ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ตามแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม โดยใช้แรงงานประจำและชั่วคราวของสำนักงานเขตบางเขน ประจำปีงบประมาณ 2563 : 50120000-3655

สำนักงานเขตบางเขน : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายสามารถ ศรีประสม 02 521 0148

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ด้วยกรุงเทพมหานครมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ทางคมนาคมอย่างกว้างขวาง มีการถมดินบริเวณพื้นที่ว่างเพื่อปลูกสร้างอาคารที่พักอาศัยและตลอดจนมีการก่อสร้างสาธารณูปโภคต่างๆ กระจัดกระจายทำให้พื้นที่ว่างที่เคยเป็นพื้นที่รองรับปริมาณน้ำฝนได้ลดน้อยลง มีเศษวัสดุ เศษปูน ตลอดจนขยะพลาสติกไหลเข้าไปกีดขวางทางระบายน้ำทำให้การระบายน้ำไม่สะดวกมีพื้นที่น้ำท่วมขัง เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม จึงได้จัดทำแผนการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ประจำปี 2562 ตามถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่ให้มีความสะอาด คล่องตัว สามารถช่วยระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นการประหยัดระยะเวลาในการเร่งระบายน้ำของเครื่องสูบน้ำให้ได้ผลดี ประหยัดค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และค่ากระแสไฟฟ้าในการสูบน้ำ สำนักงานเขตบางเขน มีถนน ซอย ทั้งหมดประมาณ 154 ซอย มีความยาวรวมทั้งสิ้นประมาณ 141,679 เมตร โดยมีสำนักการโยธาและกรมทางหลวงดูแล จำนวน 9 ซอย ความยาว 25,285 เมตร และมีท่อระบายน้ำในพื้นที่เอกชน หมู่บ้านที่มีปัญหาน้ำท่วมขังที่ทางเขตจะต้องเข้าไปดำเนินการแก้ไขอีกบางส่วน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีการปรับปรุงก่อสร้างท่อระบายน้ำเพิ่ม จำนวน 3 ซอย ความยาว 1,030 เมตร รวมจำนวนซอยทั้งหมด 157 ซอย ความยาวรวม 142,709 เมตร

50120300/50120300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ไม่ให้มีสิ่งกีดขวางทางระบายน้ำตลอดจนการอุดตันภายในท่อระบายน้ำ สามารถระบายน้ำจากแหล่งต่าง ๆ ลงสู่ระบบได้อย่างรวดเร็ว 2. เพื่อเป็นการลดปริมาณน้ำท่วมขังของพื้นที่ให้สามารถระบายได้สะดวกลดความเสียหาย แก่เกษตรกร ตลอดจนทรัพย์สินของประชาชน 3. เพื่อลดความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจและงบประมาณในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม 4. เร่งระบายน้ำและปริมาณน้ำฝนที่ตกหนักเกินกว่า 100 ม.ม. ให้เร็วขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

1.ล้างท่อระบายน้ำ 57 ซอย ความยาว 31,082 เมตร โดยแรงงานเขต 2.จ้างเหมาหน่วยงานอื่น 11 ซอย ความยาว 18,332 เมตร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-04-27)

100.00

27/4/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-03-25)

95.00

25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา (สิ้นสุดสัญญา 21/4/63)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-02-26)

90.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงนามสัญญา 21 ก.พ.63 (ยอดจ้าง 434,065.-) ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 100

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-01-27)

70.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-12-27)

60.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส่งตรวจร่างสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2019-11-29)

55.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-28)

10.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เตรียมการสำรวจออกแบบ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขอเห็นชอบและประกาศแผน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:รายงานขอซื้อขอจ้าง
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการพิจารณาการประกวดราคา และประกาศผู้ชนะ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:ลงนามสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50120000-3655

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50120000-3655

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5012-0895

ตัวชี้วัด : เจรจาตกลง) 9. 1).ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขต 2) จำนวนคูคลอง/ท่อระบายน้ำที่ได้รับการขุดลอกและเปิดทางน้ำไหลตามแผนของสำนักงานเขตหรือได้รับการร้องขอให้แก้ไข

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
10.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **