน เพื่อดำเนินการจัดสอนเสริมแบบเข้มให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.6 ม.3 ม.6 จำนวน 11 โรงเรียน ใน 4 วิชา คือ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการในวันทำการ
:15%
เริ่มต้น :2019-10-21
สิ้นสุด :2019-10-21
ขั้นตอน 3
:โรงเรียนรายงานสรุปผลการดำเนินการสอนเสริมแบบเข้ม
:70%
เริ่มต้น :2019-11-27
สิ้นสุด :2019-11-27

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50110000-3350

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50110000-3350

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5011-0930

ตัวชี้วัด : 6. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
60.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **