ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ปรับปรุงซอยรามอินทรา 5 แยก 18 ซอย 1 ซอย 1-1และซอย 1-2 : 50120000-3650

สำนักงานเขตบางเขน : (2563)

98

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 98

นายสุริยา แก้วพวง โทร. 5865

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ดำเนินการซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย ทางเท้าและสิ่งสาธารณูปโภค ให้อยู่ในสภาพดี

50120300/50120300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

-พื้นผิวเดิมเป็นแอสฟัลต์ผสมหินคลุก มีความกว้าง6ม. -มีสภาพชำรุด ทรุดโทรม เป็นหลุมเป็นบ่อ -ไม่มีท่อระบายน้ำเดิม -สภาพปัญหามีน้ำท่วมขัง -ไม่เคยปรับปรุง -ความยาวระยะทางปรับปรุง 916 เมตร -สภาพซอยเป็นทางสาธารณประโยชน์ -ปรับปรุงแล้วจะได้รับประโยชน์ เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ลดระยะเวลาน้ำขัง แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

เป้าหมายของโครงการ

1.สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.- 05 ยาวประมาณ 775 ม. 2.สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม.ตามแบบ มน.- 05 ยาวประมาณ 79 ม. 3.สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.ตามแบบ มน.-05 ฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 56 บ่อ 4.สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. ตามแบบ มน.-05 ฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 6 บ่อ 5.สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. พร้อมบ่อพักฝารางวี ค.ส.ล.ตามแบบ มน.- 01,ท.30/29 จำนวน 62 แห่ง 6.สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น หนา 0.20 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 3,604 ตร.ม. 7.สร้างผิวทาง ค.ส.ล.หนา 0.15 ม.กว้างประมาณ 4 ม. หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 3,604 ตร.ม. 8.สร้างรางวี ค.ส.ล.หนา 0.15 ม.ตามแบบ มน.-01 พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่นหนา 0.20 ม. ตามแบบ มท.-01 ยาวประมาณ 1,655 ม. 9.สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม.พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.25 ม.เนื้อที่ประมาณ 870 ตร.ม.

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๓ - ปลอดอุบัติเหตุ
๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร%
๑.๓.๑.๑ ปรับปรุงสภาพถนนและจุดเสี่ยงอันตราย

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 98.00 (2020-09-25)

98.00

25/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้รับจ้างขาดแคลนแรงงาน เนื่องจากผลกระทบจากโควิด 19

** ปัญหาของโครงการ : ขาดแคลนแรงงาน เนื่องจากผลกระทบจากโควิด 19

** อุปสรรคของโครงการ : ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 97.00 (2020-08-25)

97.00

25/08/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 96.00 (2020-07-29)

96.00

29/07/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-06-30)

95.00

30/06/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา (สิ้นสุดสัญญา 16/7/63)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 94.00 (2020-05-22)

94.00

22/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา (สิ้นสุดสัญญา 16/7/63)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 93.00 (2020-04-27)

93.00

27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา (สิ้นสุดสัญญา 16/7/63)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 92.00 (2020-03-25)

92.00

25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา (สิ้นสุดสัญญา 16/7/63)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-02-26)

90.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงนามสัญญา 17 ก.พ.63 (ยอดจ้าง 8,357,320.-) ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 100

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-01-27)

70.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-12-27)

50.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติสั่งจ้าง 20 ธ.ค.62

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-11-29)

25.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประกาศประกวดราคา วันที่ 22 พ.ย. - 12 ธ.ค.62

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-28)

10.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานขอจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เตรียมการสำรวจออกแบบ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขอเห็นชอบและประกาศแผน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:รายงานขอซื้อขอจ้าง
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการพิจารณาการประกวดราคา และประกาศผู้ชนะ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ลงนามสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50120000-3650

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50120000-3650

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5012-0900

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการปรับปรุงถนนตรอก ซอย เส้นทางลัด ทางเชื่อม (ผลผลิต)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 57.14

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
28.57

100 / 100
4
57.14

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **