ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ปรับปรุงซอยพหลโยธิน 48 แยก 22-1,22-3,22-5,22-7,22-9,22-11,22-13(หมู่บ้านทิมเรืองเวช) : 50120000-3649

สำนักงานเขตบางเขน : (2563)

98.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 98.00

นายสุริยา แก้วพวง โทร. 5865

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ดำเนินการซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย ทางเท้าและสิ่งสาธารณูปโภค ให้อยู่ในสภาพดี

50120300/50120300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.พื้น ค.ส.ล ชำรุดมีความกว้าง 6 เมตร 2.มีสภาพชำรุด ทรุดโทรม เป็นหลุมเป็นบ่อ 3.ท่อระบายน้ำเดิมมีขนาดเล็ก 4.สภาพปัญหามีน้ำท่วมขัง 5.ปรับปรุงแล้ว แต่สภาพชำรุด 6.ความยาวระยะทางปรับปรุง 1,413 เมตร 7.สภาพซอยเป็นทางสาธารณประโยชน์ 8.ปรับปรุงแล้วจะได้ประโยชน์ เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ลดระยะเวลาน้ำขัง แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

เป้าหมายของโครงการ

1.สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 1,364 ม. 2.สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.ตามแบบ มน.-03 ฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 131 บ่อ 3.สร้างท่อลอด ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. พร้อมบ่อพักฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ มน.-01 , ท.30/29 จำนวน 131 แห่ง 4.สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุก พร้อมบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.60 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 5,947 ตร.ม. 5.สร้างผิวทาง ค.ส.ล.หนา 0.15 ม. กว้างประมาณ 4 ม. หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 5,947 ตร.ม. 6.สร้างรางวี ค.ส.ล.หนา 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01 พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 ยาวประมาณ 2,644 ม. 7.สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม. เนื้อที่ประมาณ 1,413 ตร.ม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๓ - ปลอดอุบัติเหตุ
เป้าหมายที่ ๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๓.๑.๑ ปรับปรุงสภาพถนนและจุดเสี่ยงอันตราย

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 98.00 (2020-09-25)

98.00

25/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ติดอุปสรรคประปาล่าช้า, ผลกระทบจากโควิด 19, มีการแก้ไขรูปแบบรายการ

** ปัญหาของโครงการ :- ติดอุปสรรคประปาล่าช้า, ผลกระทบจากโควิด 19, มีการแก้ไขรูปแบบราจการ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 97.00 (2020-08-25)

97.00

25/08/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 96.00 (2020-07-29)

96.00

29/07/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-06-30)

95.00

30/06/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา (สิ้นสุดสัญญา 9/8/63)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 94.00 (2020-05-22)

94.00

22/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา (สิ้นสุดสัญญา 9/8/63)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 93.00 (2020-04-27)

93.00

27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา (สิ้นสุดสัญญา 9/8/63)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 92.00 (2020-03-25)

92.00

25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา (สิ้นสุดสัญญา 9/8/63)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-02-26)

90.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงนามสัญญา 11 ก.พ.63 (ยอดจ้าง 15,357,320.-) ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 100

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-01-27)

70.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-12-27)

50.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติสั่งจ้าง 23 ธ.ค.62

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-11-29)

25.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศประกวดราคา วันที่ 22 พ.ย. - 12 ธ.ค.62

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-10-28)

20.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานขอจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เตรียมการสำรวจออกแบบ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 1
:เตรียมการสำรวจออกแบบ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขอเห็นชอบและประกาศแผน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขอเห็นชอบและประกาศแผน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:รายงานขอซื้อขอจ้าง
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:รายงานขอซื้อขอจ้าง
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการพิจารณาการประกวดราคา และประกาศผู้ชนะ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการพิจารณาการประกวดราคา และประกาศผู้ชนะ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:ลงนามสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:ลงนามสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50120000-3649

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50120000-3649

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5012-0900

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการปรับปรุงถนนตรอก ซอย เส้นทางลัด ทางเชื่อม (ผลผลิต)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 57.1400

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
28.57

100 / 100
4
57.14

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **