ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน : 50120000-3633

สำนักงานเขตบางเขน : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายสมชาย นนตะบุตร โทร 5873

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์กลางทางการเมือง เศรษฐกิจ การปกครอง การศึกษา การพาณิชย์ การสื่อสารฯลฯ ของประเทศ การเติบโตของเมืองอย่างรวดเร็วและการเพิ่มขึ้นของประชากรอย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการจัดการมูลฝอย ซึ่งปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานครประสบผลสำเร็จ จะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหลัก อาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนเกิดขึ้นจากการที่กรุงเทพมหานครต้องการให้การบริการจัดเก็บมูลฝอยในชุมชนต่าง ๆ มีความทั่วถึง ทำให้เกิดการทิ้งขยะในแม่น้ำ ลำคลอง เกิดขยะตกค้างในชุมชน ส่งให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จึงจำเป็นต้องมีอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนเพื่อทำหน้าที่ในการชักลากมูลฝอยออกมาไว้ ณ จุดพัก หรือจุดรวบรวมมูลฝอย เพื่อให้รถเก็บขนมูลฝอยสามารถจัดเก็บได้ เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐ และชุมชน และเพื่อแก้ปัญหาด้านการจัดการมูลฝอย ซึ่งถือเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่มีความสำคัญในกรุงเทพมหานคร เนื่องจากมีการทำงานแบบวันเว้นวัน จึงจ่ายค่าตอบแทนวันละ 150.-บาท จำนวน 15 วัน/เดือน และให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการแยกมูลฝอยและการทำความสะอาดถนน ซอยและที่ว่างของชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยของสำนักงานเขนเข้าไม่ถึง เช่น เข่ง ไม้กวาด คราด บุ้งกี่ ตะกาว ตะแกรง สำหรับซ้อนมูลฝอยหรืออุปรกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็นซึ่งอาสาสมัครฯ เหล่านี้ คือผู้ที่ตะช่วยให้มีการลดและคัดแยกมูลฝอย สร้ายรายได้เพิ่มขึ้น ทำให้ชุมชนมีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ชุมชน

50120600/50120600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้ประชาชนและชุมชนเกิดจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบเรื่องการรักษาความสะอาดในชุมขน 2.เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนลดและคัดแยกมูลฝอยก่อนทิ้งและสร้างรายได้เพิ่มขึ้น 3.เพื่อให้กรุงเทพมหานครสะอาดเรียบร้อยและมีสิ่งแวดล้อมที่ดี

เป้าหมายของโครงการ

ชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้าไม่ถึง รวม 10 ชุมชน อาสาสมัคร 18 คน แยกเป็นชุมชน/อาสาฯ 1.บางบัว 2 คน 2.ร้อยกรอง 2 คน 3.ร่วมใจพัฒนาเหนือ 3 คน 4.ร่วมใจพัฒนากลาง 1 คน 5.ร่วมพัฒนาใต้ 2 คน 6.รุ่นใหม่พัฒนา 2 คน 7.สามัคคีร่วมใจ 1 คน 8.ชุมชนเกษตรก้าวหน้าบึงพระยาสุเรนทร์ 1 คน 9.ชุมชนลำชะล่า (โคกบ่าวสาว) 2 คน และ 10.ชุมชนสุขฤดี จำนวน 2 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-28)

90.00

28/8/2563 : เดือนสิงหาคม 2563 ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยที่ทำหน้าที่ชักลากมูลฝอยในชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้าไม่ถึง รวม 10 ชุมชน มีอาสาสมัครจำนวน 17 ราย เบิกค่าตอบแทนเดือนละ 38,250.-บาท หักเป็นค่าประกันสังคมของอาสาสมัครฯ 1,130.-บาท รวมจ่ายให้อาสาสมัครเป็นเงิน 37,120.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-29)

80.00

29/7/2563 : เดือนกรกฎาคม 2563 ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยที่ทำหน้าที่ชักลากมูลฝอยในชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้าไม่ถึง รวม 10 ชุมชน มีอาสาสมัครจำนวน 17 ราย เบิกค่าตอบแทนเดือนละ 38,250.-บาท หักเป็นค่าประกันสังคมของอาสาสมัครฯ 1,130.-บาท รวมจ่ายให้อาสาสมัครเป็นเงิน 37,120.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-29)

75.00

29/06/2563 : เดือนมิถุนายน 2563 ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยที่ทำหน้าที่ชักลากมูลฝอยในชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้าไม่ถึง รวม 10 ชุมชน มีอาสาสมัครจำนวน 18 ราย เบิกค่าตอบแทนเดือนละ 40,500.-บาท หักเป็นค่าประกันสังคมของอาสาสมัครฯ 1,243.-บาท รวมจ่ายให้อาสาสมัครเป็นเงิน 39,257.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-28)

70.00

28/05/2563 : เดือนพฤษภาคม 2563 ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยที่ทำหน้าที่ชักลากมูลฝอยในชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้าไม่ถึง รวม 10 ชุมชน มีอาสาสมัครจำนวน 18 ราย เบิกค่าตอบแทนเดือนละ 40,500.-บาท หักเป็นค่าประกันสังคมของอาสาสมัครฯ 1,243.-บาท รวมจ่ายให้อาสาสมัครเป็นเงิน 39,257.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-04-22)

65.00

2020-4-22 : เดือนเมษายน 2563 ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยที่ทำหน้าที่ชักลากมูลฝอยในชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้าไม่ถึง รวม 10 ชุมชน มีอาสาสมัครจำนวน 18 ราย เบิกค่าตอบแทนเดือนละ 40,500.-บาท หักเป็นค่าประกันสังคมของอาสาสมัครฯ 1,243.-บาท รวมจ่ายให้อาสาสมัครเป็นเงิน 39,257.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-30)

60.00

30/3/2563 :ประจำเดือนมีนาคม 2563 ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยที่ทำหน้าที่ชักลากมูลฝอยในชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้าไม่ถึง รวม 10 ชุมชน มีอาสาสมัครจำนวน 18 ราย เบิกค่าตอบแทนเดือนละ 40,500.-บาท หักเป็นค่าประกันสังคมของอาสาสมัครฯ 1,243.-บาท รวมจ่ายให้อาสาสมัครเป็นเงิน 39,257.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-28)

50.00

28/2/2563 : ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินตอบแทนอาสาสมัคร เดือนละ 40,500.-บาท หักเป็นค่าประกันสังคมของอาสาสมัครฯ 1,243.-บาท รวมจ่ายให้อาสาสมัครเป็นเงิน 39,257.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-31)

40.00

31/1/2563 : 1.ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินตอบแทนอาสาสมัคร เดือนละ 40,500.-บาท หักเป็นค่าประกันสังคมของอาสาสมัครฯ1,243.-บาท รวมจ่ายให้อาสาสมัครเป็นเงิน 39,257.-บาท 2.ฏีกาเบิกเงินจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการฯ จำนวน 15,000.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-23)

30.00

23/12/2562 :1.ได้ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนให้กับชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 10 ชุมชน อาสาสมัครชักลาก 18 คน เงินนำส่งประกันสังคมของอาสาสมัคร จำนวน 1,243.-บาท รวมเงินจ่ายให้อาสาสมัครเป็นเงิน 39,257.-บาท 2.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการทำความสะอาดภายในชุมชน 10 ชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-29)

20.00

29/11/2562 : 1.ดำเนินการสำรวจความต้องการวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับโครงการฯ 2.ดำเนินการเบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 10 ชุมชน อาสาสมัครชักลาก จำนวน 18 ราย รวมเป็นเงิน 40,500.-บาท/เดือน หักเงินนำส่งประกันสังคมของอาสาสมัคร จำนวน 1,243.-บาท รวมจ่ายให้อาสาสมัครเป็นเงิน 39,257.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

29/10/2562 : 1.จัดเตรียมร่างโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการต่อผู้อำนวยการเขต 2.ดำเนินการเบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน ประขำเดือนตุลาคม 2562 จำนวน 10 ชุมชน อาสาสมัครชักลาก จำนวน 18 ราย รวมเป็นเงิน 40,500.-บาท/เดือน หักเงินนำส่งประกันสังคมของอาสาสมัคร จำนวน 1,243.-บาท รวมจ่ายให้อาสาสมัครเป็นเงิน 39,257.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเสนอผู้อำนวยการเขตเพื่อขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ประกาศรับสมัครอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนและแต่งตั้งอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการทำความสะอาดฯ
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามแผนงานที่กำหนด
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:สรุปรายงานผลการดำเนินการ
:100%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50120000-3633

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50120000-3633

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5012-0917

ตัวชี้วัด : (เจรจาตกลง) 2. การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด 2.1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560(2,419.97 ตันต่อวัน)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 15.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 17.0900

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
10.00

100 / 100
3
17.09

100 / 100
4
19.64

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **