ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง : 50120000-3640

สำนักงานเขตบางเขน : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางดวงพร สุวรรณโณ โทร. 5886

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ประเทศไทยต้องเผชิญกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศที่ผันผวนและคาดการณ์ผลกระทบได้ยาก แม้ว่าในภาพรวมของสังคมไทยมีภูมิคุ้มกันมากขึ้น และมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแกร่งแตกต่างกันไป ทั้งในระดับปัจเจกบุคคล ครอบครัว ชุมชนและสังคม แต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะรองรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประเทศจึงจำเป็นต้องนำภูมิคุ้มกันที่มีอยู่ พร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้มีเข้มแข็งขึ้นภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสร้างทุนที่มีอยู่ในประเทศให้เข้มแข็ง จึงเป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนต้องให้ความสำคัญกับการออม การวางแผนทางการเงิน ซึ่งทำได้โดยการสร้างจิตสำนึกในการออมเป็นประจำสม่ำเสมอติดต่อกันนาน ๆ การปรับเปลี่ยนทัศนคติและสร้างค่านิยมในการออม เพื่อประโยชน์ในอนาคต การสร้างกลไกการออม ส่งเสริมและกระตุ้นให้มีความหลากหลายในผลิตภัณฑ์การออม เพื่อสร้างเศรษฐกิจให้อยู่ในระดับเสถียรภาพบนหลักการที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานเขตบางเขน จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯชีวิตมั่นคง เพื่อกระตุ้นการสร้างจิตสำนึกในการออม และเกิดวินัยในการออมในที่สุด

50121000/50121000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อส่งเสริม กระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกในการออมระดับครอบครัว ชุมชนและสังคม 2 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยมในการออม เพื่อประโยชน์ในอนาคต 3 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการวางแผนทางการเงิน การมีวินัยทางการเงิน จัดสรรรายรับ-รายจ่ายอย่างเหมาะสม กันรายรับส่วนหนึ่งไว้สำหรับการออม ก่อให้เกิดความมั่นคงทางการเงินของครอบครัว ยกระดับมาตรฐานการดำรงชีวิตที่สูงขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

กำหนดจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนโครงการค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯชีวิตมั่นคง จำนวน ๒ กิจกรรม ประกอบด้วย - กิจกรรมที่ 1 ค่าบริหารจัดการของสำนักงานเขต เพื่อใช้เป็นค่าบริหารจัดการ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯชีวิตมั่นคง ดำเนินการระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2563 - กิจกรรมที่ 2 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯชีวิตมั่นคง ดำเนินการระหว่างเดือนมีนาคม 2563

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-25)

100.00

25/09/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินตามโครงการเรียบร้อยแล้ว รายงานผล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-28)

95.00

28/08/2563 : จัดกิจกรรมแล้ว จำนวน 4 ครั้ง ในวันที่ 8,9,15 และ 16 สิงหาคม 2563 / อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-07-29)

75.00

29/07/2563 : วางแผนดำเนินการตามโครงการโดยเปลี่ยนแปลงวันจัดกิจกรรมเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากวันที่ 21 มีนาคม 2563 เป็นวันที่ 8 สิงหาคม 2563 ณ ชุมชนทิมเรืองเวช /จากวันที่ 22 มีนาคม 2563 เป็นวันที่ 9 สิงหาคม 2563 ณ ชุมชนเกษตรก้าวหน้าลำรางหนองกง / จากวันที่ 28 มีนาคม 2563 เป็นวันที่ 15 สิงหาคม 2563 ณ ชุมชนเกษตรพัฒนาบึงพระยาสุเรนทร์ และจากวันที่ 29 มีนาคม 2563 เป็นวันที่ 16 สิงหาคม 2563 ณ ชุมชนเก้าแสนสอง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-26)

60.00

26/06/2563 : ระงับการจัดกิจกรรมตามที่สำนักงบประมาณสั่งการ เนื่องจากภาวะการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามที่สำนักงบประมาณสั่งการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-05-27)

55.00

27/05/2563 : ระงับการจัดกิจกรรมตามที่สำนักงบประมาณสั่งการ เนื่องจากภาวะการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามที่สำนักงบประมาณสั่งการ

** ปัญหาของโครงการ :ระงับการจัดกิจกรรมตามที่สำนักงบประมาณสั่งการ เนื่องจากภาวะการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามที่สำนักงบประมาณสั่งการ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-04-24)

55.00

24/4/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...เบิกจ่ายชดใช้เงินยืมใช้ในราชการเเรียบร้อยแล้ว / ระงับการจัดกิจกรรมตามที่สำนักงบประมาณสั่งการ เเนื่องจากภาวะการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามที่สำนักงบประมาณสั่งการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-24)

50.00

24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... จัดกิจกรรมแล้วจำนวน 4 ครั้งในวันที่ 7,8,14 และ 15 มีนาคม 2563 / เลื่อนการจัดกิจกรรมเนื่องจากภาวะการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 / เบิกจ่ายค่าวัสดุเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-25)

40.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว อยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินงานตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-27)

20.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนการดำเนินงานตามโครงการ ขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-26)

15.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนการดำเนินงานตามโครงการ ขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-26)

10.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนดำเนินงานตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-28)

5.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมิติโครงการแล้ว อยู่ระหว่างวางแผนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:วางแผนการดำเนินโครงการ เสนอขออนุมัติโครงการ และขออนุมิติเงินประจำงวด
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:กำหนดหลักสูตร ประสานกลุ่มเป้าหมาย และสถานที่จัดกิจกรรม
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง เบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการตามโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:ติดตามและประเมินผล
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50120000-3640

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50120000-3640

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5012-0916

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 10.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
10.00

100 / 100
3
10.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **