ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการสอนภาษาลายู : 50110000-3371

สำนักงานเขตบางกะปิ

40.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 40.00

นางสาวจุฑามาศ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

ในปี 2558 เป็นปีแห่งการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนของกลุ่มประเทศสมาชิกรวม 10 ประเทศ ประกอบด้วย ประเทศบรูไนอินดารุสซาลาม กัมพูชา ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม แต่ละประเทศได้เตรียมให้เยาวชนและประชากรของตนพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนให้มากที่สุด ต่างให้ความสำคัญในการพัฒนาด้านภาษาเพื่อการสื่อสาร โดยเน้นให้สามารถสื่อสารได้อย่างถูกต้อง คล่องแคล่ว ในการใช้ภาษาที่เป็นภาษาทางการ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ นอกจากนั้น แต่ละประเทศยังเพิ่มโอกาสพิเศษให้แก่เยาวชนโดยส่งเสริมให้ได้เรียนรู้ภาษาอื่นเพิ่มเติม เพื่อใช้สื่อสารกับประเทศใกล้เคียง เพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมระหว่างประชาคมตามแนวตะเข็บชายแดนมากยิ่งขึ้น กรุงเทพมหานครในฐานะศูนย์กลางประชาคมอาเซียน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ภาษาอาเซียนอื่น ๆ นอกจากภาษาอังกฤษ เพื่อให้เยาวชนในส่วนกลางสามารถสื่อสารภาษาถิ่นกับเยาวชนในแต่ละภาคส่วนได้อย่างเหมาะสม เช่น ภาษามาลายูซึ่งเป็นภาษาดั้งเดิม ที่มีวัฒนธรรมมาแต่โบราณ มีต้นกำเนิด มีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ เป็นภาษาที่เป็นรากฐานการสื่อสารในประเทศแถบภาคใต้ของประเทศไทยและประเทศในแหลมมาลายูหลายประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย อินโดนีเซีย บรูไนดารุสซาลาม สิงคโปร์ ฯลฯ ซึ่งประเทศต่าง ๆ เหล่านี้ ล้วนมีบทบาททางด้านเศรษฐกิจ การค้า การส่งออก ที่สำคัญในภูมิภาคอาเซียนด้วย การที่เยาวชนกรุงเทพมหานครได้เรียนรู้ภาษาที่มีความเชื่อมโยงไปยังประเทศต่าง ๆ เหล่านี้ได้ ย่อมเกิดประโยชน์สำหรับการเจรจาต่อรองที่ได้เปรียบ การส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมครบทุกด้าน สำนักงานเขตบางกะปิ ได้ดำเนินการตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร โดยจัดทำโครงการสอนภาษามลายูให้แก่นักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางกะปิ ในระดับมัธยมศึกษา จำนวน 1 โรงเรียน ในลักษณะสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร

50110700/50110700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะการใช้ภาษามลายู ให้แก่นักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ระดับมัธยมศึกษา 2 นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ระดับมัธยมศึกษา ได้ตระหนักและเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน

เป้าหมายของโครงการ

ด้านปริมาณ 1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ จำนวน 3 ห้องเรียน 120 คน ด้านคุณภาพ 2 นักเรียนในโครงการฯ ได้พัฒนาองค์ความรู้ด้านภาษามลายูและสามารถสื่อสารได้ 3 นักเรียนในโครงการฯ สามารถนำความรู้และทักษะไปขยายผลต่อได้

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-12-26)

40.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนอยู่ระหว่างจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2/2562 ฝ่ายการศึกษาดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือน พ.ย. 2562แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-30)

15.00

30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนอยู่ระหว่างจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2/2562 ฝ่ายการศึกษาอยู่ระหว่างเบิกจ่ายงบประมาณเดือนพ.ย.2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-31)

10.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายการศึกษาดำเนินการจัดทำโครงการและขออนุัติเงินประจำงวดแล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติตัวบุคคลภายนอกช่วยสอน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติเงินงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:โรงเรียน ดำเนินการจัดการเรียนการสอนครูสอน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 และภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
:70%
เริ่มต้น :2019-01-01
สิ้นสุด :2019-01-01
ขั้นตอน 4
:สรุปผลและรายงานผลการดำเนินการตามโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-09-15
สิ้นสุด :2019-09-15

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50110000-3371

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50110000-3371

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5011-0937

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 25.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **