ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เขตบางเขน : 50120000-3696

สำนักงานเขตบางเขน : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายชาญเวช สุขอร่าม 5856

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 และแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนแห่งชาติ พ.ศ.2548 กำหนดให้ทุกจังหวัดมีการฝึกอบรมและดำเนินการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนระดับจังหวัดและระดับอำเภอ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันสาธารณภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยจากการก่อการร้ายฯลฯ และปฏิบัติการประสานการช่วยเหลือผู้ประสบภัยกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน เมื่อยามเกิดภัย อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือด้านความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ จึงได้กำหนดโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เขตบางเขนขึ้น

50120100/50120100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาครัฐ เอกชน และเครือข่ายในการประสานความร่วมมือด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2.เพื่อให้ประชาชนหรือบริษัทห้างร้านในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงมีความพร้อมและตระหนักถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น และเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาหากมีภัยเกิดขึ้น 3. เพื่อให้ความรู้ด้านการป้องกันสาธารณภัยให้กับประชาชน และหน่วยงานของรัฐและเอกชนในพื้นที่เขตบางเขน 4. เพื่อฝึกซ้อมการอพยพผู้คนเมื่อเกิดสาธารณภัยให้รู้จักทางหนีทีไล่ ไม่สับสน ลนลานกับเหตุการณ์ 5.เพื่อให้บุคลากรในสำนักงานเขตบางเขน มีความรู้ ทักษะในการป้องกันและระงับอัคคีภัยได้อย่างปลอดภัยเมื่อเกิดอัคคีภัยในหน่วยงาน

เป้าหมายของโครงการ

1.จัดเวรเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์อุบัติภัยเขตบางเขนประกอบด้วย ฝ่ายปกครอง ฝ่ายเทศกิจ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ และฝ่ายโยธา เพื่อเตรียมพร้อมหากเกิดภัยตลอด 24 ชั่วโมง 2.จัดเวรสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ประจำศูนย์ อปพร. เพื่อรับวิทยุจากเครือข่าย เพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวันละ 4 คน ตลอด 24 ชั่วโมง 3.จัดกิจกรรม สาธิตการป้องกันอัคคีภัยภายในพื้นที่เขตบางเขนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 4. ฝึกซ้อมอพยพผู้คนจากที่เกิดเหตุสาธารณภัย ณ สำนักงานเขตบางเขน จำนวน 1 ครั้งและร่วมกับบริษัท ห้าง ร้านในพื้นที่อีกอย่างน้อย 1 ครั้ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-30)

100.00

30/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว 1.จัดอบรมความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามแผนป้องกันและบรรเทาเหตุอัคคีภัย สาธารณภัยและการก่อการร้ายของสำนักงานเขต เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารนรกิจบริหาร และฝึกซ้อมตามแผนป้องกันและบรรเทาอัคคีภัย สาธารณภัยและการก่อการร้าย บริเวณลานจอดรถยนต์ หน้าอาคารนรกิจบริหาร สำนักงานเขตบางเขน จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 โดยมีเจ้าหน้าที่จากสถานีดับเพลิงบางเขน บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรณีมีเหตุเพลิงไหม้ การช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บ และเจ้าหน้าที่ทุกส่วนราชการในสังกัด ร่วมฝึกซ้อมฯ 2.ร่วมฝึกซ้อมกับหน่วยงานภายนอก จำนวน 2 ครั้ง ประกอบด้วย 2.1.บริษัทอิออน(ไทยแลนด์) จำกัด สาขาแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขนกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 2.2.บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) จัดทำโครงการอพยพหนีไฟภายในชุมชน ณ ชุมชนบางบัว เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 3.ร่วมจัดตั้งกองอำนวยการร่วม รับลงทะเบียนช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบเหตุอัคคีภัย จากเหตุไฟไหม้ตลาดยิ่งเจริญ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 03.09 น. ประมาณ 218 ราย 4.ดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจต่อผู้เข้าร่วมโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เขตบางเขน จำนวน 65 ชุด จำนวนผู้ร่วมฝึกซ้อมฯ ตอบแบบสอบถาม ทั้งหมด 65 คน ความพึงพอใจเฉลี่ยเท่ากับ 4.569 คิดเป็นร้อยละ 91.38

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-07-30)

60.00

2020-7-30 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตบางเขน จำนวน 138 คน เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 4 และฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ณ ลานจอดรถยนต์หน้าอาคารนรกิจบริหาร สำนักงานเขตบางเขน ดดยได้เรียนเชิญวิทยากรจากสถานีดับเพลิงบางเขน มาบรรยายให้ความรู้ และดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจ จำนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 85.69 คะแนนค่าเฉลี่ย 4.334

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-29)

75.00

29/06/2563 : อยู่ระหว่างการประสานสถานีดับเพลิงในพื้นที่ร่วมฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ดำเนินการล่าช้ากว่าปกติ

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-30)

70.00

30/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดวันฝึกซ้อมตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เขต

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์โควิด -19

** อุปสรรคของโครงการ :สถานการณ์โควิด -19

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-29)

60.00

29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ทำให้ส่งผลกระทบต่อการจัดกิจกรรมหรือการรวมกลุ่ม จึงยังไม่มีการจัดอบรมหรือฝึกซ้อมอพยพหนีไฟในหน่วยงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-30)

50.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ระหว่างกำหนดวัน เวลา และสถานที่ฝึกซ้อมดับเพลิง เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-26)

40.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานสถานีดับเพลิงในพื้นที่ร่วมดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-30)

30.00

30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างประสานวิทยากรจากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารรภัย บรรยายอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันภัยเบื้องต้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-29)

20.00

29/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ และวางแผนติดต่อประสานงานสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อขอความอนุเคราะห์วิทยากรอบรมให้ความรู้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-30)

10.00

30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-24)

5.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:วางแผนการดำเนินการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:จัดเตรียมสถานที่/เอกสาร การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ร่วมฝึกซ้อมอพยพหนีไฟกับหน่วยงานภายนอก
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:สรุปรายงานผู้บริหารเขต
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50120000-3696

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50120000-3696

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5012-0886

ตัวชี้วัด : (เชิงยุทธศาสตร์) 1.จำนวนครั้งในการฝึกซ้อมการปฏิบัติการตามแผนป้องกันและบรรเทาภัยด้านสาธารณภัย และ ด้านความมั่นคง (ผลผลิต) 2.ระดับความพึงพอใจต่อการฝึกซ้อมการปฏิบัติการตามแผนป้องกันและบรรเทาภัยด้านสาธารณภัยและ ด้านความมั่นคง (ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย ค่าเฉลี่ย : 3.5100

ผลงานที่ทำได้ ค่าเฉลี่ย : 4.5690

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ค่าเฉลี่ย)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
10.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
4.57

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **