ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการจัดระเบียบป้ายผิดกฎหมายในที่สาธารณะ : 50120000-3689

สำนักงานเขตบางเขน : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายพนม กลมจัตุรัส

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ด้วยในสภาพปัจจุบันพื้นที่ทางกายภาพในกรุงเทพมหานครมีการพัฒนาสู่ความเจริญด้วยความรวดเร็วพื้นที่ทางการเกษตรปรับเปลี่ยนไปสู่พื้นที่ทางธุรกิจ สถานประกอบการและที่พักอาศัยจำนวนมากการพัฒนาทางธุรกิจค่อนข้างสูง การจัดทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อใช้เป็นสื่อดึงดูดลูกค้าหลายรูปแบบ ทั้งสื่อสมัยใหม่ทางโซเซียลมีเดีย การจัดทำป้ายโฆษณาในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการโฆษณาประชาสัมพันธ์ จะพบเห็นได้ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายข้อความอักษรวิ่ง ป้ายไตรวิชชั่น ป้ายลักษณะของจอโทรทัศน์ (จอ LED) ป้ายเครื่องหมายจราจรที่มีการโฆษณาสินค้าแฝง และป้ายโฆษณาประเภทอิื่นๆ ผู้บริหารได้ตระหนักให้ความสำคัญในปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงให้ทุกสำนักงานเขตดำเนินการและให้ถือเป็นนโยบายสำคัญประการหนึ่ง เน้นย้ำติดตามและจัดหามาตรการบังคับใช้กฏหมายต่อผู้กระทำผิดติดตั้งป้ายโฆษณาผิดกฏหมายในที่สาธารณะ

50120900/50120900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อใช้มาตรการการบังคับกฎหมายกับผู้ฝ่าฝืนอย่างเข้มงวด จริงจัง และต่อเนื่อง 2. เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือน ผู้ประกอบการ เจ้าของ/ผู้ครอบครองป้าย ยึดถือหลักปฏิบัติกับการติดตั้งป้ายให้ถูกต้องตามกฎหมาย 3. เพื่อให้การดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของกรุงเทพมหานครโดยเคร่งครัด 4. เพื่อให้พื้นที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย สะอาด สวยงาม

เป้าหมายของโครงการ

1. ผู้ประกอบการหรือเจ้าของป้ายมีความรับผิดชอบและดำเนินการถูกต้องตามกฏหมาย 2. ดำเนินการและบังคับการกับผู้กระทำการฝ่าฝืนอย่างเด็ดขาด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม
๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า%
๒.๑.๑.๑ ตลาดหรือแผงค้าขายที่กีดขวางทางเท้า กีดขวางการจราจรและบดบังทัศนียภาพ ได้รับการจัดระเบียบได้ครบทุกกลุ่มเขต

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/09/2563 : ดำเนินการแล้วเสร็จตามโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-25)

90.00

25/08/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามโครงการฯ ในเดือน สิงหาคม 2563 มอบหมายเจ้าหน้าที่เทศกิจพร้อมรถยนต์สายตรวจ จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจตรา กวดขัน จัดเก็บป้ายโฆษณาผิดกฎหมายที่ติดตั้งในที่สาธารณะบริเวณถนนสายหลัก ถนนสายรอง ตรอก ซอยในพื้นที่ และดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 โดยจัดเก็บป้ายโฆษณาผิดกฎหมาย จำนวน 29 ป้าย ไม่มีการดำเนินคดี เนื่องจากไม่พบผู้กระทำความผิด พร้อมจัดทำบันทึกรายงานผู้บริหารทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-25)

80.00

25/07/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามโครงการฯ ในเดือน กรกฎาคม 2563 มอบหมายเจ้าหน้าที่เทศกิจพร้อมรถยนต์สายตรวจ จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจตรา กวดขัน จัดเก็บป้ายโฆษณาผิดกฎหมายที่ติดตั้งในที่สาธารณะบริเวณถนนสายหลัก ถนนสายรอง ตรอก ซอยในพื้นที่ และดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 โดยจัดเก็บป้ายโฆษณาผิดกฎหมาย จำนวน 24 ป้าย ดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด จำนวน 3 ราย เปรียบเทียบปรับ 3 คดี เป็นเงิน 3,000 บาท พร้อมจัดทำบันทึกรายงานผู้บริหารทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-26)

75.00

26/06/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามโครงการฯ ในเดือน มิถุนายน 2563 มอบหมายเจ้าหน้าที่เทศกิจพร้อมรถยนต์สายตรวจ จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจตรา กวดขัน จัดเก็บป้ายโฆษณาผิดกฎหมายที่ติดตั้งในที่สาธารณะบริเวณถนนสายหลัก ถนนสายรอง ตรอก ซอยในพื้นที่ และดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 โดยจัดเก็บป้ายโฆษณาผิดกฎหมาย จำนวน 50 ป้าย ไม่มีการดำเนินคดีเนื่องจากไม่พบตัวผู้กระทำความผิด พร้อมจัดทำบันทึกรายงานผู้บริหารทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-28)

70.00

28/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามโครงการฯ ในเดือน พฤษภาคม 2563 มอบหมายเจ้าหน้าที่เทศกิจพร้อมรถยนต์สายตรวจ จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจตรา กวดขัน จัดเก็บป้ายโฆษณาผิดกฎหมายที่ติดตั้งในที่สาธารณะบริเวณถนนสายหลัก ถนนสายรอง ตรอก ซอยในพื้นที่ และดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 โดยจัดเก็บป้ายโฆษณาผิดกฎหมาย จำนวน 36 ป้าย ไม่มีการดำเนินคดีเนื่องจากไม่พบตัวผู้กระทำความผิด พร้อมจัดทำบันทึกรายงานผู้บริหารทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-04-29)

65.00

29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามโครงการฯ ในเดือน เมษายน 2563 มอบหมายเจ้าหน้าที่เทศกิจพร้อมรถยนต์สายตรวจ จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจตรา กวดขัน จัดเก็บป้ายโฆษณาผิดกฎหมายที่ติดตั้งในที่สาธารณะบริเวณถนนสายหลัก ถนนสายรอง ตรอก ซอยในพื้นที่ และดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 โดยจัดเก็บป้ายโฆษณาผิดกฎหมาย จำนวน 30 ป้าย ไม่มีการดำเนินคดีเนื่องจากไม่พบผู้กระทำความผิด พร้อมจัดทำบันทึกรายงานผู้บริหารทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-26)

60.00

26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามโครงการฯ ในเดือน มีนาคม 2563 มอบหมายเจ้าหน้าที่เทศกิจพร้อมรถยนต์สายตรวจ จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจตรา กวดขัน จัดเก็บป้ายโฆษณาผิดกฎหมายที่ติดตั้งในที่สาธารณะบริเวณถนนสายหลัก ถนนสายรอง ตรอก ซอยในพื้นที่ และดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 โดยจัดเก็บป้ายโฆษณาผิดกฎหมาย จำนวน 49 ป้าย และดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด จำนวน 9 ราย เปรียบเทียบปรับ 9 คดี เป็นเงิน 9,000 บาท พร้อมจัดทำบันทึกรายงานผู้บริหารทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-24)

50.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามโครงการฯ ในเดือน กุมภาพันธ์ 2563 มอบหมายเจ้าหน้าที่เทศกิจพร้อมรถยนต์สายตรวจ จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจตรา กวดขัน จัดเก็บป้ายโฆษณาผิดกฎหมายที่ติดตั้งในที่สาธารณะบริเวณถนนสายหลัก ถนนสายรอง ตรอก ซอยในพื้นที่ และดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 โดยจัดเก็บป้ายโฆษณาผิดกฎหมาย จำนวน 35 ป้าย ไม่มีการดำเนินคดี เนื่องจากไม่พบผู้กระทำผิด พร้อมจัดทำบันทึกรายงานผู้บริหารทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-25)

40.00

25/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามโครงการฯ ในเดือน มกราคม 2563 มอบหมายเจ้าหน้าที่เทศกิจพร้อมรถยนต์สายตรวจ จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจตรา กวดขัน จัดเก็บป้ายโฆษณาผิดกฎหมายที่ติดตั้งในที่สาธารณะบริเวณถนนสายหลัก ถนนสายรอง ตรอก ซอยในพื้นที่ และดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 โดยจัดเก็บป้ายโฆษณาผิดกฎหมาย จำนวน 21 ป้าย ไม่มีการดำเนินคดี เนื่องจากไม่พบผู้กระทำความผิด พร้อมจัดทำบันทึกรายงานผู้บริหารทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-26)

30.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามโครงการฯ ในเดือน ธันวาคม 2562 มอบหมายเจ้าหน้าที่เทศกิจพร้อมรถยนต์สายตรวจ จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจตรา กวดขัน จัดเก็บป้ายโฆษณาผิดกฎหมายที่ติดตั้งในที่สาธารณะบริเวณถนนสายหลัก ถนนสายรอง ตรอก ซอยในพื้นที่ และดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 โดยจัดเก็บป้ายโฆษณาผิดกฎหมาย จำนวน 52 ป้าย ไม่มีการดำเนินคดี เนื่องจากไม่พบผู้กระทำผิด พร้อมจัดทำบันทึกรายงานผู้บริหารทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-27)

20.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามโครงการฯ ในเดือน พฤศจิกายน 2562 มอบหมายเจ้าหน้าที่เทศกิจพร้อมรถยนต์สายตรวจ จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจตรา กวดขัน จัดเก็บป้ายโฆษณาผิดกฎหมายที่ติดตั้งในที่สาธารณะบริเวณถนนสายหลัก ถนนสายรอง ตรอก ซอยในพื้นที่ และดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 โดยจัดเก็บป้ายโฆษณาผิดกฎหมาย จำนวน 36 ป้าย และดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด จำนวน 4 ราย เปรียบเทียบปรับ 4 คดี เป็นเงิน 5,000 บาท พร้อมจัดทำบันทึกรายงานผู้บริหารทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-29)

10.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามโครงการฯ ในเดือน ตุลาคม 2562 มอบหมายเจ้าหน้าที่เทศกิจพร้อมรถยนต์สายตรวจ จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจตรา กวดขัน จัดเก็บป้ายโฆษณาผิดกฎหมายที่ติดตั้งในที่สาธารณะบริเวณถนนสายหลัก ถนนสายรอง ตรอก ซอยในพื้นที่ และดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 โดยจัดเก็บป้ายโฆษณาผิดกฎหมาย จำนวน 89 ป้าย และดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด จำนวน 4 ราย เปรียบเทียบปรับ 4 คดี เป็นเงิน 6,000 บาท พร้อมจัดทำบันทึกรายงานผู้บริหารทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไมีมี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-25)

5.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เตรียมการวางแผนการดำเนินการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประชุมวางแผน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:รายงานผลการดำเนินงาน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50120000-3689

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50120000-3689

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5012-0905

ตัวชี้วัด : (งานประจำ) 3.จำนวนครั้งในจัดระเบียบป้ายผิดกฎหมายที่ติดตั้งในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย (เฉลี่ย/เดือน) (ผลผลิต)

ค่าเป้าหมาย 1ครั้ง/วัน : 1

ผลงานที่ทำได้ 1ครั้ง/วัน : 1

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(1ครั้ง/วัน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
1.00

100 / 100
4
1.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **