ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการพัฒนาทำความสะอาดคู คลอง ตามแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม โดยใช้แรงงานประจำและชั่วคราวของสำนักงานเขตบางเขน ประจำปี 2563 : 50120000-3658

สำนักงานเขตบางเขน : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายสามารถ ศรีประสม 02 521 0148

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

โครงการพัฒนาทำความสะอาดคู คลองและลำรางสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งในพื้นที่เขตบางเขน มีคู คลอง จำนวน 35 คลอง มีความยาวทั้งหมดประมาณ 53,954 เมตร โดยมีสำนักการระบายน้ำดูแลรับผิดชอบ จำนวน 1 คลอง คือ คลองพระยาสุเรนทร์(ความยาว 1,870 เมตร) ในส่วนของสำนักงานเขตบางเขนรับผิดชอบ จำนวน 34 คลอง ความยาว 52,084 เมตร ต้องทำการพัฒนาคู คลองโดยใช้แรงงานลูกจ้างประจำและแรงงานลูกจ้างชั่วคราวของกลุ่มงานระบายน้ำ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบางเขน เปิดทางน้ำไหลและจ้างเหมาเอกชนดำเนินการขุดลอกคู คลอง ลำรางสาธารณะที่มีสภาพตื้นเขิน จากสภาพที่ มีการขยายตัวของเมืองที่มีลักษณะกระจายในทุกทิศทางโดยมีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานเป็นตัวนำก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมาอีกมากมาย โดยเฉพาะปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม นอกเหนือไปจากปัญหาด้านขยะ น้ำเสีย น้ำท่วม อากาศและเสียงแล้ว ยังมีปัญหาเมืองเสื่อมโทรม เช่น แหล่งน้ำสาธารณะเสื่อมโทรมและสูญเสียประโยชน์จากการใช้งานจากสภาพธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โครงข่ายทางระบายน้ำตามธรรมชาติเหล่านี้อยู่ในภาวะที่ควรแก่การพัฒนาเพื่อคืนธรรมชาติให้กับเมือง คู คลอง และลำรางสาธารณะขาดการดูแล บำรุงรักษา หรือแม้แต่การขาดในเรื่องจิตสำนึกของผู้อยู่อาศัยในบริเวณดังกล่าว ซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากและอยู่ในฐานะผู้บุกรุกริมคู คลองโดยมีพฤติกรรมทิ้งขยะมูลฝอย ซึ่งมีส่วนทำลายสภาพแวดล้อมของเมืองให้เสื่อมโทรมตลอดจนเป็นผลทำให้มีผักตบชวาวัชพืช และเศษวัสดุ ขยะทับถมและทำให้คู คลอง ลำรางสาธารณะเหล่านั้นมีสภาพตื้นเขิน ในการสัญจรไป - มา การพัฒนาคู คลองให้มีความสะอาด เพิ่มปริมาณพื้นที่ว่างสำหรับรองรับปริมาณน้ำฝน ที่ตกลงมาให้ระบายน้ำลงสู่ระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของกรุงเทพมหานคร

50120300/50120300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาคู คลอง และลำรางสาธารณะในพื้นที่เขตบางเขน สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และมีทัศนียภาพที่สวยงาม 2. เพื่อเปิดทางน้ำไหลให้สามารถใช้คู คลอง ตลอดจนลำรางสาธารณะโดยการจัดเก็บขยะวัชพืชในคลอง การขุดลอกดินเลนเพื่อเร่งระบายน้ำ ให้สะดวกยิ่งขึ้น และเป็นการคืนธรรมชาติสู่เมือง 3. เพื่อสร้างจิตสำนึกของผู้อยู่อาศัยริมคูคลองให้มีส่วนร่วมต่อการพัฒนาสภาพแวดล้อม ของเมืองและปรับทัศนียภาพสิ่งแวดล้อมให้สวยงามยิ่งขึ้น 4. เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ว่างไว้สำหรับรองรับปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาและชะลอระยะเวลาการท่วมขังของน้ำ 5. เพื่อป้องกันและปรามการปลูกสร้างที่พักอาศัยรุกล้ำคู คลอง ตลอดจนการถมดินรุกล้ำ คู คลองสาธารณะและเป็นการเร่งปริมาณน้ำท่วมขังในพื้นที่ สู่ระบบการระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนการช่วยเหลือในด้านการเกษตรและปรับสภาพน้ำในคู คลอง ให้มีสภาพดีขึ้น 6. เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกแก่ผู้อยู่อาศัยบริเวณริมคู คลองให้มีความรักและพัฒนาคู คลอง ตลอดจนสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้นไม่ทิ้งขยะลง คู คลอง และปรับสภาพชุมชนริมคลองให้ดีขึ้น 7. ลดระยะเวลาการท่วมขังของปริมาณน้ำฝนให้มีระยะเวลาน้อยลง

เป้าหมายของโครงการ

1. ดำเนินการกำจัดวัชพืชเพื่อเปิดทางน้ำไหล จำนวน 31 คลอง ความยาว 47,536 เมตร 2. จ้างเหมาขุดลอกคลอง จำนวน 3 คลอง ความยาว 4,548 เมตร 3. เก็บขยะวัชพืชเปิดทางระบายน้ำเพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังให้ลดน้อยลง 4. เพื่อป้องกันการก่อสร้างที่อยู่อาศัยรุกล้ำคู คลอง 5. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองให้มีความสวยงามและเป็นแนวคันป้องกันน้ำท่วม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-06-30)

100.00

30/06/2563 : ดำเนินการโดยการจ้างเหมา และโดยการใช้แรงงานเขตเสร็จเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 96.00 (2020-05-22)

96.00

22/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 4 คลอง และใช้แรงงานเขต ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-04-27)

95.00

27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา จำนวน 4 คลอง / ใช้แรงงานเขตดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 92.00 (2020-03-25)

92.00

25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา จำนวน 4 คลอง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-02-27)

90.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงนามสัญญาจ้างแล้ว จำนวน 4 คลอง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-01-27)

70.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-12-27)

60.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส่งตรวจร่างสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-29)

20.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดหาผู้รับจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-28)

10.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดหาผู้รับจ้าง (รายงานผลการจัดทำแบบรูปรายการ)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เตรียมการสำรวจออกแบบ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขอเห็นชอบและประกาศแผน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:รายงานขอซื้อขอจ้าง
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการพิจารณาการประกวดราคา และประกาศผู้ชนะ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:ลงนามสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50120000-3658

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50120000-3658

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5012-0895

ตัวชี้วัด : เจรจาตกลง) 9. 1).ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขต 2) จำนวนคูคลอง/ท่อระบายน้ำที่ได้รับการขุดลอกและเปิดทางน้ำไหลตามแผนของสำนักงานเขตหรือได้รับการร้องขอให้แก้ไข

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
10.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **