ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต : 50120000-3709

สำนักงานเขตบางเขน

30.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 30.00

นางนัยนา ปานช้าง โทร.5877

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

การอ่าน การเขียนเป็นทักษะที่จำเป็นในการสื่อสารเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความคิด ความสามารถ เพื่อเป็นเครื่องมือการเรียนรู้อันจะนำไปสู่การพัฒนาสติปัญญา และองคืความรู้ที่หลากหลาย ในสาขาต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป้นต้องรณรงค์ส่งเสริมการอ่าน การเขียนให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนเพื่อให้เกิดการรักการอ่าน การเขียน ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ซึ่งการจัดกระบวนการเรียนรู้ดังกล่าว สามารถใช้วิธีการที่หลากหลาย และวิธีการหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้เรียนบรรลุผลสำเร็จตามหลักการดังกล่าวได้ คือ การสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนรักการอ่านและการเขียน มีศักยภาพด้านการคิดวิเคราะห์ การอ่าน และการเขัยนไปพร้อมๆ กัน

50120700/50120700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อปลูกฝังเจตคติและตระหนักถึงคุณค่าของการอ่านและการเขียนให้กับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางเขน 2. เพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยผ่านทักษะการอ่านและการเขียน

เป้าหมายของโครงการ

1. นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางเขน จำนวน 5 โรงเรียน 2. นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน เขียน มีความรู้ความเข้าใจสามารถนำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๑ การกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๑.๑ เด็กที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาตาม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-25)

30.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-29)

20.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 1

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-29)

10.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ และจัดทำบัญชีจัดสรร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:วางแผนดำเนินงาน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนดำเนินการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:โรงเรียนดำเนินการกิจกรรมการเรียนการสอน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:สรุปผลการดำเนินงาน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50120000-3709

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50120000-3709

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5012-0910

ตัวชี้วัด : (เจราจาตกลง) 6.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 10.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **