ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี : 50120000-3629

สำนักงานเขตบางเขน : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายธิติวัฒน์ พรวิชัยพัชญ์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ด้วยกรุงเทพมานคร เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเองให้ชัดเจน รวมถึงการกระจายอำนาจด้านการเงิน การคลัง งบประมาณ และการจัดเก็บรายได้ เป็นนโยบายหลักในการนำไปสู่การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น ฉะนั้นเพื่อให้ประชาชนเข้าใจและกระตุ้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการชำระภาษีต่าง ๆ ร่วมทั้งการพัฒนาท้องถิ่นให้สามารถขับเคลื่อนในกระบวนการต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน ชุมชนในเขตพื้นที่ และตอบสนองความต้องการของประชาชนในด้านการชำระภาษี จึงเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งที่จะมีการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี นั้น

50120500/50120500

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน เอกสารประกอบ และระยะเวลาในการยื่นแบบประเมินภาษีทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่และภาษีป้าย 2.เพื่อให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมีความรู้ ความเข้าใจขั้นตอนในการชำระภาษีของกรุงเทพมหานครและเตรียมพร้อมสำหรับเอกสารที่จำเป็นในการยื่นแบบประเมิน เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการประเมินภาษี 3.เพื่อจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกับผู้มีหน้าที่เสียภาษี

เป้าหมายของโครงการ

จัดเก็บภาษีได้ร้อยละ 100 ของผู้มีหน้าที่เสียภาษี

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/09/2563 : ฝ่ายรายได้สำนักงานเขตบางเขน ดำเนินการดังนี้ 1.ประกาศบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 18,189 ราย 2.ประกาศบัญชีรายการห้องชุด จำนวน 33,171 ราย 3.ยอดที่ได้รับการยกเว้น ที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง จำนวน 8,103 ราย 4.ยอดที่ได้รับการยกเว้นห้องชุด จำนวน 13,268 ราย 5.ยอดที่สำนักงานเขตแจ้งประเมินรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 5,331 ราย 6.ยอดที่สำนักงานเขตแจ้งประเมินห้องชุดจำนวน 3,667 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-31)

90.00

31/08/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปี พ.ศ.2562

** ปัญหาของโครงการ :ระยะเวลาดำเนินการกระชั้นชิดมากเกินไป ทำให้ประชาชนมาเสียภาษีเป็นจำนวนมาก

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-31)

80.00

31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรับคำร้องขอแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/บัญชีรายการห้องชุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-30)

75.00

30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรับคำร้องขอแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/บัญชีรายการห้องชุด

** ปัญหาของโครงการ :1. ประชาชนไม่ได้รับแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและบัญชีรายการห้องชุด 2. จดหมายตีกลับเป็นจำนวนมาก เนื่องจากที่อยู่ไม่ตรง

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-31)

70.00

31/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนส่งแบบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) และ ภ.ด.ส.4 ให้ประชาชนตรวจสอบและแก้ไขการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้่าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-04-30)

75.00

30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการคีย์ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เข้าระบบ P-tax

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-29)

70.00

29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 68.00 (2020-03-30)

68.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดำเนินการบังคับลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ดังนี้ เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 5 ราย เป็นเงิน 43,081 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 66.00 (2020-02-28)

66.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อส่งให้ประชาชนตรวจสอบดำเนินการบังคับลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ดังนี้เดือนมกราคม 2563 จำนวน 5 ราย เป็นเงิน 44,599.35 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-01-31)

65.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และแก้ไขคำร้องการใช้ประโยชน์ห้องชุด (ภดส. 4)ดำเนินการบังคับลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ดังนี้ เดือนธันวาคม 2562 จำนวน 3 ราย เป็นเงิน 28,600 บาท

** ปัญหาของโครงการ :เจ้าของกรรสิทธิ์ห้องชุดไม่ได้รับหนังสือ แบบ ภดส. 4

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-12-29)

60.00

29/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการรับคำร้องขอแก้ไขห้องชุด แบบ ภดส.4 ดำเนินการบังคับลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ดังนี้ เดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 2 ราย เป็นเงิน 83,442.85 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-30)

10.00

30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการบังคับลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ดังนี้ เดือนตุลาคม 2562 จำนวน 2 ราย เป็นเงิน 6,528.50 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-25)

5.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:วางแผนการดำเนินการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ดำเนินการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ออกสำรวจภาษี
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ประเมินภาษี
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:สรุปรายงานผู้บริหารเขตทราบและส่งกองรายได้
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50120000-3629

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50120000-3629

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5012-0911

ตัวชี้วัด : เจราจาตกลง) 7. ความสำเร็จของการจัดเก็บรายได้ (1) ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **