ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

จำนวนครั้งในการรายงานผลการจัดระเบียบป้ายโฆษณาในพื้นที่เขตบางกะปิ : 50110000-3375

สำนักงานเขตบางกะปิ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายจิโรจ เทียนโชติ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

เพื่อให้กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศมีความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม เป็นที่ยกย่องเชิดชูแก่ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ และสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของการรักษาสิ่งแวดล้อมและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่เขตบางกะปิ และร่วมมือกันทำให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองน่าอยู่ตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร

50110900/50110900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อให้พื้นที่เขตบางกะปิ โดยเฉพาะทางเท้า ริมทาง คูคลองต่าง ๆ มีความสะอาดและความเป็นระเบียบร้้อย - เพ่ื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนและผู้ประกอบการ ช่วยกันรักษาความสะอาดและความเป็นรีะเบียบเรียบร้อย - เพื่อส่งเสริมให้ภาครัฐและภาคประชาชนมีส่าวนร่วมในการจัดระเบียบเมือง

เป้าหมายของโครงการ

การกวดขัน ควบคุม การติดตั้งป้ายในที่สาธารณะ และการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อให้สอดคล้องกับโครงการ โดยมีเป้าหมายหลักคือ ถนนสายหลักและถนนสายรอง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
มิติที่ ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม
เป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า%
เป้าประสงค์ที่ ๒.๑.๑.๑ ตลาดหรือแผงค้าขายที่กีดขวางทางเท้า กีดขวางการจราจรและบดบังทัศนียภาพ ได้รับการจัดระเบียบได้ครบทุกกลุ่มเขต

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-29)

100.00

29/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-31)

90.00

31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจจัดเก็บป้าย 7 ครั้ง/สัปดาห์

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-30)

80.00

30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจจัดเก็บป้าย 7 ครั้ง/สัปดาห์

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-29)

70.00

29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจจัดเก็บป้าย 7 ครั้ง/สัปดาห์

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-30)

60.00

30/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจจัดเก็บป้าย 7 ครั้ง/สัปดาห์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-29)

60.00

29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจและกวดขันป้ายโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาต 7 ครั้งต่อสัปดาห์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-30)

50.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจและกวดขันป้ายโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาต 7 ครั้งต่อสัปดาห์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-27)

40.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจและกวดขันป้ายโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาต 7 ครั้งต่อสัปดาห์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-30)

30.00

30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจจัดเก็บป้าย 7 ครั้ง/สัปดาห์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-26)

20.00

26/12/2562 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจป้ายโฆษณาไม่ได้รับอนุญาตที่ติดตั้งในที่สาธารณะในพื้นที่รับผิดชอบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-29)

15.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจป้ายโฆษณาไม่ได้รับอนุญาตที่ติดตั้งในที่สาธารณะในพื้นที่รับผิดชอบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-31)

10.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนและผู้ประกอบการไม่ให้ฝ่าฝืนติดตั้งป้ายในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ประชาสัมพันธ์การกวดขันและควบคุมการติดตั้งป้ายในที่สาธารณะให้ประชาชนทราบ
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 1
:ประชาสัมพันธ์การกวดขันและควบคุมการติดตั้งป้ายในที่สาธารณะให้ประชาชนทราบ
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำแผนปฏิบัติหน้าที่ในการกวดขันและควบคุมการติดตั้งป้ายสนที่สาธารณะ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำแผนปฏิบัติหน้าที่ในการกวดขันและควบคุมการติดตั้งป้ายสนที่สาธารณะ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:จัดทำคำสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่ในการกวดขันและควบคุมป้ายที่ติดตั้งในที่สาธารณะ
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:จัดทำคำสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่ในการกวดขันและควบคุมป้ายที่ติดตั้งในที่สาธารณะ
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ติดตามการแก้ไขของผู้ฝ่าฝืนที่ติดต้องป้ายในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาติ
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 5
:ติดตามการแก้ไขของผู้ฝ่าฝืนที่ติดต้องป้ายในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาติ
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 6
:ดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ฝ่าฝืนติดตั้งป้ายในที่สาธารณะ
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 6
:ดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ฝ่าฝืนติดตั้งป้ายในที่สาธารณะ
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 7
:รายงานผลการดำเนินการ
:15%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 7
:รายงานผลการดำเนินการ
:20%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 8
:สรุปและประเมินผลการดำเนินการ
:15%
เริ่มต้น :2020-08-01
สิ้นสุด :2020-08-01
ขั้นตอน 8
:สรุปและประเมินผลการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2020-08-01
สิ้นสุด :2020-08-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50110000-3375

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50110000-3375

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5011-0937

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **