ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร : 50120000-3643

สำนักงานเขตบางเขน : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางภูษณิศา มั่งคั่ง โทร.5884,5885

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครโดยสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว จึงได้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครขึ้น เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมและเรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของผู้คนในแต่ละท้องถิ่น เผยแพร่แก่ประชาชนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางเขน ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เปิดให้ประชาชนเข้าชมสัปดาห์ละ 5 วัน ตั้งแต่ วันพุธถึงวันอาทิตย์ ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ สำนักงานเขตบางเขน จึงได้จัดทำโครงการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร โดย จ้างอาสาสมัครซึ่งผ่านการอบรมเกี่ยวกับงานพิพิธภัณฑ์จากสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ปฏิบัติงานประจำ จำนวน 2 คน ทำหน้าที่อำนวยความสะดวก ให้ความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับสถานที่สำคัญ แหล่งท่องเที่ยว วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น และเพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์ฯ จำนวน 1 ครั้ง

50121000/50121000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. สนับสนุนการดำเนินงานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเขตบางเขน โดยเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครและการบริหารจัดการด้านสาธารณูปโภค 2. เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ความเป็นมา วิถีชีวิต และภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่น 3. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับชุมชน และเป็นคลังปัญญาของคนในท้องถิ่นเขตบางเขน 4. เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเขตบางเขน มีความพร้อมในการรองรับการเข้าเยี่ยมชมของประชาชน นักท่องเที่ยว และผู้สนใจทั่วไป ทั้งด้านกายภาพ และองค์ประกอบด้านความรู้ โดยจัดให้มีการบริหารจัดการ และดูแลรักษาทางด้านสถานที่ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และการจัดกิจกรรมพิเศษ ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/09/2563 : เบกจ่ายเงินตามโครงการเรียบร้อยแล้ว - มีผู้เข้าเยี่ยมชม 2,144 คน ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าใช้บริการ 4.46

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-09-25)

95.00

25/09/2563 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร และค่าสาธารณูปโภค ถึงเดือนสิงหาคม 2563 ดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-28)

90.00

28/08/2563 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร และค่าสาธารณูปโภค ถึงเดือนกรกฎาคม 2563 ดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-29)

80.00

29/07/2563 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร และค่าสาธารณูปโภค ถึงเดือนมิถุนายน 2563 ดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-26)

70.00

26/06/2563 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนและค่าสาธารณูปโภค ถึงเดือนพฤษภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี