ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง : 50120000-3640

สำนักงานเขตบางเขน

15.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 15.00

นางดวงพร สุวรรณโณ โทร. 5886

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

ประเทศไทยต้องเผชิญกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศที่ผันผวนและคาดการณ์ผลกระทบได้ยาก แม้ว่าในภาพรวมของสังคมไทยมีภูมิคุ้มกันมากขึ้น และมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแกร่งแตกต่างกันไป ทั้งในระดับปัจเจกบุคคล ครอบครัว ชุมชนและสังคม แต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะรองรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประเทศจึงจำเป็นต้องนำภูมิคุ้มกันที่มีอยู่ พร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้มีเข้มแข็งขึ้นภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสร้างทุนที่มีอยู่ในประเทศให้เข้มแข็ง จึงเป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนต้องให้ความสำคัญกับการออม การวางแผนทางการเงิน ซึ่งทำได้โดยการสร้างจิตสำนึกในการออมเป็นประจำสม่ำเสมอติดต่อกันนาน ๆ การปรับเปลี่ยนทัศนคติและสร้างค่านิยมในการออม เพื่อประโยชน์ในอนาคต การสร้างกลไกการออม ส่งเสริมและกระตุ้นให้มีความหลากหลายในผลิตภัณฑ์การออม เพื่อสร้างเศรษฐกิจให้อยู่ในระดับเสถียรภาพบนหลักการที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานเขตบางเขน จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯชีวิตมั่นคง เพื่อกระตุ้นการสร้างจิตสำนึกในการออม และเกิดวินัยในการออมในที่สุด

50121000/50121000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อส่งเสริม กระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกในการออมระดับครอบครัว ชุมชนและสังคม 2 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยมในการออม เพื่อประโยชน์ในอนาคต 3 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการวางแผนทางการเงิน การมีวินัยทางการเงิน จัดสรรรายรับ-รายจ่ายอย่างเหมาะสม กันรายรับส่วนหนึ่งไว้สำหรับการออม ก่อให้เกิดความมั่นคงทางการเงินของครอบครัว ยกระดับมาตรฐานการดำรงชีวิตที่สูงขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

กำหนดจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนโครงการค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯชีวิตมั่นคง จำนวน ๒ กิจกรรม ประกอบด้วย - กิจกรรมที่ 1 ค่าบริหารจัดการของสำนักงานเขต เพื่อใช้เป็นค่าบริหารจัดการ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯชีวิตมั่นคง ดำเนินการระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2563 - กิจกรรมที่ 2 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯชีวิตมั่นคง ดำเนินการระหว่างเดือนมีนาคม 2563

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ
เป้าหมายที่ ๓.๒.๑ ผู้ที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบและแรงงานนอกระบบเข้าถึงสวัสดิการและแหล่งเงินทุนอย่าง%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๒.๑.๑ แรงงานนอกระบบทราบสิทธิทางสวัสดิการสังคมและแหล่งเงินก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-26)

15.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนการดำเนินงานตามโครงการ ขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-26)

10.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนดำเนินงานตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-28)

5.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมิติโครงการแล้ว อยู่ระหว่างวางแผนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:วางแผนการดำเนินโครงการ เสนอขออนุมัติโครงการ และขออนุมิติเงินประจำงวด
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:กำหนดหลักสูตร ประสานกลุ่มเป้าหมาย และสถานที่จัดกิจกรรม
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง เบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการตามโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:ติดตามและประเมินผล
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50120000-3640

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50120000-3640

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5012-0914

ตัวชี้วัด : งานเชิงยุทธศาสตร์ 1.จำนวนชุมชนที่ได้รับส่งเสริมการวางแผนทางการเงิน (ผลผลิต) 2.ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการวางแผนทางการเงิน (ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย ค่าเฉลี่ย : 4.5000

ผลงานที่ทำได้ ค่าเฉลี่ย : 10.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ค่าเฉลี่ย)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **