ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

การพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน : 50110000-3372

สำนักงานเขตบางกะปิ : (2563)

10.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10.00

นางสาวจุฑามาศ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 48 กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอกตามมาตรา 50 และ 51 แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน สำนักงานเขตบางกะปิ เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาให้กับโรงเรียนในสังกัด จำนวน 11 โรงเรียน โดยได้ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนเร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้ทุกโรงเรียนมีระดับคุณภาพมาตรฐานที่สูงยิ่งขึ้นทุกปี ด้วยกระบวนการของระบบประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา จนสามารถทำให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนรับการประกันคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองคุณภาพมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับดี แต่เนื่องจากการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จำเป็นต้องทำ อย่างต่อเนื่อง โรงเรียนในสังกัดต้องมีกระบวนการพัฒนาด้วยคุณภาพที่เข้มแข็ง มีคุณภาพสูงจึงจะทำให้คุณภาพยั่งยืน และที่สำคัญคือคุณภาพผู้เรียนเป็นที่ยอมรับศรัทธาของสังคมได้ตลอดไป สำนักงานเขตบางกะปิ จึงได้กำหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนให้มีคุณภาพสูงทัดเทียมกัน โดยใช้ระบบเครือข่าย ทางการศึกษาเป็นกลยุทธ์ในการให้กลุ่มโรงเรียนช่วยเหลือเกื้อกูลกันในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระหว่างโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครตามโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน ซึ่งเป็นโครงการที่เน้น การพัฒนาคุณภาพภายใน การสร้างผู้นำทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาองค์ความรู้สู่การสร้างนวัตกรรมทางการบริหารและการจัดการเรียนรู้ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อผดุงคุณภาพ และยกระดับคุณภาพ ของโรงเรียนให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

50110700/50110700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ด้วยระบบเครือข่ายโรงเรียนอย่างยั่งยืน 2 เครือข่ายโรงเรียนมีผลงานเชิงวิชาการที่สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 3 เครือข่ายโรงเรียนมีผู้นำทางวิชาการที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด

เป้าหมายของโครงการ

1 ด้านปริมาณ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในสำนักงานเขตบางกะปิ จำนวน 2 เครือข่าย ดังนี้ 1.1 เครือข่ายโรงเรียนที่ 22 (5 โรงเรียน) ประกอบด้วย 1.1.1 โรงเรียนวัดบึงทองหลาง (พิทักษ์วิทยาคาร) (ผู้ประสานงานเครือข่าย) 1.1.2 โรงเรียนวัดเทพลีลา 1.1.3 โรงเรียนไขศรีปราโมชอนุสรณ์ 1.1.4 โรงเรียนคลองกะจะ (พงษ์สมบัติบำรุง) 1.1.5 โรงเรียนสุเหร่าคลองจั่น 1.2 เครือข่ายโรงเรียนที่ 23 (6 โรงเรียน) ประกอบด้วย 1.2.1 โรงเรียนบ้านบางกะปิ (ผู้ประสานงานเครือข่าย) 1.2.2 โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง 1.2.3 โรงเรียนลำสาลี (ราษฎร์บำรุง) 1.2.4 โรงเรียนสุเหร่าหัวหมากน้อย 1.2.5 โรงเรียนสุเหร่าวังใหญ่ 1.2.6 โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ ด้านคุณภาพ 1 ผลงานของเครือข่ายโรงเรียนมีคุณภาพสามารถเป็นแบบอย่างได้ 2 มีเวทีแสดงผลงานทางวิชาการในรูปแบบของผลงานเครือข่ายโรงเรียน 3 มีผู้นำทางวิชาการที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-04-28)

10.00

28/4/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...ตามหนังสือสำนักการศึกษาที่ กท 0805/3449 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 เรื่องแนวทางการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายการที่ตั้งงบประมาณให้สำนักงานเขต ข้อ 2 โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากอยู่ในช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชืีอไวรัสโคโรน่า ฯ จำเป็นต้องยกเลิกแต่เครือข่ายที่ 22 ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วดังนั้นจึงยกเลิกโครงการเครือข่ายที่ 23 เพียงเครือข่ายเดียว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-30)

60.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เครือข่ายที่ 22 ดำเนินการจัดซื้อวัสดุจัดกิจกรรมแล้วในภาคเรียนที่ 1/2563 เครือข่ายที่ 23 อยู่ระหว่างดำเนินการในภาคเรียนที่ 1/2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-28)

50.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้ประสานงานเครือข่ายโรงเรียนที่ 22และ เครือข่ายที่ 23 อยู่ระหว่างจัดประชุมเพื่อปรับแผนการจัดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-28)

40.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนผู้ประสานงานเครือข่ายที่ 22 อยู่ระหว่างสำรวจวัสดุเพื่อจัดทำโครงการ และเครือข่ายที่ 23 ได้รับอนุมัติโครงการแล้วอยู่ระหว่างประสานสถานที่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-26)

30.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนผู้ประสานงานเครือข่ายที่ 22และเครือข่ายที่ 23 อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-30)

15.00

30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนอยู่ระหว่างประชุมมอบหมายงานภายในเครือข่ายซึ่งจัดกิจกรรมทั้งสิ้น 2 เครือข่าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-30)

10.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายการศึกษาดำเนินการจัดทำโครงการและขออนุมัติเงินประจำงวดแล้ว โรงเรียนผู้ประสานงานเครือข่ายอยู่ระหว่างจัดทำโครงการขออนุมัติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:โรงเรียนเครือข่ายที่ 22 และเครือข่ายที่ 23จัดกิจกรรมฯ 2 ครั้ง
:50%
เริ่มต้น :2020-03-01
สิ้นสุด :2020-03-01
ขั้นตอน 3
:เบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายตามโครงการ
:30%
เริ่มต้น :2020-04-01
สิ้นสุด :2020-04-01
ขั้นตอน 4
:ประเมินผลโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-05-01
สิ้นสุด :2020-05-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50110000-3372

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50110000-3372

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5011-0937

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **