ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย : 50120000-3702

สำนักงานเขตบางเขน : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายสมสันต์ พงษ์โสภา โทร.5885

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตบางเขนได้เห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย จึงได้มีการจัดกิจกรรมแอโรบิคในชุมชน ซึ่งเป็นการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับทุกวัยในการพัฒนาการออกกำลังกายได้อย่างปลอดภัย และจากการประเมินผลโครงการพบว่ามีชุมชนที่มีผู้อออกกำลังกายแอโรบิคอย่างต่อเนื่อง จำนวน 14 แห่ง อย่างต่อเนื่องจำนวนมาก ส่งผลให้ประชาชนมีสุภาพที่แข็งแรง ลดการเกิดโรค และค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ว่าราขการกรุงเทพมหานคร

50121000/50121000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสนับสนุนการออกกำลังกายในชุมชน โดยเบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากรแอโรบิค 1. เพื่อสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย 2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและสร้างความเข้มแข็งให้เครือข่ายอย่างยั่งยืน

เป้าหมายของโครงการ

จัดกิจกรรมการออกกำลังกาย (แอโรบิค) ในลานกีฬาและลานอเนกประสงค์ ของชุมชนต่างๆ สำหรับสมาชิกในชุมชนที่ออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึง เดือนกันยายน 2562 จำนวน 14 แห่ง ดังนี้ 1 ลานเอนกประสงค์สำนักงานเขตบางเขน 2 ลานกีฬาชุมชนเคหะรามอินทรา 3 ชุมชนหมู่บ้านพร้อมสุข 4 ชุมชนหมู่บ้านเธียรสวน 5 ชุมชนหมู่บ้านอนันต์สุขสันต์ รุ่น 18-20 6 ชุมชนหมู่บ้านอยู่เย็นเป็นสุข 7 ลานกีฬาชุมชนหมู่บ้านสินทรัพย์นคร ลาน 18 ลานกีฬาชุมชนหมู่บ้านปั้นทอง 3 9 ลานกีฬาชุมชนหมู่บ้านพัชรัฐ 10 ชุมชนหมู่บ้านอยู่เจริญ 11 ชุมชนอยู่รวย 12 ชุมชนหมู่บ้านสดใส 13 ชุมชนกองซ่อมเครื่องสื่อสาร-อิเล็กทรอนิกส์ 14 ชุมชนหมู่บ้านรุ่งสว่างวิลเลจ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-25)

100.00

25/09/2563 : ดำเนินการแล้วเสร็จ รายงานผลเรียบร้อย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-28)

90.00

28/08/2563 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรแอโรบิค ถึงเดือนกรกฎาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-29)

80.00

29/07/2563 : เบิกค่าตอบแทนวิทยากรแอโรบิค ถึงเดือนมิถุนายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-26)

70.00

26/06/2563 : เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2563 จัดกิจกรรมแอโรบิคในชุมชน ตามมาตรการผ่อนคลายฯ เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-27)

65.00

27/05/2563 : เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนถึงเดือนมีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-24)

60.00

24/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...บิกจ่ายเงินค่าตอบแทนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-24)

50.00

24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-25)

40.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนถึงเดือนมกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-27)

30.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนถึงเดือนธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-26)

20.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนถึงเดือนพฤศจิกายน 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-26)

10.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส่งรายงาน เอกสารเบิกจ่ายเดือนตุลาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-28)

5.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการและเงินประจำงวดแล้ว / แต่งตั้งวิทยากรแอโรบิคแล้ว /ดำเนินการตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดสำรวจความต้องการ จัดทำโครงการ ขออนุมัติโครงการ ขออนุมัติเงินประจำงวด
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:แต่งตั้งวิทยากร
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:เบิกค่าตอบแทนวิทยากรเป็นประจำทุกเดือน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:รายงานและประเมินผล
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50120000-3702

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50120000-3702

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5012-0916

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 10.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
10.00

100 / 100
3
10.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **