ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง : 50110000-3351

สำนักงานเขตบางกะปิ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวภิญญดา งิ้วเหลี่ยม

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ด้วย พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 จะเริ่มใช้ วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นการจัดเก็บภาษีตามกฎหมายใหม่ เพื่อให้การดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด และสอดคล้องกับประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การกำหนดระยะเวลาในการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ดังนั้น ฝ่ายรายได้จึงได้ดำเนินการ โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยวิธีลงพื้นที่สำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภายในพื้นที่ของสำนักงานเขตบางกะปิ เพื่อตรวจสอบการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พร้อมทั้งให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการเสียภาษี ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครกำหนดและสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ปี ฯลฯ ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร มิติที่ 7.4 การคลังและงบประมาณ เป้าหมายที่ 7.4.1 กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและงบประมาณที่เป็นมาตรฐานสากลและเกื้อหนุนต่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร เป้าประสงค์ที่ 7.4.1.1 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

50110500/50110500

วัตถุประสงค์ของโครงการ

3.1.1 เพื่อให้มีข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดในพื้นที่เขตบางกะปิ ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน 3.1.2 เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินแลละสิ่งปลูกสร้างของเขตบางกะปิ ถูกต้องครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ 3.1.3 เพื่อให้สามารถดำเนินการแจ้งการประเมินภาษีดินและสิ่งปลูกสร้าง รวมถึงการแจ้งการประเมินห้องชุด จากข้อมูลการสำรวจ ได้ครบถ้วนถูกต้อง ตามกฎหมายกำหนด

เป้าหมายของโครงการ

3.2.1 จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ การให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในเรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 3.2.2 สามารถจัดเก็บฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดในพื้นที่เขตบางกะปิ ได้ครบถ้วนถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 3.2.3 สามารถนำข้อมูลมาใช้มนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และสามารถนำข้อมูลมาใช้ในการเร่งรัดติดตามลูกหนี้ค้างชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ถูกต้องครบถ้วน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-21)

100.00

21/09/2563 : ดำเนินการแจ้งประเมินภาษี ณ วันที่ 21 กันยายน 2563 รวมทั้งสิ้น 24,761 ราย ตามข้อมูลที่ได้จากโครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-31)

90.00

31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รับคำร้องคัดค้านการประเมินภาษีหรือเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตรวจสอบการชำระภาษี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-20)

80.00

20/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำ ตรวจสอบ และนำส่ง หนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ. 2563 รับคำร้องขอแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/บัญชีรายการห้องชุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-30)

70.00

30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรับคำร้องขอแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/บัญชีรายการห้องชุด และแก้ไขข้อมูลในระบบ PTAX (ระบบจัดการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง) ตรวจสอบราคาประเมินที่ดิน เพื่อเตรียมประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-05-31)

55.00

31/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่ประจำแขวงที่รับผิดชอบ ออกสำรวจพื้นที่บริเวณถนนรามคำแหง ลาดพร้าว กรุงเทพกรีฑา โยธินพัฒนา ฯลฯเร่งรัดการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ รวมทั้้งดำเนินการสำรวจและคีย์ข้อมูลลงระบบ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อที่จะดำเนินการจัดเก็บภาษีต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-04-29)

45.00

29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเขตบางกะปิขอปรับยกเลิกโครงการการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-30)

40.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ตามกฎหมายเก่า และเร่งรัดออกสำรวจและจัดเก็บข้อมูล ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อที่จะดำเนินการประกาศฯ และประเมินภาษีกับเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-02-28)

35.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ความเข้าใจในการยื่นเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต่อเนื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-31)

25.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ความเข้าใจในการยื่นเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต่อเนื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-24)

20.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ ออกสำรวจ ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ความเข้าใจในการยื่นเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต่อเนื่องจากเดือนที่แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-29)

10.00

29/11/2562 อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ ออกสำรวจ ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ความเข้าใจในการยื่นเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..อยู่ระหว่างดำเนินการจัดเตรียมโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ กำหนดแผนการ ขออนุมัติโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูล
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ปิดประกาศและส่งข้อมูลรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
:0%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 4
:ประกาศราคาประเมินและอัตราค่าภาษี
:0%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 5
:แจ้งและส่งแบบประเมิน
:0%
เริ่มต้น :2020-02-01
สิ้นสุด :2020-02-01
ขั้นตอน 6
:รับชำระภาษี
:0%
เริ่มต้น :2020-03-01
สิ้นสุด :2020-03-01
ขั้นตอน 7
:จัดทำบัญชีผู้ค้างชำระภาษี ออกหนังสือเตือน
:0%
เริ่มต้น :2020-05-01
สิ้นสุด :2020-05-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50110000-3351

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50110000-3351

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5011-0931

ตัวชี้วัด : 7. ความสำเร็จของการจัดเก็บรายได้ 7.1 ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี 7.2 ร้อยละของการบังคับภาษี (ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **