ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการแจ้งข้อมูลผู้ไช้ประโยชน์ที่ดินของสำนักงานเขตบางเขน : 50120000-3657

สำนักงานเขตบางเขน : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายยุทธภูมิ บุญมี 02 521 0148

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

เพื่อควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฏกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556

50120300/50120300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ให้เจ้าของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดินที่ประสงค์จะใช้ที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารหรือประกอบกิจการที่ต้องขออนุญาตหรือต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงาน ตามกฎหมายแจ้งการใช้ประโยชน์ที่ดิน หรือการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 2. เพื่อจัดระเบียบการใช้ประโยชน์พื้นที่ดินของผังเมืองให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเกิดประโยชน์แก่ส่วนร่วม

เป้าหมายของโครงการ

ที่ดินในพื้นที่เขตบางเขน รายงานให้สำนักผังเมืองเป็นประจำทุกเดือนๆละ 1 ครั้ง รวม 12 ครั้ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
มิติที่ ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม
เป้าหมายที่ ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ %
เป้าประสงค์ที่ ๔.๑.๑.๑ ส่งเสริมการขยายตัวในการใช้ประโยชน์ที่ดินเต็มประสิทธิภาพตามผังเมือง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-25)

100.00

25/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว แจ้งข้อมูลผู้ใช้ประโยชน์ที่ดิน เดือน ก.ย. 63 จำนวน 21 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 91.00 (2020-08-25)

91.00

25/08/2563 : แจ้งข้อมูลผู้ใช้ประโยชน์ที่ดิน เดือน ส.ค. 63 จำนวน 25 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 83.00 (2020-07-29)

83.00

29/07/2563 : แจ้งข้อมูลผู้ใช้ประโยชน์ที่ดิน เดือน ก.ค. 63 จำนวน 15 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-30)

75.00

30/06/2563 : แจ้งข้อมูลผู้ใช้ประโยชน์ที่ดิน เดือน มิ.ย. 63 จำนวน 4 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 66.00 (2020-05-22)

66.00

22/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แจ้งข้อมูลผู้ใช้ประโยชน์ที่ดิน เดือน พ.ค. 63 จำนวน 41 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 58.00 (2020-04-27)

58.00

27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แจ้งข้อมูลผู้ใช้ประโยชน์ที่ดิน เดือน เม.ย. 63 จำนวน 50 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-25)

50.00

25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แจ้งข้อมูลผู้ใช้ประโยชน์ที่ดิน เดือน มี.ค. 63 จำนวน 24 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 41.00 (2020-02-27)

41.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แจ้งข้อมูลผู้ใช้ประโยชน์ที่ดิน เดือน ก.พ. 63 จำนวน 24 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 33.00 (2020-01-27)

33.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แจ้งข้อมูลผู้ใช้ประโยชน์ที่ดิน เดือน ม.ค. 63 จำนวน 24 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-27)

25.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แจ้งข้อมูลผู้ใช้ประโยชน์ที่ดิน เดือน ธ.ค. 62 จำนวน 27 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.00 (2019-11-29)

17.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนแจ้งข้อมูลผู้ใช้ประโยชน์ที่ดิน เดือน พ.ย. 62 จำนวน 29 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 9.00 (2019-10-28)

9.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แจ้งข้อมูลผู้ใช้ประโยชน์ที่ดิน เดือน ต.ค. 62 จำนวน 41 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ออกตรวจสอบอาคารที่ขออนุญาตก่อสร้าง
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 1
:ออกตรวจสอบอาคารที่ขออนุญาตก่อสร้าง
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 1
:ออกตรวจสอบอาคารที่ขออนุญาตก่อสร้าง
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จตรวจสอบว่าเป็นไปตามแบบที่ได้รับอนุญาตหรือไม่
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จตรวจสอบว่าเป็นไปตามแบบที่ได้รับอนุญาตหรือไม่
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จตรวจสอบว่าเป็นไปตามแบบที่ได้รับอนุญาตหรือไม่
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:รายงานการขออนุญาตก่อสร้างและผังที่ตั้ง (แบบ ผมร.๑)
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:รายงานการขออนุญาตก่อสร้างและผังที่ตั้ง (แบบ ผมร.๑)
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:รายงานการขออนุญาตก่อสร้างและผังที่ตั้ง (แบบ ผมร.๑)
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:หากไม่ถูกต้องออกคำสั่งให้แก้ไข
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:หากไม่ถูกต้องออกคำสั่งให้แก้ไข
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50120000-3657

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50120000-3657

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5012-0883

ตัวชี้วัด : (เจราตกลง) 10 (1) ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่ง ของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **