ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส : 50120000-3645

สำนักงานเขตบางเขน : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

น.ส.ณิชากร กองแสง โทร. 5885

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีนโยบายเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว สังคม และสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ เพื่อเป็นการส่งเสริมระบบการจัดบริหารสวัสดิการและสงคมสงเคราะห์ เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส จึงได้จัดทำโครงการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส เพื่อจ้างเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร จำนวน 4 คน ปฏิบัติงานต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2563 โดยทำหน้าที่สนับุสนุนการปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรีฯ ประสานงานศูนย์รับแจ้งเหตุในชุมชน รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทำให้การช่วยเหลือและการบริการประชาชนในพื้นที่เขตบางเขนเป็นไปด้วยความรวดเร็วและทั่วถึง

50121000/50121000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านสังคมสงเคราะห์ และจัดสวัสดิการสังคมของกรุงเทพมหานคร 3. ส่งเสริมและสนับสนุนการประสานงานเพื่อจัดบริการด้านสวัสดิภาพและสวัสดิการแก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่เขตบางเขน

เป้าหมายของโครงการ

- เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่เขตบางเขน ได้รับการสงเคราะห์และสวัสดิการตามนโยบายของรัฐบาล ได้อย่างรวดเร็ว ทั้งถึงและเป็นธรรม - เกิดเครือข่ายศูนย์รับแจ้งเหตุ การบริการให้คำปรึกษา และการช่วยเหลือเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ในชุมชนพื้นที่เขตบางเขนเพิ่มขึ้น โดยดำเนินการจ้างบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านสังคมสงเคราะห์และจัดสวัสดิการสังคมของกรุงเทพมหานคร จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 ดังนี้ 1. อาสาสมัครปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ (วุฒิปริญญาตรี) จำนวน 1 คน 2. อาสาสมัครปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี (วุฒิปวช.) จำนวน 1 คน 3. อาสาสมัครช่วยงานสังคมสงเคราะห์ (วุฒิ ม.3) จำนวน 1 คน 4. อาสาสมัครคนพิการประจำสำนักงานเขต (วุฒิ ม.3) จำนวน 1 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/09/2563 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครถึงเดือนกันยายน 2563 เบิกจ่ายทั้งสิ้น 497,141.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-09-25)

95.00

25/09/2563 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครถึงเดือนสิงหาคม 2563 / ดำเนินงานตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-28)

90.00

28/08/2563 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครถึงเดือนกรกฎาคม 2563 / ดำเนินงานตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-29)

80.00

29/07/2563 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครถึงเดือนมิถุนายน 2563 / ดำเนินงานตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-26)

70.00

26/06/2563 : ขออนุมัติเงินประจำงวด / ดำเนินงานตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-27)

65.00

27/05/2563 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครถึงเดือนเมษายน 2563 / ดำเนินงานตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-24)

60.00

24/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครถึงเดือนมีนาคม 2563 / ดำเนินงานตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-24)

50.00

24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 / ดำเนินงานตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-25)

40.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครถึงเดือนมกราคม 2563 / ดำเนินงานตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-27)

30.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครถึงเดือนธันวาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-26)

20.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครถึงเดือนพฤศจิกายน 2562 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-26)

10.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครถึงเดือนตุลาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-28)

5.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการและเงินประจำงวดแล้ว / จ้างและแต่งตั้งอาสาสมัครปฏิบัติงานตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและขออนุมัติเงินประจำงวด
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จ้างและแต่งตั้งอาสาสมัครปฏิบัติงานตามโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครประจำเดือน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินงานตามโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ติดตามและประเมินผล
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50120000-3645

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50120000-3645

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5012-0916

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 10.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
10.00

100 / 100
3
10.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **