ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย : 50120000-3669

สำนักงานเขตบางเขน : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายวิเชต โกฎฐา โทร. 5867

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

การดำเนินงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการสนับสนุนการพัฒนากรุงเทพมหานคร สู่การเป็นเมืองที่มีสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาดและปลอดภัย เนื่องด้วยเป็นการดำเนินงานที่เชื่อมโยงระหว่างสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัย ตั้งแต่การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การป้องกันความเสี่ยงต่อสุขภาพก่อนเกิดความเจ็บป่วย การพัฒนานโยบายและมาตรการทางกฎหมายและมาตรฐานทางวิชาการบนฐานความรู้ การสื่อสารสาธารณะ รวมถึง การสนับสนุน ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ สามารถสนับสนุนการพัฒนาและการเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปอย่างมีสมดุลได้อย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 – 2564 มุ่งเน้นการป้องกัน ลดปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพ โดยสร้างความเข้มแข็งระบบการบริหารจัดการด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นรากฐานของการพัฒนาในระยะยาว เสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากรและองค์กรที่เกี่ยวข้องอย่างครบวงจร ทั้งบุคลากรจากหน่วยงานภาคการผลิตที่อาจเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการความสะอาดและความปลอดภัยของเส้นทางการรับสัมผัสสู่ร่างกายและส่งเสริมพฤติกรรมสุขอนามัยและบุคลากรจากหน่วยงานด้านการดูแลรักษาสุขภาพอันเนื่องมาจากปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม เร่งสร้างความร่วมมือของภาคีเครือข่ายส่งเสริมความรับผิดชอบร่วมกันในการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจความมั่นคงทางสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง สุขภาพอนามัยของประชาชน ผู้ประกอบอาชีพและนักท่องเที่ยงในกรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืน ในปีงบประมาณ 2563 สำนักงานเขตบางเขน ได้จัดทำโครงการกรุงเทพฯเมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาดปลอดภัย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่ดี สะอาดปลอดภัย ซึ่งจะส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขาภาพอนามัยของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น

50120400/50120400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานทางด้านสาธารณสุขและสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 2.เพื่อตรวจสอบเฝ้าระวังการสุขาภิบาลสิงแวดล้อมและสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการให้ปฏิบัติถูกต้องและสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 3.เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560

เป้าหมายของโครงการ

1.ปฏิบัติงานตรววสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตบางเขน จำนวน 48 คร้้ง 2.ดำเนินงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ในสถานประกอบการ สถานที่ราชการ สถานที่สาธารณะ และสถานที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 35 ครั้ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-25)

100.00

25/09/2563 : สรุปผลการดำเนินงานรายงานให้ผู้บริหารฯ ทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-08-31)

80.00

31/08/2563 : 1.ตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม เพื่อเฝ้าระวังการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและสุขลักษณะของสถานประกอบการให้ปฏิบัติถูกต้องและสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในสถานประกอบการกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ 1.1 สถานประกอบการคล้ายสถานบริการ 9 แห่ง 1.2 ร้านจำหน่ายอาหาร 20 แห่ง 1.3 ตลาด 5 แห่ง 1.4 วัด 4 แห่ง 1.5 สถานประกอบการ 3 แห่ง 2.เบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข รวมเป็นเงิน 31,200 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-07-30)

70.00

30/07/2563 : 1.ตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม เพื่อเฝ้าระวังการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและสุขลักษณะของสถานประกอบการให้ปฏิบัติถูกต้องและสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในสถานประกอบการกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ 1.1 ตลาด 5 แห่ง 1.2 ร้านจำหน่ายอาหาร 3 แห่ง 1.3 สถานประกอบการ 29 แห่ง 1.4 อาคารอยู่อาศํยรวม 1 แห่ง 2.เบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข รวมเป็นเงิน 36,000 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-30)

60.00

30/06/2563 : 1.ตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม เพื่อเฝ้าระวังการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและสุขลักษณะของสถานประกอบการให้ปฏิบัติถูกต้องและสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในสถานประกอบการกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ 1.1 ห้างสรรพสินค้า 8 แห่ง 1.2 ร้านจำหน่ายอาหาร 7 แห่ง 1.3 ตลาด 5 แห่ง 1.4 วัด 4 แห่ง 1.5 สวนสาธารณะ 1 แห่ง 1.6 โรงภาพยนต์ 1 แห่ง 1.7 สถานศึกษา 1 แห่ง 1.8 สนามกอล์ฟ 1 แห่ง 1.9 สถานีขนส่งสาธารณะ 1 แห่ง 2.การดำเนินงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ในสถานประกอบต่างๆ 18 แห่ง 3.เบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข รวมเป็นเงิน 43,425 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-22)

60.00

22/05/2563 : 1.ตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม เพื่อเฝ้าระวังการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและสุขลักษณะของสถานประกอบการให้ปฏิบัติถูกต้องและสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในสถานประกอบการกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ 1.1 ห้างสรรพสินค้า 7 แห่ง 1.2 ร้านจำหน่ายอาหาร 45 แห่ง 1.3 ตลาด 5 แห่ง 1.4 สวนสาธารณะ 1 แห่ง 1.5 สนามยิงปืน 1 แห่ง 2.การดำเนินงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ในสถานประกอบต่างๆ 17 แห่ง 3.เบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข รวมเป็นเงิน 54,450 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-29)

60.00

29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (Covid-19) มีผลทำให้การดำเนินการของผู้ประกอบการหลายแห่งปิดบริการชั่วคราวตามประกาศของกรุงเทพมหานครทำให้ไม่สามารถเข้าไปดำเนินการได้

** ปัญหาของโครงการ :การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โครานา 2019 (Covid-19) มีผลทำให้การดำเนินการของผู้ประกอบการหลายแห่งปิดบริการชั่วคราวตามประกาศของกรุงเทพมหานครทำให้ไม่สามารถเข้าไปดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลได้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-31)

50.00

31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจสถานประกอบการ จำนวน 10 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :.ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :.ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-29)

30.00

29/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจสถานประกอบการ จำนวน 15 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-28)

20.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจสถานประกอบการ จำนวน 7 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-27)

15.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำแผนปฏิบัติงานโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-30)

10.00

30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำแผนปฏิบัติงานโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-24)

5.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.จัดทำโครงการและเสนอโครงการเพื่อให้สำนักงบประมาณ อนุมัติเงินประจำงวด ซึ่งปัจจุบันได้รับเงินประจำงวดแล้ว 2.จัดทำแผนปฏิบัติงานโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:วางแผนการดำเนินงาน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำโครงการ/เสนอขออนุมัติ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพอาหาร
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ประสานสำนักอนามัยร่วมดำเนินการตรวจสอบ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:สรุปผลการดำเนินโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50120000-3669

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50120000-3669

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5012-0916

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 10.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
10.00

100 / 100
3
10.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **