ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 4 ชั้น โรเรียนวัดเทพลีลา : 50110000-3373

สำนักงานเขตบางกะปิ : (2563)

85.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 85.00

นางสาวจุฑามาศ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100.0000

หลักการและเหตุผล

ความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาเป็นส่ิ่งที่สำคัญ ดังนั้นฝ่ายการศึกษาจึงดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้อยู่ให้สภาพที่ดีเหมาะสมและปลอดภัยอยู่เสมอ

50110700/50110700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อแก้ไขปัญหาห้องเรียนสำหรับหลักสูตรวิชาพิเศษและกิจกรรมที่ไม่เพียงพอ เพื่อให้การเรียนการสอนในหลักสูตรวิชาพิเศษและกิจกรรมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่นักเรียน เพื่อให้ครูและนักเรียนได้รรับความสะดวก

เป้าหมายของโครงการ

ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 4 ชั้น เป็นโครงสร้างใหม่เพื่อเป็นสถานที่สำหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาพิเศษและกิจกรรม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๑ การกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๑.๑ เด็กที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาตาม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-07-23)

85.00

23/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้รับเหมาอยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-30)

80.00

30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-05-26)

75.00

26/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-28)

70.00

28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-03-30)

85.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 83.00 (2020-02-28)

83.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-01-28)

80.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2019-12-26)

75.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2019-11-30)

70.00

30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาแต่มีอุปสรรคในการดำเนินการ ได้แก่ มิเตอร์น้ำประปาอยู่ในแนวเขตการก่อสร้างทำให้ต้องเสียเวลาในการประสานย้ายมิเตอร์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-10-30)

50.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายโยธาได้ทำสัญญาจ้างเหมาแล้ว เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2562 ผู้รับจ้างฯ อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:และโครงการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2562 ได้ทำสัญญาจ้างเหมาฯ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ผู้รับเหมาดำเนินการตามสัญญฯ ถึงส่งมอบ
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50110000-3373

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50110000-3373

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5011-0937

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 50.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **