ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน : 50110000-3405

สำนักงานเขตบางกะปิ : (2564)

30.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 30.00

นายจิโรจ เทียนโชติ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 0.0000

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันพื้นที่เขตบากงะปิมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคมและการศึกษารวมทั้งการขยายตัวของประชาชน เนื่องจากพื้นที่ของเขตยบางกะปิมีสถานศึกษาขนาดใหญ่หลายแห่ง รวมทั้งยังเป็นแหล่งศูนย์รวมของห้างสรรพสินค้า สำนักงานเขตบางกะปิจึงได้ทำโครงการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรพย์สินของประชาชน (จุดตรวจตู้เขียว) ขึ้น

50110900/50110900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง การป้องกันดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน - เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจ อบอุ่นใจให้กับประชาชน เมื่อพบเห็นการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่เทศกิจ - เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักกถึงภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา - เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของเจ้าหน้าที่เทศกิจ

เป้าหมายของโครงการ

- จำนวนครั้งของการออกตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม อย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-11-30)

30.00

30/11/2563 : อยู่ระหว่าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-10-30)

20.00

30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจจุดเสี่ยงภัย จำนวน 5 จุด 2 ครั้งต่อวัน

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี -

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สำรวจและจัดทำข้อมูลจุดเสี่ยงภัย
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01
สิ้นสุด :2020-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01
สิ้นสุด :2020-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำคำสั่งมอบหมายภารกิจให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01
สิ้นสุด :2020-10-01
ขั้นตอน 4
:จัดทำปฏิทินการดำเนินงาน
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01
สิ้นสุด :2020-10-01
ขั้นตอน 5
:การดำเนินงานตามโครงการ
:65%
เริ่มต้น :2020-10-01
สิ้นสุด :2020-10-01
ขั้นตอน 6
:สำรวจความพึงพอใจของประชาชน
:5%
เริ่มต้น :2020-11-01
สิ้นสุด :2020-11-01
ขั้นตอน 7
:รายงานผลการดำเนินงาน
:5%
เริ่มต้น :2020-11-01
สิ้นสุด :2020-11-01
ขั้นตอน 8
:สรุปและประเมินผลการดำเนินงาน
:5%
เริ่มต้น :2021-09-01
สิ้นสุด :2021-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50110000-3405

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50110000-3405

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5011-0957

ตัวชี้วัด : พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **