ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร : 50120000-3630

สำนักงานเขตบางเขน : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

คุณนัยนา ปานช้าง โทร.5876-7

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545 ได้กำหนดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ซึ่งกรุงเทพมหานครได้รับงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียนจำนวนหนึ่งและจัดสรรงบประมาณของกรุงเทพมหานคร สมทบอีกส่วนหนึ่ง เพื่อให้โรงเรียนจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักการที่กฎหมายกำหนด กล่าวคือจัดอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้โรงเรียนจะต้องนำงบประมาณที่ได้รับไปบริหารจัดการทุก ๆ ด้าน ทั้งค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ ค่าสาธารณูปโภค และในด้านการจัดการเรียนการสอนแต่สภาพปัจจุบันงบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยที่ความคาดหวังของผู้ปกครองในการรับบริการของโรงเรียน ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน โรงเรียนจึงต้องระดมทรัพยากรจากภายนอกเข้ามาสนับสนุนเพิ่มเติมตามศักยภาพของแต่ละโรงเรียน อันเป็นเหตุให้คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเหลื่อมล้ำกัน และโรงเรียนได้รับการร้องเรียนเสมอมา ดังนั้น เพื่อให้งบประมาณที่จัดสรรให้โรงเรียนเพียงพอต่อการดำเนินการ จึงสมควรจัดสรรค่าใช้จ่ายรายหัวเด็กเพิ่มให้กับโรงเรียนจากที่ได้รับอยู่เดิม

50120700/50120700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้โรงเรียนได้รับงบประมาณที่เพียงพอต่อการให้บริการทางการศึกษา แก่นักเรียน ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และเหมาะสมกับความต้องการของประชาชน 2. เพื่อให้คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนได้มาตรฐานทัดเทียมกันโดยไม่มีข้อจำกัดในเรื่องงบประมาณ ที่ต้องระดมทรัพยากรจากภายนอกเข้ามาสนับสนุน 3. เพื่อเป็นตัวอย่างของประเทศในการจัดการศึกษาของท้องถิ่น ที่ต้องจัดสรรงบประมาณสมทบกับที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลอย่างเพียงพอ

เป้าหมายของโครงการ

1. ด้านปริมาณ จัดสรรค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียนเพิ่มให้กับโรงเรียนจากที่ได้จัดสรรเพิ่มอีกหัวละ 600.-บาท ตามจำนวนนักเรียน 6,115 คน ใช้งบประมาณเป็นเงิน 3,669,000-บาท/ปี 2. ด้านคุณภาพ โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางเขนทุกโรงเรียน มีคุณภาพได้มาตรฐานสามารถประกันคุณภาพได้

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

โรงเรียนดำเนินการเบิกจ่ายครบถ้วน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-08-31)

80.00

โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ดำเนินการขออนุมัติจ้างเหมาตัดเย็บชุดพละโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และประกาศผู้ชนะ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-07-31)

75.00

31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนบ้านคลองบัวดำเนินการจ้างเหมาตัดเย็บชุดพละ และจัดซื้อชุดลูกเสือ/ชุดยุวกาชาด ก่อหนี้เรียบร้อย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-30)

70.00

โรงเรียนดำเนินการสรรหาบริษัทประกันภัยอุบัติเหตุนักเรียน ครั้งที่ 2 และกรณีการจ้างเหมาตัดเย็บชุดพละ ชุดลูกเสือ ชุดยุวกาชาด โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม โรงเรียนบ้านคลองบัว โรงเรียนบ้านบัวมล โรงเรียนประชาภิบาล ก่อหนี้ผูกพันแล้ว โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-29)

65.00

โรงเรียนดำเนินการประกาศสรรหาบริษัทประกันภัยอุบัติเหตุนักเรียน สำหรับนักเรียนที่ีอยู่เดิม ปรากฎว่าไม่ผู้มายื่นข้อเสนอ และได้รายงานผลการสรรหาให้ผู้อำนวยการเขตทราบ ส่วนการจ้างเหมาตัดเย็บชุดลูกเสือ/ยุวกาชาด/เนตรนารี/ ชุดพละฯลฯ โรงเรียนวัดไตรรัตนารามก่อหนี้แล้ว รอรวบรวมเอกสารเบิกจ่าย โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างฯ เสนอผู้มีอำนาจเห็นชอบแผนฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-28)

60.00

28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ร.ร.วัดไตรฯ ยกเลิกประกาศประกันภัยอุบัติเหตุนักเรียน เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ และก่อหนี้การจ้างเหมาตัดเย็บชุดลูกเสือ/ยุวกาชาด/ชุดพละ ส่วนโรงเรียนอื่นยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากหนังสือสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด ที่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 ให้ชะลอการดำเนินการงบประมาณประจำปี 2563 หมวดรายจ่ายอื่น ที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน พร้อมทั้งให้ปรับลดงบประมาณรายจ่ายร้อยละ 20

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-27)

50.00

27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนวัดไตรฯ ขอความเห็นชอบจัดทำประกันภัยอุบัติเหตุนักเรียน พร้อมประกาศสรรหา

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-27)

40.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนประชาภิบาล จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินเสอนขออนุมัติ , แจ้งหนังสืออนุมัติเงินประจำงวดที่ 2 ให้ทุกโรงเรียนดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-29)

30.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส่งเรื่องขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 2 ให้ฝ่ายการคลัง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-25)

20.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนบ้านคลองบัว จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินโครงการเรียนฟรีฯ

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-29)

15.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนบ้านบัวมล และโรงเรียนวัดไตรรัตนาราม จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินโครงการเรียนฟรีฯ

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-29)

10.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ และจัดทำบัญชีจัดสรร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:วางแผนดำเนินงาน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 1
:วางแผนดำเนินงาน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนดำเนินการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนดำเนินการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:โรงเรียนดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงิน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:โรงเรียนดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงิน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:สรุปผลการดำเนินงาน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:สรุปผลการดำเนินงาน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50120000-3630

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50120000-3630

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5012-0916

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 10.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
10.00

100 / 100
3
10.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **