ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเสริมรายได้ : 50120000-3636

สำนักงานเขตบางเขน : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางญาณภา รัตนปริคณน์ โทร. 5886

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีนโยบายสร้างโอกาสในการทดำงานให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน เพื่อให้ประชาชนก้าวพ้นการว่างงานและความยากจน โดยมีกลยุทธ์คือการสร้างกระบวนการส่งเสริมอาชีพแบบครบวงจรและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นไปสู่การเพิ่มรายได้ สร้างชุมชนให้เข้มแข็งพึ่งตนเองได้ด้วยการสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ โดยการนำทรัพยากรมาผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นมาผลิตสินค้าที่มีคุณภาพซึ่งเป็นเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจรดับรากฐานและส่งเสริมอาชีพให้ครบวงจร

50121000/50121000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสนับสนุนให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่ 2. เพื่อให้ความรู้และทักษะด้านอาชีพแก่ผู้ว่างงานในชุมชนให้สามารถประกอบอาชีพเสริมได้ 3. เพื่อส่งเสริมให้เกิดกลุ่มอาชีพในชุมชน

เป้าหมายของโครงการ

จัดอบรมวิชาชีพระยะสั้นให้กับประชาชนในพื้นที่เขตบางเขน จำนวน 3 วัน ๆ ละ 5 ชั่วโมง ผู้เข้าอบรมวันละ 20 คน รวม 60 คน ในวันที่ 21, 22, 23 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ชุมชนในพื้นที่เขตบางเขน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-03-24)

100.00

24/3/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว และเบิกจ่ายเงินตามโครงการเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-02-25)

80.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดกิจกรรมอบรมฝึกอาชีพส่งเสริมรายได้ให้กับประชาชน ในวันที่ 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2563 มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 180 คน / อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงินตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-27)

20.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนการดำเนินโครงการ ขออนุมัติเงินประจำงวด ติดต่อประสานวิทยากร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-26)

15.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนการดำเนินโครงการ ขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-26)

10.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-28)

5.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษารายละเอียดโครงการ วางแผนดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:วางแผนการดำเนินโครงการ เสนอขออนุมัติโครงการ สำรวจความต้องการการฝึกอาชีพของกลุ่มเป้าหมาย
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติเงินประจำงวด คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:กำหนดหลักสูตร ประสานวิทยากร , กลุ่มเป้าหมาย และสถานที่จัดกิจกรรม
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการตามโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:ติดตามและประเมินผล
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50120000-3636

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50120000-3636

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5012-0916

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 10.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
10.00

100 / 100
3
10.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **