ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน : 50120000-3647

สำนักงานเขตบางเขน

15.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 15.00

นางสาวปราณี บุญทองแก้ว และ นางญาณภา รัตนปริคณน์ โทร. 5885

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตบางเขน มีชุมชนทั้งหมด 77 ชุมชน ได้ดำเนินการตามนโยบายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน สนับสนุนการจัดกิจกรรมมวลชน และการดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมในด้านเศรษฐกิจสังคม กายภาพ อนามัย จิตใจและสิ่งแวดล้อม เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการในชุมชน เพื่อให้เกิดความสำเร็จของงาน เป็นค่าใช้จ่ายในด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และงบดำเนินการกิจกรรมพัฒนาชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น เพื่อให้การสนับสนุนจัดกิจกรรมและให้ประชาชนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการภายในของชุมชนของตนเองและสร้างเครือข่ายชุมชนเป็นไปอย่างเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพและต่อเนื่องจึงเห็นควรจัดโครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนประจำปี 2563

50121000/50121000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนของชุมชนต่างๆ ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 2. เพื่อให้การจัดกิจกรรมกลุ่มต่างๆ ในชุมชนบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม กายภาพ อนามัย จิตใจ และสิ่งแวดล้อม ทำให้ประชาชนมีสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 3. เพื่อสนับสนุนและสร้างเครือข่ายในชุมชนให้เป็นไปอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน/กิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการชุมชนในพื้นทีเขตบางเขน จำนวน 77 ชุมชน - โดยทำการเบิกเป็นค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ให้กับชุมชนในพื้นที่เขตบางเขน จำนวน 77 ชุมชน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือน กันยายน 2563 - แบ่งเกณฑ์เบิกจ่ายตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 และระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ. 2555 ดังนี้ เบิกได้ไม่เกิน เดือนละ 5,000.-บาท จำนวน 48 ชุมชน เบิกได้ไม่เกิน เดือนละ 7,500.-บาท จำนวน 22 ชุมชน เบิกได้ไมเกิน เดือนละ 10,000.-บาท จำนวน 7 ชุมชน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ไม่ระบุ หรือ ไม่สนับสนุนแผนฯ ฉบับนี้... ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-26)

15.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายเงินเดือนตุลาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว / รวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเดือนพฤศจิกายน 2562 ส่งฝ่ายการคลังเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-26)

10.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเดือนตุลาคม 2562 ส่งฝ่ายการคลังเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-28)

5.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการและเงินประจำงวดแล้ว / ดำเนินการตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สำรวจข้อมูลชุมชน จัดทำโครงการ ขออนุมัติโครงการและเงินประจำงวด
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงินประจำเดือน จัดทำฎีกา และเบิกจ่าย
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ติดตามและประเมินผล
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50120000-3647

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50120000-3647

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5012-0888

ตัวชี้วัด : การส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน 1.มีโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนหรือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ไม่น้อยกว่า 2 โครงการ/กิจกรรม/ปี (ผลผลิต) 2.ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม (ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย ค่าเฉลี่ย : 3.5100

ผลงานที่ทำได้ ค่าเฉลี่ย : 10.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ค่าเฉลี่ย)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **