ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

การพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต : 50110000-3358

สำนักงานเขตบางกะปิ : (2563)

10.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10.00

นางสาวจุฑามาศ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

การพัฒนาผู้เรียนในยุค Thailand 4.0 ต้องให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรมและมีทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยกำหนดทิศทางที่ชัดเจน และมีแผนในการเตรียมความพร้อมของคนทุกด้าน ให้สามารถมีชีวิตที่ดี อยู่รอดในสังคม และทำมาหากินเป็น (นายแพทย์ธีรเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) และการที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพสูงขึ้นเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตและแข่งขันในตลาดแรงงานกับต่างประเทศได้ จึงต้องมีการปรับหลักสูตรโดยบูรณาการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริงและการประกอบอาชีพในอนาคตได้ โดยเน้นการนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาได้จริง รวมทั้งพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตและการทำงาน นำไปสู่การสร้างและพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการเป็น Active Citizen ที่เป็นคนเก่ง คนดี รับผิดชอบตัวเองและมีหน้าที่ทำให้สังคมดีขึ้น วิธีการหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างมากในศตวรรษที่ 21 คือ การจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain - based learning) เป็นกระบวนการ การเรียนรู้ ที่ส่งผลให้การเรียนเนื้อหาต่าง ๆ อย่างเช่น STEM ซึ่งเป็นการเน้นใน 4 สาขาวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะธรรมชาติของ 4 วิชานี้เป็นวิชาที่ใช้สมองคิดขั้นสูง สำนักงานเขตบางกะปิ จึงได้ดำเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต ในหัวข้อ “เครื่องมือจัดการเรียนรู้แบบ BBL (Brain-Based Learning) สู่ STEM เพื่อสร้าง Active Citizen” เพื่อให้ข้าราชการครูฯ เข้าใจในการบวนการจัดการเรียนรู้ BBL (Brain-Based Learning) และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้พัฒนาศักยภาพผู้เรียนแบบองค์รวม ปลูกฝังทักษะการเรียนรู้ที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับชีวิตของผู้เรียน เพื่อสร้าง Active Citizen พลเมืองที่มีความรับผิดชอบ ต่อสังคม มีความรู้ และแสดงออกถึงความเป็นพลเมืองที่มีความกระตือรือร้น รวมถึงเป็นการพัฒนาข้าราชการครูฯ เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการสะเต็มศึกษาของกรุงเทพมหานครด้วย

50110700/50110700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อให้ข้าราชการครูฯ มีความรู้ความเข้าใจในการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain - based learning) 2 เพื่อพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ STEM ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมองสำหรับครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ 3 เพื่อให้ข้าราชการครูฯ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน สำหรับการสร้าง Active Citizen พลเมืองที่คนเก่ง คนดี รับผิดชอบตัวเองและสังคม

เป้าหมายของโครงการ

1 ด้านปริมาณ ข้าราชการครูกรุงเทพมหานครในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางกะปิ จำนวน 100 คน 2 ด้านคุณภาพ -ข้าราชการครูฯ สังกัดสำนักงานเขตบางกะปิได้รับการพัฒนาให้มีทักษะและความสามารถในการจัดการเรียนรู้ STEM ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมองของนักเรียน -ข้าราชการครูฯ สังกัดสำนักงานเขตบางกะปิได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นในการจัดการเรียนรู้ STEM เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินโครงการสะเต็มศึกษาของกรุงเทพมหานคร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-06-30)

10.00

30/6/2563 : ยกเลิกโครงการ บเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (COVID-19) กรุงเทพมหานคร ได้มีประกาศฯ เรื่อง กำหนดวันเปิดภาคเรียน ที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2563 ลงวันที่ 16 เมษายน 2563 เลื่อนกำหนดเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2563 จากวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 ทำให้เวลาในการจัดการเรียนการสอนน้อย ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดยังไม่อาจวางใจได้จึงขอยกเลิกโครงการในปีการศึกษา 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-26)

65.00

26/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายการศึกษาชะลอโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (COVID-19) จึงไม่สามารถจัดประชุมได้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-04-27)

65.00

27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (COVID-19)ได้ชะลอโครงการออกไปก่อนจนกว่าจะมีคำสั่งให้สามารถดำเนินการได้ โดยคาดว่าจะดำเนินการหลังเปิดภาคเรียนที่ 1/2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-30)

60.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายการศึกษาประสานแก้ไขเอกสารกับวิทยากรในรายละเอียดของเอกสารประกอบการอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-02-24)

55.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายการศึกษาประสานวิทยากรเพื่อกำหนดรายละเอียดเพื่อจัดทำเอกสารประกอบการอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-01-28)

50.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายการศึกษาประสานวิทยากรเพื่อกำหนดวันเวลาและหัวข้อการอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-26)

30.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายการศึกษาประสานโรงเรียนเพื่อจัดหาสถานที่ใช้จัดอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-30)

15.00

30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายการศึกษาประสานวิทยากรเพื่อจัดทำหัวข้ออบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-31)

10.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายการศึกษาดำเนินการจัดทำโครงการแล้วอยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางจัดทำโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 4
:สำรวจหัวข้อที่จะใช้ในการอบรม และวันที่จะจัดอบรม
:10%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50110000-3358

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50110000-3358

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5011-0937

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **