ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขตบางเขน : 50120000-3632

สำนักงานเขตบางเขน : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายสามารถ ศรีประสม 02 521 0148

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

- กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่บนพื้นที่ตอนปลายของลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มอยู่ในอิทธิพลของการขึ้น-ลงของระดับน้ำทะเล มีการทรุดตัวของแผ่นดินมากขึ้นทุกปี ประกอบกับปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมามีปริมาณมากขึ้นในแต่ละปี ตลอดจนกรุงเทพมหานครมีการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านประชากร เศรษฐกิจ และความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี จนส่งผลกระทบต่อสภาวะสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เช่นปัญหามลพิษ ปัญหาการทิ้งขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในที่สาธารณะ ซึ่งกรุงเทพมหานครได้พยายามรณรงค์ และส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้วก็ตาม แต่ก็ยังมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการระบายน้ำ ก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังในบริเวณพื้นที่ต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร - ในพื้นที่สำนักงานเขตบางเขน มีจุดอ่อนน้ำท่วมซึ่งประสบปัญหาน้ำท่วมขังมาโดยตลอดเพราะมีลักษณะพื้นที่เป็นแอ่งกระทะ พื้นที่บางส่วนเป็นถนนเก่ามีระบบท่อที่มีขนาดเล็ก ประสิทธิภาพการระบายน้ำน้อย และมีคู คลอง ลำรางต่าง ๆ ในพื้นที่ จำนวน 34 คลอง ความยาว 52,599 ม. โดยทางด้านทิศเหนือรับปริมาณน้ำจากคลองหกวาของจังหวัดปทุมธานี และระบายน้ำลงคลองบางบัวไปลงคลองแสนแสบ ออกที่สถานีสูบน้ำพระโขนง ช่วงซอยสุขุมวิท 50 ซึ่งประสบปัญหาการระบายน้ำในคลองหลักได้ล่าช้า เพราะคลองแสนแสบ มีความยาวและอยู่ไกลจากสถานีสูบน้ำ ตลอดจนมีสิ่งก่อสร้างกีดขวางทางน้ำเป็นจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากน้ำท่วมขังในฤดูฝน จึงจำเป็นต้องเตรียมพร้อมในการแก้ไขภาวะน้ำท่วมขัง โดยจัดทำแผนปฏิบัติการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และยกระดับปัญหาด้านความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น

50120300/50120300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อป้องกันแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนจากสาเหตุน้ำท่วมขัง 2. เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการจราจร การสัญจรของยวดยานพาหนะเป็นไปโดยสะดวก ไม่ต้องติดขัดจากสาเหตุน้ำท่วม 3. เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของกรุงเทพมหานคร 4. เป็นแนวทางในการเตรียมการแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที เมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้น 5. เพื่อให้การสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนโดยประสานหน่วยงานต่าง ๆ แก้ไขปัญหาทันท่วงที เช่นสำนักการระบายน้ำ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนหน่วยอาสาสมัครในรูปต่าง ๆ ในฐานะเจ้าของพื้นที่ 6. ลดบริเวณพื้นที่น้ำท่วมขังในเขตบางเขน และลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่เกิดจากน้ำท่วมขัง โดยสำนักงานเขตบางเขนมีจุดอ่อนน้ำท่วม จำนวน 4 จุด และจุดเฝ้าระวัง จำนวน 7 จุด รวมเป็นทั้งหมด 11 จุด

เป้าหมายของโครงการ

- เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่เขตบางเขน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-05-22)

100.00

22/5/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณจุดอ่อนน้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบ เรียบร้อยแล้ว (ทั้งหมด 11 จุด เขต = 10 จุด, กรมทางหลวง = 1 จุด)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-27)

50.00

27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างจัดเตรียมความพร้อมเครื่องสูบน้ำไว้สำหรับติดตั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-25)

40.00

25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างซ่อมบำรุงวัสดุอุปกรณ์และเครื่องสูบน้ำ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-02-26)

35.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ช่างจากสำนักการระบายน้ำเข้ามาดำเนินการตรวจเช็คเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-27)

30.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ช่างจากสำนักการระบายน้ำ เข้ามาดำเนินการตรวจเช็คเครื่องสูบน้ำและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-27)

25.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่สำรวจเครื่องสูบน้ำ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-29)

20.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดหาผู้รับจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-28)

10.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เตรียมการสำรวจออกแบบ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขอเห็นชอบและประกาศแผน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:รายงานขอซื้อขอจ้าง
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการพิจารณาการประกวดราคา และประกาศผู้ชนะ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:ลงนามสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50120000-3632

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50120000-3632

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5012-0895

ตัวชี้วัด : เจรจาตกลง) 9. 1).ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขต 2) จำนวนคูคลอง/ท่อระบายน้ำที่ได้รับการขุดลอกและเปิดทางน้ำไหลตามแผนของสำนักงานเขตหรือได้รับการร้องขอให้แก้ไข

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
10.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **