ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการตรวจจุดเสี่ยงภัย : 50120000-3688

สำนักงานเขตบางเขน : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายธนายุทธ ปิตะบุตร โทร. 0 2521 3378

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ด้วยปัจจุบันกรุงเทพมหานคร มีประชากรเป็นจำนวนมาก เนื่องจากมีการอพยพย้ายเข้ามาประกอบอาชีพ ทำให้เกิดความหนาแน่นของประชากร เป็นเหตุให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เกิดปัญหาการจี้ ปล้น การล่วงละเมิดทางเพศ เป็นปัญหาอาชญากรรมในสังคมเมือง สำนักงานเขตบางเขน โดยฝ่ายเทศกิจ จึงได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตราในชุมชน ซอยเปลี่ยว และแหล่งชุมชน

50120900/50120900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจ และรู้สึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 2. เพื่อเป็นการป้องปรามเหตุอาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้นต่อประชาชน 3. เพื่อเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดและอาชญากรรมภายในชุมชน

เป้าหมายของโครงการ

3.1 สนับสนุนหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการเฝ้าระวังและตรวจจุดเสี่ยงภัยเพื่อป้องปรามไม่ให้เกิดเหตุ อาชญากรรม 3.2 ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด(CCTV) และไฟฟ้าส่องสว่างที่ติดตั้งบริเวณจุดเสี่ยงภัยให้อยุ่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา 3.3 ปรับปรุงดูแลสภาพแวดล้อมในจุดเสี่ยงภัยเพื่อลดความล่อแหลมต่อการเกิดเหตุความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 3.4 จุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรม มีการตรวจตรา 2 ครั้ง/วัน/จุด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/09/2563 : ดำเนินการแล้วเสร็จตามโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-29)

100.00

29/09/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามโครงการ โดยในเดือน กันยายน 2563 โดยมอบหมายเจ้าหน้าที่พร้อมรถยนต์สายตรวจ จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจตรา บริเวณพื้นที่ในซอยเปลี่ยว อาคารร้าง สะพานลอยคนเดินข้าม หรือสถานที่ที่อาจเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม ทั้งกำหนดเป็นจุดเสี่ยงภัยและให้มีการติดตั้งตู้เขียวไว้เป็นสถานที่ออกปฏิบัติงาน และดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการตามโครงการฯ เดือน กันยายน 2563 เฉลี่ยเท่ากับ 4.911 คิดเป็นร้อยละ 98.22 และจัดทำบันทึกรายงานผู้บริหารทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-25)

90.00

25/08/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามโครงการ โดยในเดือน สิงหาคม 2563 โดยมอบหมายเจ้าหน้าที่พร้อมรถยนต์สายตรวจ จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจตรา บริเวณพื้นที่ในซอยเปลี่ยว อาคารร้าง สะพานลอยคนเดินข้าม หรือสถานที่ที่อาจเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม ทั้งกำหนดเป็นจุดเสี่ยงภัยและให้มีการติดตั้งตู้เขียวไว้เป็นสถานที่ออกปฏิบัติงาน และดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการตามโครงการฯ เดือน สิงหาคม 2563 เฉลี่ยเท่ากับ 4.873 คิดเป็นร้อยละ 97.46 และจัดทำบันทึกรายงานผู้บริหารทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-25)

80.00

25/07/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามโครงการ โดยในเดือน กรกฎาคม 2563 โดยมอบหมายเจ้าหน้าที่พร้อมรถยนต์สายตรวจ จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจตรา บริเวณพื้นที่ในซอยเปลี่ยว อาคารร้าง สะพานลอยคนเดินข้าม หรือสถานที่ที่อาจเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม ทั้งกำหนดเป็นจุดเสี่ยงภัยและให้มีการติดตั้งตู้เขียวไว้เป็นสถานที่ออกปฏิบัติงาน และดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการตามโครงการฯ เดือน กรกฎาคม 2563 เฉลี่ยเท่ากับ 4.822 คิดเป็นร้อยละ 96.44 และจัดทำบันทึกรายงานผู้บริหารทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-26)

75.00

26/06/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามโครงการ โดยในเดือน มิถุนายน 2563 โดยมอบหมายเจ้าหน้าที่พร้อมรถยนต์สายตรวจ จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจตรา บริเวณพื้นที่ในซอยเปลี่ยว อาคารร้าง สะพานลอยคนเดินข้าม หรือสถานที่ที่อาจเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม ทั้งกำหนดเป็นจุดเสี่ยงภัยและให้มีการติดตั้งตู้เขียวไว้เป็นสถานที่ออกปฏิบัติงาน และดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการตามโครงการฯ เดือน มิถุนายน 2563 เฉลี่ยเท่ากับ 4.822 คิดเป็นร้อยละ 96.44 และจัดทำบันทึกรายงานผู้บริหารทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-28)

70.00

28/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามโครงการ โดยในเดือน พฤษภาคม 2563 โดยมอบหมายเจ้าหน้าที่พร้อมรถยนต์สายตรวจ จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจตรา บริเวณพื้นที่ในซอยเปลี่ยว อาคารร้าง สะพานลอยคนเดินข้าม หรือสถานที่ที่อาจเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม ทั้งกำหนดเป็นจุดเสี่ยงภัยและให้มีการติดตั้งตู้เขียวไว้เป็นสถานที่ออกปฏิบัติงาน และดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการตามโครงการฯ เดือน พฤษภาคม 2563 เฉลี่ยเท่ากับ 4.706 คิดเป็นร้อยละ 94.12 และจัดทำบันทึกรายงานผู้บริหารทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-04-29)

65.00

29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามโครงการ โดยในเดือน เมษายน 2563 โดยมอบหมายเจ้าหน้าที่พร้อมรถยนต์สายตรวจ จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจตรา บริเวณพื้นที่ในซอยเปลี่ยว อาคารร้าง สะพานลอยคนเดินข้าม หรือสถานที่ที่อาจเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม ทั้งกำหนดเป็นจุดเสี่ยงภัยและให้มีการติดตั้งตู้เขียวไว้เป็นสถานที่ออกปฏิบัติงาน และดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการตามโครงการฯ เดือน เษายน 2563 เฉลี่ยเท่ากับ 4.901 คิดเป็นร้อยละ 98.02 และจัดทำบันทึกรายงานผู้บริหารทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-26)

60.00

26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามโครงการ โดยในเดือน มีนาคม 2563 โดยมอบหมายเจ้าหน้าที่พร้อมรถยนต์สายตรวจ จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจตรา บริเวณพื้นที่ในซอยเปลี่ยว อาคารร้าง สะพานลอยคนเดินข้าม หรือสถานที่ที่อาจเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม ทั้งกำหนดเป็นจุดเสี่ยงภัยและให้มีการติดตั้งตู้เขียวไว้เป็นสถานที่ออกปฏิบัติงาน และดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการตามโครงการฯ เดือน มีนาคม 2563 เฉลี่ยเท่ากับ 4.752 คิดเป็นร้อยละ 95.04 และจัดทำบันทึกรายงานผู้บริหารทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-24)

50.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามโครงการ โดยในเดือน กุมภาพันธ์ 2563 โดยมอบหมายเจ้าหน้าที่พร้อมรถยนต์สายตรวจ จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจตรา บริเวณพื้นที่ในซอยเปลี่ยว อาคารร้าง สะพานลอยคนเดินข้าม หรือสถานที่ที่อาจเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม ทั้งกำหนดเป็นจุดเสี่ยงภัยและให้มีการติดตั้งตู้เขียวไว้เป็นสถานที่ออกปฏิบัติงาน และดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการตามโครงการฯ เดือน กุมภาพันธ์ 2563 เฉลี่ยเท่ากับ 4.908 คิดเป็นร้อยละ 98.16 และจัดทำบันทึกรายงานผู้บริหารทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-25)

40.00

25/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามโครงการ โดยในเดือน มกราคม 2563 โดยมอบหมายเจ้าหน้าที่พร้อมรถยนต์สายตรวจ จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจตรา บริเวณพื้นที่ในซอยเปลี่ยว อาคารร้าง สะพานลอยคนเดินข้าม หรือสถานที่ที่อาจเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม ทั้งกำหนดเป็นจุดเสี่ยงภัยและให้มีการติดตั้งตู้เขียวไว้เป็นสถานที่ออกปฏิบัติงาน และดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการตามโครงการฯ เดือน มกราคม 2563 เฉลี่ยเท่ากับ 4.805 คิดเป็นร้อยละ 96.10 และจัดทำบันทึกรายงานผู้บริหารทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-26)

30.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามโครงการ โดยในเดือน ธันวาคม 2562 โดยมอบหมายเจ้าหน้าที่พร้อมรถยนต์สายตรวจ จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจตรา บริเวณพื้นที่ในซอยเปลี่ยว อาคารร้าง สะพานลอยคนเดินข้าม หรือสถานที่ที่อาจเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม ทั้งกำหนดเป็นจุดเสี่ยงภัยและให้มีการติดตั้งตู้เขียวไว้เป็นสถานที่ออกปฏิบัติงาน และดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการตามโครงการฯ เดือน ธันวาคม 2562 เฉลี่ยเท่ากับ 4.822 คิดเป็นร้อยละ 96.44 และจัดทำบันทึกรายงานผู้บริหารทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-27)

20.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามโครงการ โดยในเดือน พฤศจิกายน 2562 โดยมอบหมายเจ้าหน้าที่พร้อมรถยนต์สายตรวจ จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจตรา บริเวณพื้นที่ในซอยเปลี่ยว อาคารร้าง สะพานลอยคนเดินข้าม หรือสถานที่ที่อาจเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม ทั้งกำหนดเป็นจุดเสี่ยงภัยและให้มีการติดตั้งตู้เขียวไว้เป็นสถานที่ออกปฏิบัติงาน และดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการตามโครงการฯ เดือน พฤศจิกายน 2562 เฉลี่ยเท่ากับ 4.750 คิดเป็นร้อยละ 96 และจัดทำบันทึกรายงานผู้บริหารทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-29)

10.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามโครงการ โดยในเดือน ตุลาคม 2562 โดยมอบหมายเจ้าหน้าที่พร้อมรถยนต์สายตรวจ จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจตรา บริเวณพื้นที่ในซอยเปลี่ยว อาคารร้าง สะพานลอยคนเดินข้าม หรือสถานที่ที่อาจเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม ทั้งกำหนดเป็นจุดเสี่ยงภัยและให้มีการติดตั้งตู้เขียวไว้เป็นสถานที่ออกปฏิบัติงาน และดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการตามโครงการฯ เดือน ตุลาคม 2562 เฉลี่ยเท่ากับ 4.750 คิดเป็นร้อยละ 95 และจัดทำบันทึกรายงานผู้บริหารทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-25)

5.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:วางแผนการดำเนินการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:สรุปรายงานผลผู้บริหารเขตทราบ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50120000-3688

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50120000-3688

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5012-0901

ตัวชี้วัด : เจรจาตกลง) 3.พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100 : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ 100 : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ 100)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **