ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญสามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด : 50110000-3357

สำนักงานเขตบางกะปิ : (2563)

10.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10.00

นางสาวจุฑามาศ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

นายหมู่ลูกเสือและหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด เป็นผู้บังคับบัญชาที่ใกล้ชิดลูกเสือและยุวกาชาดมากที่สุด มีบทบาทในการควบคุม กำกับ ดูแล ผู้บังคับบัญชาฝึกอบรมและจัดกิจกรรมต่างๆ ภายใต้การควบคุมดูแลของผู้กำกับ รองผู้กำกับ และผู้นำหรือรองผู้นำกลุ่ม ลูกเสือ-ยุวกาชาด ที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม จะมีความสามารถ ประสบการณ์ในการที่จะเป็นผู้นำหมู่ลูกเสือ - ยุวกาชาด เป็นการเสริมสร้างให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น มีความเป็นผู้นำ ผู้ตาม ตามระบอบประชาธิปไตยอย่างมีประสิทธิภาพ นับเป็นการพัฒนาเยาวชนด้วยวิธีการของลูกเสือ-ยุวกาชาด ให้เป็นพลเมืองดีของสังคมต่อไป ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานเขตบางกะปิ ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาดขึ้น เพื่อฝึกอบรมลูกเสือและยุวกาชาด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ ตลอดจนสามารถเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีได้

50110700/50110700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ ตลอดจนสามารถเป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดีได้ 2 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบ และบทบาทของตนเองในฐานะของผู้นำ 3 เป็นการพัฒนากิจการลูกเสือและยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร 4 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถปฏิบัติต่อตนเอง ผู้อื่น และปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

เป้าหมายของโครงการ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางกะปิ จำนวน 10 โรงเรียน จำนวน 320 คน และวิทยากรซึ่งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ในสังกัดสำนักงานเขตบางกะปิ จำนวน 80 คน ประกอบด้วย 1 ลูกเสือสามัญ จำนวน 160 คน 2 ยุวกาชาด จำนวน 160 คน 3 วิทยากรลูกเสือ จำนวน 40 คน 4 วิทยากรยุวกาชาด จำนวน 40 คน รวมทั้งสิ้น 400 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-06-30)

10.00

30/6/2563 : ยกเลิกโครงการ สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (COVID-19) กรุงเทพมหานคร ได้มีประกาศฯ เรื่อง กำหนดวันเปิดภาคเรียน ที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2563 ลงวันที่ 16 เมษายน 2563 เลื่อนกำหนดเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2563 จากวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 ทำให้เวลาในการจัดการเรียนการสอนน้อย ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดยังไม่อาจวางใจได้จึงขอยกเลิกโครงการในปีการศึกษา 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-26)

60.00

26/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายการศึกษาและโรงเรียนชะลอโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (COVID-19) จึงไม่สามารถจัดประชุมได้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-27)

60.00

27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (COVID-19)ได้ชะลอโครงการออกไปก่อนจะกว่าจะมีคำสั่งให้สามารถดำเนินการได้ โดยคาดว่าจะดำเนินการหลังเปิดภาคเรียนที่ 1/2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-30)

60.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายการศึกษาและโรงเรียนในสังกัดฯ กำหนดจัดกิจกรรม ในเดือนกรกฎาคม 2563 อยู่ระหว่างประสานกำหนดผู้เข้าร่วมกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-24)

50.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายการศึกษาและโรงเรียนในสังกัดฯ กำหนดจัดกิจกรรม ในเดือนกรกฎาคม 2563 อยู่ระหว่างประสานกำหนดผู้เข้าร่วมกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-28)

40.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายการศึกษาได้รับการตอบรับจากค่ายลูกเสือใช้สถานที่จัดกิจกรรม ในเดือนกรกฎาคม 2563 อยู่ระหว่างประสานวิทยากร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2019-12-26)

35.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายการศึกษาประสานค่ายลูกเสือเพื่อจองสถานที่ในเดือนกรกฎาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-11-30)

25.00

30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายการศึกษาอยู่ระหว่างประสานค่ายลูกเสือและรถรับส่งของสำนักการศึกษา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-10-30)

20.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายการศึกษาขออมัติโครงการและเงินประจำงวดแล้ว อยู่ระหว่างประสานจัดประชุมฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ประชุมกำหนดขอบข่ายงาน พร้อมแบ่งภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ติดต่อสถานที่ฝึกอบรม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ประสานโรงเรียนเพื่อขอรายชื่อจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและคำสั่งผู้เข้ารับการอบรม
:10%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 5
:จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และจัดทำฐานกิจกรรม
:10%
เริ่มต้น :2020-02-21
สิ้นสุด :2020-02-21
ขั้นตอน 6
:ดำเนินการฝึกอบรม
:40%
เริ่มต้น :2020-03-11
สิ้นสุด :2020-03-11
ขั้นตอน 7
:รายงานผลการดำเนินโครงการให้ผู้บริหารเขตทราบ
:10%
เริ่มต้น :2019-04-01
สิ้นสุด :2019-04-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50110000-3357

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50110000-3357

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5011-0937

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **