ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการสอนภาษาลายู : 50110000-3371

สำนักงานเขตบางกะปิ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวจุฑามาศ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ในปี 2558 เป็นปีแห่งการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนของกลุ่มประเทศสมาชิกรวม 10 ประเทศ ประกอบด้วย ประเทศบรูไนอินดารุสซาลาม กัมพูชา ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม แต่ละประเทศได้เตรียมให้เยาวชนและประชากรของตนพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนให้มากที่สุด ต่างให้ความสำคัญในการพัฒนาด้านภาษาเพื่อการสื่อสาร โดยเน้นให้สามารถสื่อสารได้อย่างถูกต้อง คล่องแคล่ว ในการใช้ภาษาที่เป็นภาษาทางการ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ นอกจากนั้น แต่ละประเทศยังเพิ่มโอกาสพิเศษให้แก่เยาวชนโดยส่งเสริมให้ได้เรียนรู้ภาษาอื่นเพิ่มเติม เพื่อใช้สื่อสารกับประเทศใกล้เคียง เพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมระหว่างประชาคมตามแนวตะเข็บชายแดนมากยิ่งขึ้น กรุงเทพมหานครในฐานะศูนย์กลางประชาคมอาเซียน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ภาษาอาเซียนอื่น ๆ นอกจากภาษาอังกฤษ เพื่อให้เยาวชนในส่วนกลางสามารถสื่อสารภาษาถิ่นกับเยาวชนในแต่ละภาคส่วนได้อย่างเหมาะสม เช่น ภาษามาลายูซึ่งเป็นภาษาดั้งเดิม ที่มีวัฒนธรรมมาแต่โบราณ มีต้นกำเนิด มีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ เป็นภาษาที่เป็นรากฐานการสื่อสารในประเทศแถบภาคใต้ของประเทศไทยและประเทศในแหลมมาลายูหลายประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย อินโดนีเซีย บรูไนดารุสซาลาม สิงคโปร์ ฯลฯ ซึ่งประเทศต่าง ๆ เหล่านี้ ล้วนมีบทบาททางด้านเศรษฐกิจ การค้า การส่งออก ที่สำคัญในภูมิภาคอาเซียนด้วย การที่เยาวชนกรุงเทพมหานครได้เรียนรู้ภาษาที่มีความเชื่อมโยงไปยังประเทศต่าง ๆ เหล่านี้ได้ ย่อมเกิดประโยชน์สำหรับการเจรจาต่อรองที่ได้เปรียบ การส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมครบทุกด้าน สำนักงานเขตบางกะปิ ได้ดำเนินการตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร โดยจัดทำโครงการสอนภาษามลายูให้แก่นักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางกะปิ ในระดับมัธยมศึกษา จำนวน 1 โรงเรียน ในลักษณะสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร

50110700/50110700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะการใช้ภาษามลายู ให้แก่นักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ระดับมัธยมศึกษา 2 นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ระดับมัธยมศึกษา ได้ตระหนักและเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน

เป้าหมายของโครงการ

ด้านปริมาณ 1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ จำนวน 3 ห้องเรียน 120 คน ด้านคุณภาพ 2 นักเรียนในโครงการฯ ได้พัฒนาองค์ความรู้ด้านภาษามลายูและสามารถสื่อสารได้ 3 นักเรียนในโครงการฯ สามารถนำความรู้และทักษะไปขยายผลต่อได้

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-28)

100.00

28/09/2563 : ฝ่ายการศึกษาและโรงเรียนในสังกัดดำเนินการโครงการเสร็จสิ้นแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-08-31)

80.00

31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนอยู่ระหว่างจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1/2563 ฝ่ายการศึกษาจัดทำฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณเดือนกรกฎาคม 63 แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-07-23)

75.00

23/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนอยู่ระหว่างจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1/2563 ฝ่ายการศึกษาอยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารประกอบการเบิกจ่าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-30)

70.00

30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนอยู่ระหว่างปิดภาคเรียนที่1/2563 ซึ่งตามประกาศจะเปิดในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ฝ่ายการศึกษา เบิกจ่ายค่าตอบแทนภาคเรียนที่ 2/2562 แล้ว และจะดำเนินการสอนต่อเนื่องในภาคเรียนที่ 1/2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-26)

65.00

26/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนอยู่ระหว่างปิดภาคเรียนที่1/2563 ซึ่งตามประกาศจะเปิดในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ฝ่ายการศึกษา เบิกจ่ายค่าตอบแทนภาคเรียนที่ 2/2562 แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-04-28)

65.00

28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนอยู่ระหว่างปิดภาคเรียนที่1/2563 ซึ่งตามประกาศจะเปิดในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ฝ่ายการศึกษา เบิกจ่ายค่าตอบแทนภาคเรียนที่ 2/2562 แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-30)

60.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนอยู่ระหว่างปิดภาคเรียนที่ 2/2562 ฝ่ายการศึกษาเบิกจ่ายงบประมาณ เดือน มีค.63แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-28)

50.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนอยู่ระหว่างจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2/2562 ฝ่ายการศึกษาอยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือน ม.ค.2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-01-28)

45.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนอยู่ระหว่างจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2/2562 ฝ่ายการศึกษาอยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือน ธ.ค. 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่ม่

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-12-26)

40.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนอยู่ระหว่างจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2/2562 ฝ่ายการศึกษาดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือน พ.ย. 2562แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-30)

15.00

30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนอยู่ระหว่างจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2/2562 ฝ่ายการศึกษาอยู่ระหว่างเบิกจ่ายงบประมาณเดือนพ.ย.2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-31)

10.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายการศึกษาดำเนินการจัดทำโครงการและขออนุัติเงินประจำงวดแล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติตัวบุคคลภายนอกช่วยสอน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติเงินงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:โรงเรียน ดำเนินการจัดการเรียนการสอนครูสอน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 และภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
:70%
เริ่มต้น :2019-01-01
สิ้นสุด :2019-01-01
ขั้นตอน 4
:สรุปผลและรายงานผลการดำเนินการตามโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-09-15
สิ้นสุด :2019-09-15

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50110000-3371

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50110000-3371

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5011-0937

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **