ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการทองอุไรงามตา ร่วมพัฒนาริมคลอง ส่องศูนย์เรียนรู้ ดูทุ่งบางเขน (Best Service) ปี 2563 : 50120000-3691

สำนักงานเขตบางเขน : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางพิชามญชุ์ คุณาโรจน์รัตน์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

เขตบางเขน เดิมเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดพระนคร คือ อำเภอบางเขน จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2440 มีพื้นที่ขนาด 37,285 ตารางกิโลเมตร แบ่งพื้นที่ปกครองออกเป็น 2 แขวง คือ แขวงอนุสาวรีย์และแขวงท่าแร้ง ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รับราชการ รับจ้าง ค้าขาย เขตบางเขนมีคลองและลำรางในพื้นที่จำนวน 35 คลอง ระยะทาง 54 กิโลเมตร ซึ่งมีคลองบึงพระยาสุเรนทร์ เป็นคลองหลักในพื้นที่ เชื่อมต่อระหว่างเขตบางเขน เขตสายไหม เขตคลองสามวา และเขตคันนายาว มีความยาวในช่วงพื้นที่เขตบางเขน 1,750.0 เมตร กว้าง 10.0 – 15.0 เมตร ลึก 1.5 – 2.0 เมตร เนื่องจากสภาพชุมชนริมคลองที่พัฒนาขึ้นตามยุคสมัย ทำให้เกิดปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาคลองตื้นเขิน ปัญหาการทิ้งขยะลงคลอง ปัญหาบ้านปลูกรุกล้ำลงไปในคลอง เป็นต้น ส่งผลให้สภาพภูมิทัศน์ทั้งในคลองและริมคลอง ไม่เป็นระเบียบ ทัศนียภาพไม่สวยงาม การระบายน้ำล่าช้า เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง สำนักงานเขตบางเขนพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกของประชาชนที่พักอาศัยบริเวณคลองบึงพระยาสุเรนทร์ให้มีความรักและหวงแหนชุมชนที่พักอาศัย จึงได้จัดทำโครงการ “ร่วมพัฒนาคลองบึงพระยาสุเรนทร์ สร้างแหล่งเรียนรู้เขตบางเขนอย่างยั่งยืน” เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อม ปรับภูมิทัศน์ด้านต่างๆบริเวณคลองบึงพระยาสุเรนทร์ ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม สร้างแหล่งเรียนรู้เชิงเกษตรกรรม เพื่อถ่ายทอดอัตลักษณ์ของชาวทุ่งบางเขน ให้กับเยาวชนได้เรียนรู้สืบทอด รวมถึงเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้มาท่องเที่ยว ศึกษาอัตลักษณ์ดั่งเดิมของชาวทุ่งบางเขน โดยการสร้างเครือข่ายทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันลงมือพัฒนาปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ สร้างจิตสำนึกในการเป็นเจ้าของ และช่วยกันรักษาให้ยั่งยืนสืบไป

50120100/50120100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตบางเขน 2. เพื่อป้องกันปัญหาการบุกรุกคลองพระยาสุเรนทร์ 3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำจากคลองบึงพระยาสุเรนทร์ 4.เพื่อป้องกันการทิ้งขยะและสร้างจิตสำนึกในการรักษาสภาพแวดล้อมของคลองบึงพระยาสุเรนทร์ 5. เพื่อส่งเสริมให้คลองบึงพระยาสุเรนทร์เป็นแหล่งเรียนรู้ของประชาชนทั้งในและนอก พื้นที่ รวมทั้งส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรมของเขตบางเขน 6. เพื่อรักษาความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนริมคลองบึงพระยาสุเรนทร์ 7. เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ ประชาชนในพื้นที่ ให้มีส่วนร่วมในการรับรู้ ดูแล รักษา คลองบึงพระยาสุเรนทร์ ให้สะอาด สวยงาม อย่างยั่งยืน

เป้าหมายของโครงการ

คลองบึงพระยาสุเรนทร์ช่วงที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตบางเขน ระยะทาง 1,750.0 เมตร ได้รับการขุดลอก เพื่อแก้ไขปัญหาการตื้นเขิน และป้องกันการทิ้งขยะลงคลอง ปรับภูมิทัศน์ ริมคลองให้เป็นระเบียบ สะอาด สวยงาม โดยการปลูกต้นทองอุไร และปลูกหญ้าแฝก ป้องกันปัญหาการพังทลายของหน้าดิน และสร้างศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน เพื่อให้ความรู้แก่ชุมชน สร้างจิตสำนึกในการรักษาสภาพแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-29)

100.00

9/29/2020 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ดำเนินการจัดกิจกรรมส่องศูนย์เรียนรู้ ดูทุ่งบางเขน เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2563 โดยมีรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายสกธี ภัททิยกุล) เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น 250 คน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-30)

90.00

30/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้พืชพื้นถิ่นอย่างต่อเนื่อง และกิจกรรมท่องเที่ยวท้องถิ่นทุ่งบางเขน One Day Trip @Bangkhen เพื่อฟื้นฟูประวัติศาสตร์ท้องถิ่น กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน ยลเสน่ห์ธรรมชาติทุ่งบางเขน โดยกิจกรรมท่องเที่ยว ได้นำประชาชนไปเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆดังนี้ 1. ศึกษาประวัติศาสตร์และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร 2. ชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น กทม.เขตบางเขน / บ้านเรือนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 3. ศึกษาเรียนรู้ฐานกิจกรรมต่างๆ อาทิ การสาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพและ อีเอ็มบอล การศึกษาเรียนรู้ประโยชน์จากหญ้าแฝก และกิจกรรมส่องนก ณ ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น บางเขน ตามโครงการ “ทองอุไรงามตา ร่วมพัฒนาริมคลอง ส่องศูนย์เรียนรู้ ดูทุ่งบางเขน” บริเวณริมคลองบึงพระยาสุเรนทร์ พร้อมชิม ช็อป ผลิตภัณฑ์ชุมชน ณ ตลาดทุ่งทองหนองกง ทุกวันเสาร์ตลอดเดือนสิงหาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-31)

80.00

31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดเก็ยคุณภาพน้ำครั้งที่ 2 เรียบร้อยแล้ว และจัดกิจกรรมพัฒนาคูคลองบึงพระยาสุเรนทร์ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 200 คน และดำเนินการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์อย่างต่อเนื่อง เช่น ตัดแต่งต้นไม้ จัดเก็บผักตบชวา เป็นต้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-30)

80.00

ดำเนินการจัดเก็ยคุณภาพน้ำครั้งที่ 2 เรียบร้อยแล้ว และจัดกิจกรรมพัฒนาคูคลองบึงพระยาสุเรนทร์ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 200 คน และดำเนินการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์อย่างต่อเนื่อง เช่น ตัดแต่งต้นไม้ จัดเก็บผักตบชวา เป็นต้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-29)

75.00

29/06/2563 : ดำเนินการฝ่ายโยธา ดำเนินการขุดลอกคูลองพึงพระยาสุเรนทร์เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 150 คน และฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการพัฒนาศุนย์การเรียนรู้พืชพื้นถิ่นอย่างต่อเนื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-30)

70.00

30/05/2563 : ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองบึงพระยาสุเรนทร์เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 โดกยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 150 คน และดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการเติมน้ำชีวภาพ และโยนอีเอ็ม บอล เพื่อปรับสภาพน้ำให้มีคุณภาพดีขึ้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-29)

60.00

29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการดังนี้ 1.ปรับปรุงจุดเช็คอินอย่างต่อเนื่อง 2.ดูแลรักษาและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้พืชพื้นถิ่น 3.ดำเนินการขุดลอกคูคลองบึงพระยาสุเรนทร์ และจัดเก็บวัชพืชอย่างต่อเนื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไสรัสโคโรน่า 2019 ทำให้งดจัดกิจกรรม

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-30)

50.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินกิจกรรมตามแผนการพัฒนาและปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ตามโครงการทองอุไรงามตา ร่วมพัฒนาริมคลอง ส่องศูนย์เรียนรู้ ดูทุ่งบางเขน ประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-26)

40.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-30)

30.00

30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ ดังนี้ 1.ตรวตวัดคุณภ่าพน้ำ ครั้งที่ 1 เมื่อเดือนมกราคม 2563 2.ดำเนินกิจกรรมส่องศูนย์เรียนรู้ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 25-26 มกราคม 2563 3.ปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม บริเวณศุนยืการเรียนรู้เพื่อให้เป็นจุดเช็คอิน ของประชาชนในพื้นที่และประชาชนทั่วไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-29)

20.00

29/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดจัดกิจกรรมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ณ คลองบึงพระยาสุเรนทร์ โดยกำหนดมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ และจัดตั้งศูนย์เรียนรู้พื้ชพื้นถิ่น จำนวน 5 ฐาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-30)

10.00

30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอโครงการและได้รับอนุมัติจากผู้อำนวยการเขตเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการจัดกิจกรรมทองอุไรงามตา ร่วมพัฒนาริมคลอง ส่องศูนย์เรียนรู้ ดูทุ่งบางเขน ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 มีเครือข่ายที่ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมฯ จำนวน 5 เครือข่าย ประกอบด้วยชุมชนในพื้นที่เขตบางเขน บริษัทตรีทัชเอ็นจิเนี่ยริ่ง จำกัด บริษัทดีวา จำกัด บริษัท พระนครฮอนด้าออโตโมบิล จำกัด สถานบันวิจัยและอาชีวศึกษา และสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดกปทุมธานี การจัดกิจกรรมครั้งที่ 1 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 300 คน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-24)

5.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ และเวียนแจ้งทุกฝ่ายส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะทำงานตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:วางแผนการดำเนินการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดกิจกรรมและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:สรุปประเมินและรายงานผล
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:สรุปผลการดำเนินงาน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50120000-3691

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50120000-3691

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5012-0893

ตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) โครงการทองอุไรงามตา ร่วมพัฒนาริมคลอง ส่องศูนย์เรียนรู้ ดูทุ่งบางเขน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 7 : 7

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ 7 : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ 7)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **