ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร : 50110000-3360

สำนักงานเขตบางกะปิ : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวจุฑามาศ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้กำหนดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขึ้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐ ต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ซึ่งกรุงเทพมหานครได้รับงบประมาณเป็นเงินอุดหนุน จากรัฐบาลเป็นค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียนจำนวนหนึ่งและจัดสรรงบประมาณของกรุงเทพมหานครสมทบ อีกส่วนหนึ่ง เพื่อให้โรงเรียนจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักการที่กฎหมายกำหนด กล่าวคือ จัดอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้โรงเรียนจะต้องนำงบประมาณที่ได้รับไปบริหารจัดการทุก ๆ ด้าน ทั้งค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ ค่าสาธารณูปโภค และในด้านการจัดการเรียนการสอน แต่สภาพปัจจุบันงบประมาณ ที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยที่ความคาดหวังของผู้ปกครองในการรับบริการของโรงเรียน ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน โรงเรียนจึงต้องระดมทรัพยากร จากภายนอกเข้ามาสนับสนุนเพิ่มเติมตามศักยภาพของแต่ละโรงเรียน อันเป็นเหตุให้คุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนเหลื่อมล้ำกัน สำนักงานเขตบางกะปิจึงได้จัดทำโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ขึ้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และลดภาระค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการเรียนการสอนของผู้ปกครอง

50110700/50110700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อให้โรงเรียนได้รับงบประมาณที่เพียงพอต่อการให้บริการทางการศึกษาแก่นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และเหมาะสมกับความต้องการของประชาชน 2 เพื่อให้คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนได้มาตรฐานทัดเทียมกัน โดยไม่มีข้อจำกัดในเรื่องงบประมาณ ที่ต้องระดมทรัพยากรจากภายนอกเข้ามาสนับสนุน 3 เพื่อเป็นตัวอย่างของประเทศในการจัดการศึกษาของท้องถิ่น ที่ต้องจัดสรรงบประมาณสมทบกับที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลอย่างเพียงพอ

เป้าหมายของโครงการ

1 ด้านปริมาณ จัดสรรค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 คนละ 600.- บาท ตามจำนวนนักเรียน 11,654 คน 2 ด้านคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตบางกะปิ มีคุณภาพได้มาตรฐานสามารถประกันคุณภาพได้

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-28)

100.00

28/09/2563 : ฝ่ายการศึกษาจัดสรรงบประมาณโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครให้โรงเรียนดำเนินการเบิกจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียนและประกันอุบัติเหตุ จำนวน 11 โรงเรียน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โดยกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการได้แก่ ค่าเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนบ้านบางกะปิ เป็นเงิน 1,118,390.- บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-31)

90.00

31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนมีประกันอุบัติเหตุ จำนวน 11 โรงเรียนและดำเนินการจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบตามโครงการฯแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-07-23)

75.00

23/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนมีประกันอุบัติเหตุ จำนวน 11 โรงเรียนและอยู่ระหว่างดำเนินการจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบตามโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-30)

70.00

30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนมีประกันอุบัติเหตุ จำนวน 11 โรงเรียนและอยู่ระหว่างดำเนินการจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบตามโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-26)

65.00

26/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนดำเนินการจัดทำประกันอุบัติเหตุนักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางกะปิ จำนวน 11 โรงเรียน โดยเริ่มระยะเวลาประกันตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2563-16 พ.ค. 2564 อยู่ระหว่างสำรวจข้อมูลจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบนักเรียน

** ปัญหาของโครงการ :โรงเรียนประสบปัญหาให้การประกาศสรรหาประกันอุบัติเหตุ โดยไม่มีผู้มายื่นข้อเสนอ/มีผู้ยื่นข้อเสนอแต่ไม่ผ่านเกณฑ์ในประกาศ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-28)

60.00

28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนอยูระหว่างประกาศสรรหาประกันอุบัติเหตุ จำนวน 11 โรงเรียนและอยู่ระหว่างดำเนินการจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบนักเรียน จำนวน 11 โรงเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-03-30)

55.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนได้รับอนุมัติแผนการจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบนักเรียนแล้วอยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-24)

50.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนอยู่ระหว่างขออนุมัติแผนการจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบนักเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-01-28)

35.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..โรงเรียนอยู่ระหว่างการรับนักเรียนและสำรวจจำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-26)

30.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายการศึกษาประสานโรงเรียนสำรวจจำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-30)

15.00

30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายการศึกษาแจ้งโรงเรียนให้สำรวจจำนวนนักเรียนเพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-30)

10.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายการศึกษาจัดทำโครงการและอยู๋ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด โรงเรียนอยู่ระหว่างจัดทำโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:.ขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ฝ่ายการศึกษาประชุมเพื่อวางแผนดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ฝ่ายการศึกษาประชุมหารือแนวทางการดำเนินโครงการร่วมกับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางกะปิ
:10%
เริ่มต้น :2019-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:สำรวจจำนวนนักเรียน
:10%
เริ่มต้น :2020-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-05-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าชุดลูกเสือ - ยุวกาชาด - ชุดนอนอนุบาล - ชุดพละและค่าประกันอุบัติเหตุ
:40%
เริ่มต้น :2019-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-05-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการให้ผู้บริหารเขตและสำนักการศึกษาทราบ
:10%
เริ่มต้น :2019-06-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-06-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50110000-3360

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50110000-3360

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5011-0937

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **