ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

การส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร : 50110000-3359

สำนักงานเขตบางกะปิ : (2563)

10.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10.00

นางสาวดุษณี

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชการที่ 9 ได้พระราชทานพระบรมราโชวาทและพระราชทานคำขวัญเกี่ยวกับกีฬา “ชาติไทยเป็นชนชาตินักรบมาแต่โบราณกาล ได้ชื่อว่าเป็นผู้กล้าหาญยืนหยัดต่อสู้อุปสรรคทุกอย่างโดยไม่ยอมถอย ทั้งมีความเมตตากรุณาเห็นอกเห็นใจผู้แพ้ มีจิตใจเป็นนักกีฬาโดยแท้จริง เราทั้งหลายเป็นผู้สืบสานมาแต่บรรพบุรุษ จึงสมควรพยายามฝึกฝนตนเองให้มีความเข้มแข็ง ถึงพร้อมด้วยความเป็นนักกีฬาให้สมกับที่มีเลือดเป็นนักรบและสามารถรักษาความเป็นไทของประเทศชาติ” “สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับนักกีฬานั้น คือ การเอาชนะใจตนเอง และชนะใจของคู่แข่งขันและเช่นเดียวกัน ชนะใจของผู้ที่มาชมการแข่งขันด้วย” สำนักงานเขตบางกะปิ ได้สนองพระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ด้วยการส่งเสริมการเล่นกีฬาของนักเรียนในสังกัดโดยฝึกฝนเยาวชนให้รู้จักการเล่นกีฬา มีส่วนร่วม ในการแข่งขันกีฬา มีความซื่อสัตย์ อดทน ตรงต่อเวลา เห็นคุณค่าของการออกกำลังกายและห่างไกลยาเสพติด สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันอย่างสม่ำเสมอ

50110700/50110700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีน้ำใจเป็นนักกีฬา มีความสามัคคีในหมู่คณะและมีระเบียบวินัย 2 เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้แข็งแรง เป็นการพัฒนาร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 3 เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะที่ดีและถูกต้องในการเล่นกีฬา เพื่อพัฒนาตนเองไปสู่กีฬาระดับชาติ 4 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ไม่มั่วสุมในอบายมุข 5 เพื่อส่งเสริมนักเรียนมีโอกาสเล่นกีฬาอย่างทั่วถึง

เป้าหมายของโครงการ

นักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางกะปิ และคณะกรรมการตัดสิน จำนวน 350 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-04-27)

10.00

27/4/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...ตามหนังสือสำนักการศึกษาที่ กท 0805/3449 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 เรื่องแนวทางการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายการที่ตั้งงบประมาณให้สำนักงานเขต ข้อ 2 โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากอยู่ในช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชืีอไวรัสโคโรน่า ฯ จำเป็นต้องยกเลิก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-03-30)

55.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายการศึกษารวบรวมข้อมูลวัสดุที่ใช้สำหรับฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันและจัดทำรายละเอียดวัสดุ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-24)

50.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายการศึกษารวบรวมข้อมูลวัสดุที่ใช้สำหรับฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันและจัดทำรายละเอียดวัสดุ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-28)

40.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....ฝ่ายการศึกษารวบรวมข้อมูลวัสดุที่ใช้สำหรับฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันและประสานร้านค้าสอบถามข้อมูลเปรียบเทียบราคา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-26)

30.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายการศึกษาสำรวจวัสดุที่ใช้สำหรับฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-30)

15.00

30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายการศึกษาสำรวจนักเรียนและอุปกรณ์สำหรับใช้ฝึกซ้อม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-31)

10.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายการศึกษาดำเนินการจัดทำโครงการแล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติเงินงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ประชุมผู้บริหารโรงเรียน ผู้จัดทีม จำนวน 11 โรงเรียน เพื่อรับทราบนโยบายและพัฒนาแนวทางร่วมกัน
:10%
เริ่มต้น :2020-04-01
สิ้นสุด :2020-04-01
ขั้นตอน 3
:สำรวจความต้องการทุกรายการเพื่อนำข้อมูลมาวางแผน จัดหารางวัลและอุปกรณ์การแข่งขัน, แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
:10%
เริ่มต้น :2019-05-01
สิ้นสุด :2019-05-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการจัดแข่งขันตามกำหนดการ
:60%
เริ่มต้น :2020-06-01
สิ้นสุด :2020-06-01
ขั้นตอน 5
:สรุปผลการแข่งขันรายงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-08-01
สิ้นสุด :2020-08-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50110000-3359

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50110000-3359

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5011-0937

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **