ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ของสำนักงานเขตบางเขน : 50120000-3700

สำนักงานเขตบางเขน : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวเบญจรัตน์ บุญเปลี่ยม 5878

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

50120800/50120800

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

เป้าหมายของโครงการ

เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-25)

100.00

25/09/2563 : ดำเนินการติดตามเร่งรัดการใช้งบประมาณ ประจำเดือนกันยายน 2563 สรุปการใช้จ่ายงบประมาณร้อยละ 75.87

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 62.00 (2020-08-25)

62.00

25/08/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน ดำเนินการติดตามเร่งรัดการใช้งบประมาร ประจำเดือนสิงหาคม 2563 สรุปการใช้จ่ายงบประมาณร้อยละ 61.38

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 59.00 (2020-07-29)

59.00

29/07/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน ดำเนินการติดตามเร่งรัดการใช้งบประมาณ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 สรุปการใช้จ่ายงบประมาณร้อยละ 58.71

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 54.00 (2020-06-25)

54.00

25/06/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน ดำเนินการติดตามเร่งรัดการใช้งบประมาณ ประจำเดือนมิถุนายน 2563 สรุปการใช้จ่ายงบประมาณร้อยละ 53.98

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 49.00 (2020-05-25)

49.00

25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการติดตามเร่งรัดการใช้งบประมาณ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 สรุปการใช้จ่ายงบประมาณร้อยละ 48.62

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 42.00 (2020-04-27)

42.00

27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการติดตามเร่งรัดการใช้งบประมาณ ประจำเดือนเมษายน 2563 สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ 41.26

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 31.00 (2020-03-25)

31.00

25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการติดตามเร่งรัดการใช้งบประมาณ ประจำเดือนมีนาคม 2563 สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ 30.13

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 23.00 (2020-02-26)

23.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการติดตามเร่งรัดการใช้งบประมาณ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ 22.30

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.00 (2020-01-28)

17.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการติดตามเร่งรัดการใช้งบประมาณ ประจำเดือนมกราคม 2563 สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ 16.41

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 11.00 (2019-12-26)

11.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการติดตามเร่งรัดการใช้งบประมาณ ประจำเดือนธันวาคม 2562 สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ 10.73

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-26)

5.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการติดตามเร่งรัดการใช้งบประมาณ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ 4.81

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 4.00 (2019-10-28)

4.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการติดตามเร่งรัดการใช้งบประมาณ ประจำเดือนตุลาคม 2562 สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ 4

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:วางแผนการดำเนินการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ประสานฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประชุมติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:สรุปผลการดำเนินการเสนอผู้บริหาร
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50120000-3700

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50120000-3700

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5012-0890

ตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ 2.1.ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 7.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 53.9800

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.73

100 / 100
2
41.26

100 / 100
3
53.98

100 / 100
4
75.87

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **