ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย : 50120000-3670

สำนักงานเขตบางเขน : (2563)

60.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 60.00

นางสาวสายใจ โอกาศรัตน์ โทร. 5867

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตบางเขน ได้จัดทำโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัยในพื้นที่เขตบางเขน เพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานผู้ประกอบการด้านอาหารและผู้เกี่ยวข้อง ยกระดับคุณภาพชีวิต ทำให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองสุขภาพจากการบริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัย และแก้ไขปัญหาที่อาจส่งผลกระทบคุณภาพชีวิตของประชาชนและนักท่องเที่ยว ผู้ที่เข้ามาทำงานหรือพักอาศัยในพื้นที่เขตบางเขน

50120400/50120400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้สถานประกอบการผ่านเกณฑ์มาตรฐาน สามารถรับป้ายมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร 2.เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการเกิดจิตสำนึกในการประกอบปรุงและจำหน่ายอาหารที่สะอาด ปลอดภัย มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 3.เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร และมีความรู้ ความเข้าใจ มีทางเลือกในการซื้ออาหารที่ปลอดภัยบริโภค 4.เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรทุกภาคส่วน เช่น ภาคเอกชน หน่วยงาน/สถาบันต่างๆ ในการดำเนินการตามโครงการฯ ในรูปแบบและโอกาสต่างๆ

เป้าหมายของโครงการ

ร้อยละของความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหาร มีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี ร้อยละ 100

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๕.๑ ควบคุม กำกับ ดูแล ให้สถานประกอบการอาหาร เตรียม ประกอบปรุง และจำหน่ายอาหารถูกสุขลักษณะ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-22)

60.00

22/05/2563 : การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โครานา 2019 (Covid-19) มีผลทำให้การดำเนินการของผู้ประกอบการหลายแห่งปิดบริการชั่วคราวตามประกาศของกรุงเทพมหานครทำให้ไม่สามารถเข้าไปดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลได้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-30)

60.00

30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โครานา 2019 (Covid-19) มีผลทำให้การดำเนินการของผู้ประกอบการหลายแห่งปิดบริการชั่วคราวตามประกาศของกรุงเทพมหานครทำให้ไม่สามารถเข้าไปดำเนินการได้

** ปัญหาของโครงการ :การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โครานา 2019 (Covid-19) มีผลทำให้การดำเนินการของผู้ประกอบการหลายแห่งปิดบริการชั่วคราวตามประกาศของกรุงเทพมหานครทำให้ไม่สามารถเข้าไปดำเนินการได้

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-31)

50.00

31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.ตรวจสุขาภิบาลอาหารในสถานที่จำหน่ายอาหาร จำนวน 8 แห่ง โดยตรวจสุขลักษณะตลาดและเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์ด้านเคมีและชีววิทยา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-29)

40.00

29/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.ตรวจสุขาภิบาลอาหารในสถานที่สะสมอาหาร จำนวน 7 แห่ง โดยตรวจสุขลักษณะตลาดและเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์ด้านเคมีและชีววิทยา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-28)

30.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินกิจกรรมล้างตลาดในช่วงเทศกาลตรุษจีน โดยมีกิจกรรมการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ และกระตุ้นให้ผู้ประกอบการล้างตลาดพร้อมกันในช่วงเทศกาลตรุษจีน จำนวน 16 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-27)

15.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.ตรวจสุขาภิบาลอาหารในตลาด จำนวน 16 แห่ง โดยตรวจสุขลักษณะตลาดและเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์ด้านเคมีและชีววิทยา 2.ตรวจสุขาภิบาลอาหารในซูเปอร์มาร์เก็ด จำนวน 9 แห่ง โดยตรวจสุขลักษณะตลาดและเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์ด้านเคมีและชีววิทยา 3.ตรวจประเมินการจัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2563 ในสถานประกอบการที่มีการจำหน่ายกระเช้าของขวัญ จำนวน 10 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-30)

10.00

30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำแผนปฏิบัติงานโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-24)

5.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.จัดทำโครงการและเสนอโครงการเพื่อให้สำนักงบประมาณ อนุมัติเงินประจำงวด ซึ่งปัจจุบันได้รับเงินประจำงวดแล้ว 2.จัดทำแผนปฏิบัติงานโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:วางแผนการดำเนินงาน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 1
:วางแผนการดำเนินงาน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำโครงการ/เสนอขออนุมัติ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำโครงการ/เสนอขออนุมัติ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพอาหาร
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพอาหาร
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ขออนุมัติจัดสรรเงินประจำงวด
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ขออนุมัติจัดสรรเงินประจำงวด
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:สรุปผลการดำเนินโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:สรุปผลการดำเนินโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50120000-3670

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50120000-3670

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5012-0904

ตัวชี้วัด : (เจราจาตกลง) 4.ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 52.3100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
52.31

100 / 100
3
52.31

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **