ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตบางเขน : 50120000-3666

สำนักงานเขตบางเขน : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายกฤษณ บุญนุช โทร.5867

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันโรคไข้เลือดออกยังเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญ มีสถิติจำนวนผู้ป่วยสูงและมีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิตในทุกๆ ปี โรคไข้เลือดออกเป็นปัญหาของประเทศเขตร้อนทั่วโลก ปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาการระบาดและการแพร่กระจายเข้าเมืองใหญ่ไปทั่วประเทศ กรุงเทพมหานคร โดยสำนักอนามัย ได้สรุปสถานการณ์การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโรคไข้เลือดออก ในปี2559 ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกันยายน มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสม 5,594 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 98.20 ต่อประชากรแสนคน ซึ่งหากขาดการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกที่มีประสิทธิภาพจะเกิดการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และอาจมีความรุนแรงจนทำให้มีผู้ป่วยเสียชีวิตได้ สำนักงานเขตบางเขน ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่เขตบางเขนขึ้น เพื่อควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกได้อย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ และดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในเชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันโรคไข้เลือดออก ตลอดจนสามารถนำหลัก ๕ป 1ข มาใช้ในการจัดการด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป

50120400/50120400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ เกิดความตระหนัก รวมทั้งเข้ามามีส่วนร่วมในการกำจัดลูกน้ำยุงลายและแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในอาคารบ้านพักอาศัย 2.เพื่อลดอัตราการเกิดของยุงลายที่เป็นพาหะของการเกิดโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตบางเขน

เป้าหมายของโครงการ

ดัชนีลูกน้ำยุงลายของกลุ่มเป้าหมายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด (HI<10) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 กลุ่มเป้าหมายได้แก่ 1.ชุมชนในพื้นที่เขตบางเขน จำนวน 10 แห่ง (ชุมชนจัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร 5 แห่ง และชุมชนเอกชน 5 แห่ง) 2.สถานศึกษาในพื้นที่เขตบางเขน จำนวน 10 แห่ง 3.สถานพยาบาลในพื้นที่เขตบางเขน จำนวน 3 แห่ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้ระบาดไปในวงกว้าง%
๑.๖.๒.๓ พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการควบคุมพาหะนำโรคไข้เลือดออก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-23)

100.00

23/09/2563 : 1.ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย ดังนี้ - รง.506 จำนวน 24 ราย - จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือกออก 4 ครีั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-08-31)

80.00

31/08/2563 : 1.ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย ดังนี้ - รง.506 จำนวน 34 ราย - ในสถานที่ราชการ จำนวน 3 แห่ง - ในสถานศึกษา จำนวน 1 แห่ง - ในสถานที่เอกชน 1 แห่ง - จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือกออก 5 ครีั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-07-30)

70.00

30/07/2563 : 1.ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย ดังนี้ - รง.506 จำนวน 23 ราย - ในสถานที่ราชการ จำนวน 1 แห่ง - จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือกออก 4 ครีั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-30)

60.00

30/06/2563 : 1.ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย ดังนี้ - รง.506 จำนวน 6 ราย - ในสถานที่ราชการ จำนวน 1 แห่ง - ในสถานศึกษา จำนวน 13 แห่ง - ในสถานที่เอกชน 2 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-22)

60.00

22/05/2563 : 1.ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย ดังนี้ - รง.506 จำนวน 3 ราย - ในสถานที่ราชการ จำนวน 3 แห่ง - ในสถานที่เอกชน 2 แห่ง การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (Covid-19) มีผลทำให้การดำเนินการของผู้ประกอบการหลายแห่งปิดบริการชั่วคราวตามประกาศของกรุงเทพมหานครทำให้ไม่สามารถเข้าไปดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลได้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-29)

60.00

29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย ดังนี้ - รง.506 จำนวน 3 ราย - ในสถานที่ราชการ จำนวน 2 แห่ง - ในสถานที่เอกชน 4 แห่ง การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (Covid-19) มีผลทำให้การดำเนินการของผู้ประกอบการหลายแห่งปิดบริการชั่วคราวตามประกาศของกรุงเทพมหานครทำให้ไม่สามารถเข้าไปดำเนินการได้

** ปัญหาของโครงการ :การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โครานา 2019 (Covid-19) มีผลทำให้การดำเนินการของผู้ประกอบการหลายแห่งปิดบริการชั่วคราวตามประกาศของกรุงเทพมหานครทำให้ไม่สามารถเข้าไปดำเนินการสำรวจได้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-31)

50.00

31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย ดังนี้ - ในสถานที่ราชการ จำนวน 2 แห่ง - ในสถานที่เอกชน 2 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-29)

40.00

29/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย ดังนี้ - รง.506 จำนวน 11 ราย - ในสถานที่ราชการ จำนวน 3 แห่ง - ในสถานศึกษา จำนวน 3 แห่ง - ในสถานที่เอกชน 4 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-28)

30.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย ดังนี้ - รง.506 จำนวน 7 ราย - ในสถานที่ราชการ จำนวน 3 แห่ง - ในสถานที่เอกชน 2 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-27)

15.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.จัดทำแผนปฏิบัติงานตามโครงการ 2.ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย ดังนี้ - รง.506 จำนวน 15 ราย - ในสถานที่ราชการ จำนวน 2 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-30)

10.00

30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.จัดทำแผนปฏิบัติงานตามโครงการ 2.ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย ดังนี้ - รง.506 จำนวน 6 ราย - ในชุมชน 1 แห่ง - ในสถานที่ราชการ จำนวน 2 แห่ง - ในสถานศึกษา จำนวน1 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-24)

5.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.จัดทำโครงการเพื่อเสนอให้ผู้บริหารลงนาม 2.จัดทำแผนปฏิบัติงานตามโครงการ 3.ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย ดังนี้ - รง.506 จำนวน 32 ราย - ในชุมชน 2 แห่ง - ในสถานที่ราชการ จำนวน 1 แห่ง - ในสถานศึกษา จำนวน 5 แห่ง - ในสถานที่เอกชน 1 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:วางแผนการดำเนินงาน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำโครงการ/เสนอขออนุมัติ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดทำแผนการออกรณรงค์พ่นยุงลาย
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ประสานสำนักอนามัยร่วมดำเนินการตรวจสอบ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:สรุปผลการดำเนินโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50120000-3666

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50120000-3666

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5012-0903

ตัวชี้วัด : (เชิงยุทธศาสตร์) 2. ดัชนีลูกน้ำยุงลายของกลุ่มเป้าหมายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด (HI<10 ) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 75

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
32.85

100 / 100
3
62.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **