ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการบันทึกรายการบัญชีและจัดทำงบการเงิน : 50120000-3701

สำนักงานเขตบางเขน : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวอมร ทัตติยพงศ์ โทร 5879

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

การจัดทำงบการเงินของหน่วยงานให้เป็นตามคู่มือการบัญชีของกรุงเทพมหานครได้ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ภายในระยะเวลาที่กฏหมายและระเบียบกำหนด

50120800/50120800

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อเป็นการเร่งรัดและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านบัญชีและการจัดทำงบการเงินของหน่วยงานให้เป็นตามคู่มือการบัญชีของกรุงเทพมหานครได้ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ภายในระยะเวลาที่กฏหมายและระเบียบกำหนด 2.เพื่อใช้เป็นข้อมูลที่สำคัญในการจัดทำงบการเงินในภาพรวมของกรุงเทพมหานครได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.เพื่อส่งเสริมให้องค์กรมีภาพลักษณ์ที่ดี

เป้าหมายของโครงการ

1. สามารถจัดทำงบการเงินประจำปีได้ถูกต้องส่งให้กองบัญชี ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ได้ 1 คะแนน 2. สอบยันยอดบัญชีกับส่วนกลาง หรือกรณีมีการแก้ไขให้นับระยะเวลาที่นำกลับไปแก้ไขรวมกันทุกครั้งจนกว่างบการเงินถูกต้องแต่ไม่เกิน 30 วัน ได้ 4 คะแนน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-25)

100.00

25/09/2563 : ดำเนินการ 1. จัดส่งงบการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2563 2. จัดส่งรายงานการเคลื่อนไหวทรัพย์สินทุกประเภท ประจำไตรมาสที่ 4 (1ก.ค.63-30 ก.ย.63)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-08-25)

80.00

25/08/2563 : 1. อยู่ระหว่างขั้นตอน : จัดส่งรายงานงบการเงิน ประจำเดือนกรกฏาคม 2563 2. อยู่ระหว่างขั้นตอน : ดำเนินการจัดทำรายงานการเคลื่อนไหวทรัพย์สินทุกประเภท ประจำไตรมาส ที่ 4 (1 ก.ค. 63 - 30 ก.ย.63)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-07-29)

75.00

29/07/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน 1. ส่งรายงานงบการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 63 แล้ว 2.ส่งรายงานการเคลื่อนไหวทรัพย์สินทุกประเภท ประจำไตรมาส ที่ 3 (1 เมษายน - 30 มิถุนายน 63) แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-25)

70.00

25/06/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน 1. ส่งรายงานงบการเงิน ประจำเดือน พ.ค. 63 แล้ว 2. ดำเนินการจัดทำรายงานการเคลื่อนไหวทรัพย์สินทุกประเภท ประจำไตรมาส ที่ 3 (1 เม.ย.63 - 30 มิ.ย. 63)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-25)

65.00

25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส่งรายงานงบการเงิน ประจำเดือน เม.ย. 63 แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-27)

60.00

27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส่งรายงานงบการเงิน ประจำเดือน มี.ค. 63 และส่งรายงานการเคลื่อนไหวทรัพย์สินทุกประเภท ประจำไตรมาส ที่ 2 แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-03-25)

55.00

25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส่งรายงานงบการเงิน ประจำเดือน ก.พ. 63 แล้ว, อยู่ระหว่างดำเนินการรายงานการเคลื่อนไหวทรัพย์สินทุกประเภท ประจำไตรมาส ที่ 2 (1 ม.ค.63-31 มี.ค.63)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-26)

50.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส่งรายงานงบการเงิน ประจำเดือน ม.ค. 63 แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-28)

40.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส่งรายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธ.ค. 62 แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2019-12-26)

35.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส่งรายงานงบการเงิน ประจำเดือน ต.ค. 62 แล้ว เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562, อยู่ระหว่างดำเนินการรายงานการเคลื่อนไหวทรัพย์สินทุกประเภท ประจำไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. 62-31 ธ.ค. 62)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-11-26)

30.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดส่งรายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 (ป.กทม. ที่ กท 5108/9903, ผอ.กองบัญชี ที่ กท 5108/9904, ผอ.สตน. ที่ กท 5108/9905 และ ผวก.ตรวจเงินแผ่นดิน ที่ กท 5108/9906 ลว. 26 พ.ย. 2562)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-10-30)

20.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส่งรายงานงบการเงิน ประจำเดือน ก.ย. 62 แล้ว เมื่อวันที่ 24 ต.ค. 62, ส่งรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี 62 แล้ว เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 62

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:วางแผนการดำเนินการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ดำเนินการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ตรวจสอบและจัดทำรายการงบการเงิน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:สรุปรายการทรัพย์สิน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:สรนุปรายงานส่งสำนักการคลัง
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:สรุปประเมินและรายงานผล
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50120000-3701

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50120000-3701

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5012-0891

ตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ 2.2 คะแนนของความสำเร็จในการจัดทำงบการเงิน 1.คะแนนของความสำเร็จของการจัดทำงบการเงินทันเวลาและถูกต้อง 2.คะแนนความสำเร็จของการจัดทำรายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินประจำปี 2562 ทันเวลาและถูกต้อง

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 5.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **