ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน : 50120000-3695

สำนักงานเขตบางเขน : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายชาญเวช สุขอร่าม 5856

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2563 สำหรับเป็นค่าตอบแทนให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เฉพาะผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตบางเขน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตบางเขน

50120100/50120100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อกำหนดแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับอบ่างคุ้มค่าสูงสุด 2.ให้อปพร.เขตบางเขนที่ได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์วิทยุอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตบางเขน ได้รับค่าตอบแทนตามระเบียบทางราชการ 3.ให้คณะกรรมการประสานงานศูนย์อปพร.เขตบางเขน ได้เข้าใจถึงแนวทางการใช้จ่ายเงินสนับสนันการดำเนินงานของศูนย์อปพร. 4.เพิ่มแรงจูงใจให้อปพร.ที่มาปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์วิทยุฯ

เป้าหมายของโครงการ

เบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตบางเขน ที่ได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์วิทยุอาสาสมัครป้อกันภัยฝ่ายพลเรือน และเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตบางเขน ปี 2563

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-29)

100.00

9/29/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนประจำเดือน จำนวน 22400 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-30)

90.00

30/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-30)

80.00

2020-7-30 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดเวรให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนประจำเดือนสิงหาคม 2563 เนื่องจากได้รับจัดสรรเงินงบประมาณประจำงวดที่ 3

** ปัญหาของโครงการ :ติดสถานการณ์โควิด-19 สำนักงบประมาณไม่ได้จัดสรรเงินค่าตอบแทนให้แก่อปพร.จึงไม่มีการเบิกจ่าย

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-29)

70.00

29/06/2563 : ฝ่ายปกครองดำเนินการจัดทำคำสั่งเวรรักษาความปลอดภัยประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ปัญหาอุปสรรคเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้คืนงบประมาณ ไม่สามารถเบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือนได้ตั้งแต่เมษายน 2563 จนถึงปัจจุบัน

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-30)

60.00

30/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ในส่วนของค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ฝ่ายปกครองดำเนินการเบิกจ่ายตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 -เมษายน 2563 และสำนักงบประมาณให้คืนเงินงบประมาณทุกหมวดรายจ่าย จึงไม่สามารถเบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือนพฤษภาคม -กันยายน 2563 ได้

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์โควิด -19

** อุปสรรคของโครงการ :สถานการณ์โควิด -19

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-29)

60.00

29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มอบหมายเจ้าหน้าที่อาสาสมัีครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ให้ทุกหน่วยงานคืนเงินงบประมาณกรุงเทพมหานคร จึงไม่มีการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครป่้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตั้งแต่เดือนมีนาคม -กันยายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ทำให้ส่งผลกระทบกับงบประมาณของกรุงเทพมหานคร

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-30)

50.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่านค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-26)

40.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-30)

30.00

30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-29)

20.00

29/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดทำคำสั่งให้อปพร.อยู่เวรประจำเดือน และเบิกจ่ายค่าตอบแทน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-30)

10.00

30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดทำคำสั่งมอบหมายให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนอยู่เวร ประจำเดือน และดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-24)

5.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:วางแผนการดำเนินการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:จัดทำคำสั่งอยู่เวรรักษาความปลอดภัย
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:เบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:สรุปรายงานผู้บริหารเขต
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50120000-3695

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50120000-3695

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5012-0916

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 10.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
10.00

100 / 100
3
10.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **