ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการ/แผนการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่เขตบางเขน : 50120000-3659

สำนักงานเขตบางเขน : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายไผ่เทพ กิมเฮียะ 02 5210148

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้กำหนดนโยบายด้านความปลอดภัยไว้ในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน เพื่อพัฒนากรุงเทพมหานครสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่ โดยมุ่งเน้นส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทั้งการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม ซึ่งจะต้องสำรวจถนน ตรอก ซอยต่างๆ ในพื่นที่ที่เป็น่จุดเสี่ยงภัยพร้อมทั้งประสานงาน ให้การไฟ้ฟ้าฯ ติดตั้งหรือซ่อมบำรุงรักษาดวงโคมไฟฟ้าสาธารณะให้อยู่ในสภาพดี สามารถส่องสว่างได้ทั่วทั้งพื้นที่กรุงเทพมหานครให้มีความสว่างปลอดภัยอและอบอุ่นใจใน ยามวิกาล

50120300/50120300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อลดพื้นที่เสี่่ยงภัยในชุมชน ถนน ตรอก ซอย ต่างๆ 2. เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยและเกิดความอุ่นใจในยามวิกาล 3. เพื่อลดปัญหาอาชญากรรม 4. เพื่อให้พื้นที่เขตบางเขนเป็นพื้นที่น่าอยู่ 5. เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับการจราจร

เป้าหมายของโครงการ

- ถนน ตรอก ซอย และพื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะเพิ่มขึ้น จำนวน 30 ดวง - ดวงโคมไฟฟ้าดับชำรุดในถนน ตรอก ซอย ตามชุมชน และพื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการแก้ไขโดยเร็ว จำนวน 200 ดวง หรือมากกว่า ร่วมกับการไฟฟ้า

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-25)

100.00

25/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว เดือนกันยายน 63 ดำเนินการติดตั้งแล้ว 69 ดวง /ซ่อมแซมแล้ว 22 ดวง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 91.00 (2020-08-25)

91.00

25/08/2563 : เดือนสิงหาคม 63 ดำเนินการติดตั้งแล้ว 30 ดวง /ซ่อมแซมแล้ว 27 ดวง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 83.00 (2020-07-29)

83.00

29/07/2563 : เดือนกรกฎาคม 63 ดำเนินการติดตั้งแล้ว - ดวง /ซ่อมแซมแล้ว 25 ดวง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-30)

75.00

30/06/2563 : เดือนมิถุนายน 2563 ดำเนินการติดตั้งแล้ว - ดวง /ซ่อมแซมแล้ว 126 ดวง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 66.00 (2020-05-22)

66.00

22/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนพฤษภาคม 63 ดำเนินการติดตั้งแล้ว 9 ดวง /ซ่อมแซมแล้ว - ดวง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 58.00 (2020-04-27)

58.00

27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนเมษายน 63 ดำเนินการติดตั้งแล้ว - ดวง /ซ่อมแซมแล้ว - ดวง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-25)

50.00

25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนมีนาคม 63 ดำเนินการติดตั้งแล้ว - ดวง /ซ่อมแซมแล้ว - ดวง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 41.00 (2020-02-27)

41.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนกุมภาพันธ์ 63 ดำเนินการติดตั้งแล้ว - ดวง /ซ่อมแซมแล้ว - ดวง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 33.00 (2020-01-27)

33.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนมกราคม 63 ดำเนินการติดตั้งแล้ว - ดวง /ซ่อมแซมแล้ว 372 ดวง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-27)

25.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนธันวาคม 62 ดำเนินการติดตั้งแล้ว - ดวง /ซ่อมแซมแล้ว - ดวง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.00 (2019-11-29)

17.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน เดือนพฤศจิกายน 62 ดำเนินการติดตั้งแล้ว - ดวง / ซ่อมแซมแล้ว - ดวง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 9.00 (2019-10-28)

9.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนตุลาคม 62 ดำเนินการติดตั้งแล้ว - ดวง/ซ่อมแซมแล้ว - ดวง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:วางแผนการดำเนินงาน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำแผนการดำเนินการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:สำรวจ ติดตั้ง ซ่อมแซม ประมาณราคา
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ประสานการไฟฟ้านครหลวง เขตบางเขน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการติดตั้ง/ซ่อมแซม
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50120000-3659

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50120000-3659

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5012-0901

ตัวชี้วัด : เจรจาตกลง) 3.พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100 : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ 100 : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ 100)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **