ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน : 50120000-3678

สำนักงานเขตบางเขน : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายสุริยา แก้วพวง 02 521 0148

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ด้วยปรากฏว่า ถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่เขตบางเขน มีสภาพชำรุด เนื่องจากการใช้งานมานานและช่วงฤดูฝนมีน้ำท่วมขัง ทำให้ถนน ตรอก ซอย ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ บ่อพักท่อระบายน้ำทรุดตัว ฝาบ่อพักแตกร้าว เกิดปัญหาต่อการจราจร ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องทำการจัดซ่อมผิวจราจรใหม่และจัดซ่อมแซมขอบบ่อพัก พร้อมฝาบ่อพัก เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนโดยส่วนรวมและสามารถใช้งานได้เป็นปกติ

50120300/50120300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความพร้อมของการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ ภายในพื้นที่เขตบางเขน

เป้าหมายของโครงการ

ปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ ภายในพื้นที่เขตบางเขน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-25)

100.00

25/08/2563 : ส่งมอบงานและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 96.00 (2020-07-29)

96.00

29/07/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 4 งาน, ส่งมอบงาน 21 ก.ค.63 จำนวน 1 งาน, จัดทำแบบรูป จำนวน 1 งาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-06-30)

95.00

30/06/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 3 งาน, ส่งมอบงาน 18 มิ.ย.63 จำนวน 1 งาน, ลงสัญญา 25 มิ.ย.63 จำนวน 1 งาน, อยู่ระหว่างประมาณราคา 1 งาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 92.00 (2020-05-22)

92.00

22/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 2 งาน, ดำเนินการ ตามสัญญา จำนวน 1 งาน , รอวางค้ำประสัญญา จำนวน 1 งาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-04-27)

90.00

27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 2 งาน, ดำเนินการตามสัญญา จำนวน 1 งาน , ตรวจร่างสัญญา จำนวน 1 งาน ,

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-25)

50.00

25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 1 งาน, ดำเนินการตามสัญญา จำนวน 1 งาน , รายงานขอจ้าง จำนวน 1 งาน , พิจารณาแบบรูป จำนวน 3 งาน รวมทั้งหมดเป็น 7 งาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-27)

40.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้ ลงนามสัญญาแล้ว จำนวน 2 งาน , รายงานขอจ้าง จำนวน 1 งาน , พิจารณาแบบรูป จำนวน 4 งาน รวมทั้งหมดเป็น 7 งาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-27)

30.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้ ลงนามสัญญาแล้ว จำนวน 1 งาน , ตรวจร่างสัญญา จำนวน 1 งาน , พิจารณาแบบรูป จำนวน 4 งาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-27)

15.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส่งตรวจร่างสัญญา 2 ซอย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-29)

10.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน จัดทำประมาณราคา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-28)

5.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจ ออกแบบ (จัดทำแบบรูป)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เตรียมการสำรวจออกแบบ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขอเห็นชอบและประกาศแผน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:รายงานขอซื้อขอจ้าง
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการพิจารณาการประกวดราคา และประกาศผู้ชนะ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:ลงนามสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50120000-3678

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50120000-3678

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5012-0916

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 10.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
10.00

100 / 100
3
10.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **