ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย : 50120000-3702

สำนักงานเขตบางเขน

20.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 20.00

นายสมสันต์ พงษ์โสภา โทร.5885

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตบางเขนได้เห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย จึงได้มีการจัดกิจกรรมแอโรบิคในชุมชน ซึ่งเป็นการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับทุกวัยในการพัฒนาการออกกำลังกายได้อย่างปลอดภัย และจากการประเมินผลโครงการพบว่ามีชุมชนที่มีผู้อออกกำลังกายแอโรบิคอย่างต่อเนื่อง จำนวน 14 แห่ง อย่างต่อเนื่องจำนวนมาก ส่งผลให้ประชาชนมีสุภาพที่แข็งแรง ลดการเกิดโรค และค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ว่าราขการกรุงเทพมหานคร

50121000/50121000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสนับสนุนการออกกำลังกายในชุมชน โดยเบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากรแอโรบิค 1. เพื่อสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย 2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและสร้างความเข้มแข็งให้เครือข่ายอย่างยั่งยืน

เป้าหมายของโครงการ

จัดกิจกรรมการออกกำลังกาย (แอโรบิค) ในลานกีฬาและลานอเนกประสงค์ ของชุมชนต่างๆ สำหรับสมาชิกในชุมชนที่ออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึง เดือนกันยายน 2562 จำนวน 14 แห่ง ดังนี้ 1 ลานเอนกประสงค์สำนักงานเขตบางเขน 2 ลานกีฬาชุมชนเคหะรามอินทรา 3 ชุมชนหมู่บ้านพร้อมสุข 4 ชุมชนหมู่บ้านเธียรสวน 5 ชุมชนหมู่บ้านอนันต์สุขสันต์ รุ่น 18-20 6 ชุมชนหมู่บ้านอยู่เย็นเป็นสุข 7 ลานกีฬาชุมชนหมู่บ้านสินทรัพย์นคร ลาน 1 8 ลานกีฬาชุมชนหมู่บ้านปั้นทอง 3 9 ลานกีฬาชุมชนหมู่บ้านพัชรัฐ 10 ชุมชนหมู่บ้านอยู่เจริญ 11 ชุมชนอยู่รวย 12 ชุมชนหมู่บ้านสดใส 13 ชุมชนกองซ่อมเครื่องสื่อสาร-อิเล็กทรอนิกส์ 14 ชุมชนหมู่บ้านรุ่งสว่างวิลเลจ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City
มิติที่ ๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล
เป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง%
เป้าประสงค์ที่ ๕.๒.๑.๑ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่าน “สภาประชาชนกรุงเทพมหานคร”

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-26)

20.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนถึงเดือนพฤศจิกายน 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-26)

10.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส่งรายงาน เอกสารเบิกจ่ายเดือนตุลาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-28)

5.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการและเงินประจำงวดแล้ว / แต่งตั้งวิทยากรแอโรบิคแล้ว /ดำเนินการตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดสำรวจความต้องการ จัดทำโครงการ ขออนุมัติโครงการ ขออนุมัติเงินประจำงวด
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:แต่งตั้งวิทยากร
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:เบิกค่าตอบแทนวิทยากรเป็นประจำทุกเดือน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:รายงานและประเมินผล
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50120000-3702

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50120000-3702

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5012-0888

ตัวชี้วัด : การส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน 1.มีโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนหรือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ไม่น้อยกว่า 2 โครงการ/กิจกรรม/ปี (ผลผลิต) 2.ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม (ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย ค่าเฉลี่ย : 3.5100

ผลงานที่ทำได้ ค่าเฉลี่ย : 10.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ค่าเฉลี่ย)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **