ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการจัดระเบียบป้ายผิดกฎหมายในที่สาธารณะ : 50120000-3689

สำนักงานเขตบางเขน

30.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 30.00

นายพนม กลมจัตุรัส

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

ด้วยในสภาพปัจจุบันพื้นที่ทางกายภาพในกรุงเทพมหานครมีการพัฒนาสู่ความเจริญด้วยความรวดเร็วพื้นที่ทางการเกษตรปรับเปลี่ยนไปสู่พื้นที่ทางธุรกิจ สถานประกอบการและที่พักอาศัยจำนวนมากการพัฒนาทางธุรกิจค่อนข้างสูง การจัดทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อใช้เป็นสื่อดึงดูดลูกค้าหลายรูปแบบ ทั้งสื่อสมัยใหม่ทางโซเซียลมีเดีย การจัดทำป้ายโฆษณาในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการโฆษณาประชาสัมพันธ์ จะพบเห็นได้ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายข้อความอักษรวิ่ง ป้ายไตรวิชชั่น ป้ายลักษณะของจอโทรทัศน์ (จอ LED) ป้ายเครื่องหมายจราจรที่มีการโฆษณาสินค้าแฝง และป้ายโฆษณาประเภทอิื่นๆ ผู้บริหารได้ตระหนักให้ความสำคัญในปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงให้ทุกสำนักงานเขตดำเนินการและให้ถือเป็นนโยบายสำคัญประการหนึ่ง เน้นย้ำติดตามและจัดหามาตรการบังคับใช้กฏหมายต่อผู้กระทำผิดติดตั้งป้ายโฆษณาผิดกฏหมายในที่สาธารณะ

50120900/50120900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อใช้มาตรการการบังคับกฎหมายกับผู้ฝ่าฝืนอย่างเข้มงวด จริงจัง และต่อเนื่อง 2. เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือน ผู้ประกอบการ เจ้าของ/ผู้ครอบครองป้าย ยึดถือหลักปฏิบัติกับการติดตั้งป้ายให้ถูกต้องตามกฎหมาย 3. เพื่อให้การดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของกรุงเทพมหานครโดยเคร่งครัด 4. เพื่อให้พื้นที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย สะอาด สวยงาม

เป้าหมายของโครงการ

1. ผู้ประกอบการหรือเจ้าของป้ายมีความรับผิดชอบและดำเนินการถูกต้องตามกฏหมาย 2. ดำเนินการและบังคับการกับผู้กระทำการฝ่าฝืนอย่างเด็ดขาด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๓ - ปลอดอุบัติเหตุ
เป้าหมายที่ ๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๓.๑.๑ ปรับปรุงสภาพถนนและจุดเสี่ยงอันตราย

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-26)

30.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามโครงการฯ ในเดือน ธันวาคม 2562 มอบหมายเจ้าหน้าที่เทศกิจพร้อมรถยนต์สายตรวจ จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจตรา กวดขัน จัดเก็บป้ายโฆษณาผิดกฎหมายที่ติดตั้งในที่สาธารณะบริเวณถนนสายหลัก ถนนสายรอง ตรอก ซอยในพื้นที่ และดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 โดยจัดเก็บป้ายโฆษณาผิดกฎหมาย จำนวน 5 ป้าย และดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด จำนวน 5 ราย เปรียบเทียบปรับ 5 คดี เป็นเงิน 5,000 บาท พร้อมจัดทำบันทึกรายงานผู้บริหารทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-27)

20.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามโครงการฯ ในเดือน พฤศจิกายน 2562 มอบหมายเจ้าหน้าที่เทศกิจพร้อมรถยนต์สายตรวจ จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจตรา กวดขัน จัดเก็บป้ายโฆษณาผิดกฎหมายที่ติดตั้งในที่สาธารณะบริเวณถนนสายหลัก ถนนสายรอง ตรอก ซอยในพื้นที่ และดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 โดยจัดเก็บป้ายโฆษณาผิดกฎหมาย จำนวน 36 ป้าย และดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด จำนวน 4 ราย เปรียบเทียบปรับ 4 คดี เป็นเงิน 5,000 บาท พร้อมจัดทำบันทึกรายงานผู้บริหารทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-29)

10.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามโครงการฯ ในเดือน ตุลาคม 2562 มอบหมายเจ้าหน้าที่เทศกิจพร้อมรถยนต์สายตรวจ จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจตรา กวดขัน จัดเก็บป้ายโฆษณาผิดกฎหมายที่ติดตั้งในที่สาธารณะบริเวณถนนสายหลัก ถนนสายรอง ตรอก ซอยในพื้นที่ และดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 โดยจัดเก็บป้ายโฆษณาผิดกฎหมาย จำนวน 52 ป้าย และดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด จำนวน 5 ราย เปรียบเทียบปรับ 6 คดี เป็นเงิน 6,000 บาท พร้อมจัดทำบันทึกรายงานผู้บริหารทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไมีมี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-25)

5.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เตรียมการวางแผนการดำเนินการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประชุมวางแผน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:รายงานผลการดำเนินงาน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50120000-3689

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50120000-3689

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5012-0901

ตัวชี้วัด : เจรจาตกลง) 3.ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการเฝ้าระวังและตรวจตรา

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100 : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ 100 : 10.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ 100)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **